Ηλεκτροκ?νητο ...παρελθ?ν!

Διαβ?στηκε απ? 40715 αναγν?στε? - 26/10/2020

Σε ?,τι αφορ? τα υπ?λοιπα μ?ρη του λευκο? e-Σκαραβα?ου, τ?ποτε ?λλο δεν ε?ναι χ?λια. Εντ?ξει, οι υπ?ρμαχοι τη? παρ?δοση? θα πουν πω? τα π?σω φ?τα ε?ναι αυτ?, που παραπ?μπουν σε σ?δερο σιδερ?ματο? και προ?ρχονται απ? το μοντ?λο 1302, και ?χι αυτ?, που θυμ?ζουν π?δια ελ?φαντα απ? το 1303. Το β?βαιο ε?ναι πω? ?,τι βρ?σκεται π?σω απ? το δεξ? φωτιστικ? σ?μα, το γνωρ?ζουμε μ?νο απ? το μ?λλον. Μια πρ?ζα ταχε?α? φ?ρτιση?, που ?χει τη δυνατ?τητα για 50 kW, εν? μ?σα σε μ?α ?ρα η αυτονομ?α του οχ?ματο? φτ?νει τα 150 km. Συνολικ?, οι μπαταρ?ε?, συνολικ?? χωρητικ?τητα? 36,8 kWh, μπορο?ν να εξασφαλ?σουν, αν?λογα και με τον τρ?πο οδ?γηση? απ? 220 ?ω? και 250 km.Ο e-Σκαραβα?ο?, λοιπ?ν. ?χει την τεχνολογ?α εν?? καινο?ργιου e-up. Ο τομ?α? εξαρτημ?των τη? Volkswagen παρ?χει ?λα τα καινο?ργια μ?ρη απ? τα εργοστ?σια παροχ?? ανταλλακτικ?ν για μοντ?λα τη? σειρ??. Ο λ?γο? γ?νεται για τον ηλεκτροκινητ?ρα των 82 PS και το κιβ?τιο μ?α? σχ?ση?, που προ?ρχονται απ? τη μον?δα του Baunatal (στο κρατ?διο τη? Eση?), εν? το σ?στημα των μπαταρι?ν ?χει αφετηρ?α το Braunschweig. Προκειμ?νου, ?μω?, ?λα αυτ? τα μ?ρη να π?ρουν τη θ?ση του? στο Σκαραβα?ο, οι απαιτο?μενε? επεμβ?σει? ε?ναι πολλ??. Στο κ?τω κ?τω, οι γν?στε? το γνωρ?ζουν καλ? αυτ?. Χρει?ζεται λοιπ?ν, να ξεμονταριστο?ν ?λα τα μ?ρη του αμαξ?ματο?, ?πω? τα καπ?, τα φτερ? και οι π?ρτε?, να βγουν 26 β?δε? και να σηκωθε? το κ?λυμμα του πατ?ματο?. Και επειδ? στη συν?χεια το γκρ?ζο χρ?μα μπορε? να εμφανιστε? με το καφ? τη? σκουρι??, την αν?λογη φροντ?δα αν?λαβε η εταιρε?α e-Classics απ? το Renningen, κοντ? στη Στουτγκ?ρδη. Ο ετα?ρο? τη? συνεργασ?α?, ?Εξαρτ?ματα τη? VW?, ?χει εξειδικευτε? στην αναπαλα?ωση παλι?ν αυτοκιν?των και ετο?μασε, τελικ?, με τον e-Σκαραβα?ο το αριστο?ργημ? τη?, το οπο?ο εφοδι?ζεται με ελαστικ?, που ?χουν πλ?το? π?λματο? 195 mm.Και π?σο κοστ?ζει η απ?λαυση; Με 39.900 ευρ? ο ενδιαφερ?μενο? αποκτ? ?να πλ?ρε? πλα?σιο με τον ηλεκτροκινητ?ρα, το κιβ?τιο, τι? μπαταρ?ε? στο π?τωμα, τι? ενισχυμ?νε? αναρτ?σει?, τα ελατ?ρια, τα αμορτισ?ρ και το σ?στημα π?δηση? τη? Porsche 924. Για την τοποθ?τηση των δι?φορων μερ?ν σε ?να υπ?ρχοντα, ?καθαρ?? απ? σκουρι? Σκαραβα?ο, η e-Classics πα?ρνει 10.000 ευρ?. Κι αν δεν υφ?σταται ?να? Σκαραβα?ο?, η προαναφερθε?σα εταιρε?α κατασκευ?ζει ?ναν καινο?ργιο. Σε αυτ?ν την περ?πτωση, το κ?στο? αυξ?νεται κατ? 50.000 ευρ?. Ωστ?σο, ο ν?ο? e-Σκαραβα?ο? δε?χνει τ?σο καλ?? ?σο το λευκ? αυτοκ?νητο των φωτογραφι?ν μα?. Τα δι?κενα των μερ?ν του αμαξ?ματο? ε?ναι τ?λεια, οι π?ρτε? ανο?γουν και κλε?νουν με την ακρ?βεια εν?? σ?γχρονου αυτοκιν?του, το εσωτερικ? εξοπλ?ζεται με δερμ?τινο ταμπλ?, που περιλαμβ?νει σ?στημα πλο?γηση? με οθ?νη αφ?? και κ?μερα οπισθοπορε?α?. Επ?ση?, τα καθ?σματα ε?ναι δερμ?τινα και θερμαιν?μενα. Τι ?λλο να ζητ?σει κανε??;Αγαπητ?, κ?ριε διευθυντ?, τ?ρα... ζουζουν?ζω μ?σα σε αυτ?ν τον ηλεκτροκ?νητο Σκαραβα?ο, κινο?μενο? στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο και χαμογελ?. Το τιμ?νι δεν τρ?μει, ?πω? στο δικ? μου, παλι? Σκαραβα?ο, και οι στροφ?? θυμ?ζουν πλ?ον, χ?ρη στην υδραυλικ? υποστ?ριξη του τιμονιο?... παιδικ? γεν?θλια. Αυτ?? ο e-Σκαραβα?ο? ξεδιπλ?νει την ισχ? του γραμμικ? και αθ?ρυβα, σαν να λ?ει σε εμ??, του? οπαδο?? του διπλο? καρμπυρατ?ρ αυτ?, που δε θ?λαμε ποτ? να ακο?σουμε. Το μ?λλον δε μυρ?ζει ?σχημα!Τον πρ?το e-Σκαραβα?ο, π?ντω?, τον ?χουν ?δη πουλ?σει. Ο αγοραστ?? του ε?ναι απ? τη β?ρεια Γερμαν?α (Schleswig-Holstein), ο οπο?ο? πρ?πει να εκμεταλλε?εται τον ?νεμο, με αποτ?λεσμα να μπορε? να... φουλ?ρει δωρε?ν! Την ?δια στιγμ?, ?σοι κατ?χουν ?ναν παλι? Σκαραβα?ο 1.8 πρ?πει να σκεφτο?ν την καταν?λωσ? του... Με τη super plus, η τιμ? τη? ε?ναι σαφ?? διψ?φια.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频