7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο Audi A5 Sportback 40 g-tron

Διαβ?στηκε απ? 7830 αναγν?στε? - 29/10/2020

Το πρ?σφατα ανανεωμ?νο Audi A5 Sportback 40 g-tron με τον κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου αποδεικν?ει ?τι ?λα ε?ναι δυνατ?.

 
 
Το φυσικ? α?ριο ε?ναι ?να ?καθαρ?? κα?σιμο, αφο? η πιθαν? εξοικον?μηση CO2 απ? τον κινητ?ρα ω? του? τροχο?? μπορε? να φτ?σει και το 80% σε σ?γκριση με ?ναν κινητ?ρα βενζ?νη?, εν? πρ?κειται για μια εκπληκτικ? προσιτ? τεχνολογ?α, που θα σα? κ?νει να το σκεφθε?τε σοβαρ?.
Αν ενδιαφ?ρεστε για την αγορ? εν?? αυτοκιν?του με κινητ?ρα CNG, θα διαπιστ?σετε πω?, ουσιαστικ?, μ?νο ο ?μιλο? VW ?ποντ?ρει? πολλ? και τ?σο στο προοδευτικ? στιλ ?σο και στην τεχνολογ?α. Για παρ?δειγμα, η Audi δεν απογοητε?εται απ? τι? χαμηλ?? πωλ?σει? και διαθ?τει και π?λι το ανανεωμ?νο -πια- A5 Sportback στην ?κδοση g-tron, ?σω? το πιο ?μορφο μοντ?λο φυσικο? αερ?ου προ? το παρ?ν.Με ?μορφη σχεδ?αση και 170 ?ππου?
Σε κ?θε περ?πτωση, το A5 g-tron δε διαφ?ρει οπτικ? απ? τι? συγγενε?? εκδ?σει?, που εφοδι?ζονται με κινητ?ρε? βενζ?νη? ? diesel και φαρδε?? τροχο?? ? το σπορ ?πακ?το? S-Line, αφο? αυτ?? ο εξοπλισμ?? ε?ναι διαθ?σιμο? και στι? εκδ?σει? με κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου.
Το Audi A5 Sportback 40 g-tron δεν ε?ναι τ?σο υπερβολικ?, αν και με 170 PS ε?ναι καλ? εξοπλισμ?νο απ? πλευρ?? κινητ?ρα. Απ? την ?λλη, ο κ?πω? τραχ?? θ?ρυβο? τη? κα?ση? θα γ?νει αντιληπτ?? απ? λ?γου?. Ουσιαστικ?, κανε?? δε θα καταλ?βει τι διαφορετικ? υπ?ρχει εκε? κ?τω απ? το μπροστιν? καπ?. Το β?βαιο ε?ναι ?τι κ?τι λειτουργε? εκε? και, μ?λιστα, με πολ? πιο πολιτισμ?νο τρ?πο σε σχ?ση με ?ναν diesel κινητ?ρα.Απ? την πλευρ? τη?, και η αν?ρτηση συμμετ?χει σε αυτ? το... party δυναμικ?? οδικ?? συμπεριφορ??. Κατ? β?ση ε?ναι σφικτ? ρυθμισμ?νη, αλλ? το συγκεκριμ?νο A5 ε?ναι διασκεδαστικ? στο δρ?μο χωρ?? να εκνευρ?ζει του? επιβ?τε? και τον οδηγ? του στην καθημεριν?τητα. Σ?μφωνα με τα γο?στα μα?, π?ντω?, το πολ? ελαφρ? τιμ?νι του θα μπορο?σε να αποκρ?νεται με μεγαλ?τερη ακρ?βεια.??χει τελικ? αυτ? το αυτοκ?νητο με τον CNG κινητ?ρα κ?ποια μειονεκτ?ματα; Ουσιαστικ? ?χι. Απλ??, το π?τωμα του χ?ρου αποσκευ?ν βρ?σκεται (εξαιτ?α? του ρεζερβου?ρ φυσικο? αερ?ου) 3,5 εκατοστ? ψηλ?τερα, κ?τι που καταλαβα?νει κανε?? μ?νο αν β?λει δ?πλα-δ?πλα ?να A5 CNG και ?να Α5 με κινητ?ρα βενζ?νη? ? diesel. Ωστ?σο, υπ?ρχει ?να θ?μα με αυτ? το αυτοκ?νητο, που εκνευρ?ζει το χρ?στη του, αλλ? δε σχετ?ζεται 100% με το ?διο: Η αλ?θεια ε?ναι πω? το δ?κτυο των πρατηρ?ων, που μπορο?ν να εξυπηρετ?σουν το κοιν? με φυσικ? α?ριο δεν ε?ναι τ?σο εκτεταμ?νο. ?τσι, υπ αυτ?? τι? συνθ?κε?, οι... παρακ?μψει? αποτελο?ν πολ? συχν? μ?ρο? του προγρ?μματο?. Την ?δια στιγμ?, το μικρ? ρεζερβου?ρ βενζ?νη? των μ?λι? 7 λ?τρων, θα σα? υποχρε?σει ουσιαστικ? να κινε?στε σχεδ?ν αποκλειστικ? με το φυσικ? α?ριο...Κατ? τη γν?μη μα?, αξ?ζει, καθ?? τα ?ξοδα για τα κα?σιμα (μετατρ?ποντα? 1 kg CNG σε super αμ?λυβδη) αν?ρχονται στα περ?που 0,70 ευρ? το λ?τρο! Στο πλα?σιο τη? μ?τρηση? τη? καταν?λωση? τη? δοκιμ?? μα? καταγρ?ψαμε 4,9 kg CNG/100 km, που οικονομικ? μεταφρ?ζονται σε 5,39 ευρ?!
Χαμηλ?, αν μη τι ?λλο, το κ?στο? για τα κα?σιμα, αλλ? νωρ?τερα ο -Γερμαν??- καταναλωτ?? καλε?ται να καταθ?σει στο λογαριασμ? τη? Audi περ?που 70.000 ευρ?...

Συμπ?ρασμα
Το A5 Sportback με τον κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου ε?ναι ?να εξωτικ? μοντ?λο, κ?τι που μα?... λυπε?, αφο? ε?ναι ?μορφο, ικαν? στην καθημεριν?τητα, ?χει καλ? οδικ? συμπεριφορ?, ε?ναι ?καθαρ?? και διακρ?νεται για το χαμηλ? κ?στο? ανεφοδιασμο? του. Το δ?κτυο των σταθμ?ν ανεφοδιασμο? με φυσικ? α?ριο, ?μω?, ε?ναι αραι? και αυτ? μα? ενοχλε?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频