3 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο Hyundai i10 N Line

Διαβ?στηκε απ? 26469 αναγν?στε? - 3/9/2020

Πολ? μικρ?, αλλ? τ?σο σπουδα?ο! Δοκιμ?ζουμε το Hyundai i10 στη σπορτ?φ ?κδοση N Line.

 
 
Το μικρ?τερο μοντ?λο τη? Hyundai, μπορε? πλ?ον να διαθ?τει κι αυτ? την πιο ακρα?α ?κδοση τη? κορεατικ?? φ?ρμα?, την Ν. Εντ?ξει, σχεδ?ν, αφο? αυτ? ονομ?ζεται στην περ?πτωσ? του "N Line". Για την ακρ?βεια, το i10 κ?νει οπτικ? χρ?ση μερ?ν των ισχυρ?ν... συγγεν?ν του. Το κομψ? mini τη? Hyundai, λοιπ?ν, χαρακτηρ?ζεται απ? μια βαθει?, διακριτικ? γρ?λια πρ?σοψη? με το λογ?τυπο Ν, κ?κκινε? διακοσμητικ?? ρ?γε?, εν? π?σω απ? δ?ο τελικ? τη? εξ?τμιση?, αλλ? κι απ? ?να διακριτικ? αεροδυναμικ? διαχ?τη.

Κ?τω απ? το καπ?, ο υπερτροφοδοτο?μενο?? τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? του 1,0 λ?τρου αποδ?δει 100 ?ππου? και ε?ναι ο ?διο? που κινε? επ?ση? την κορυφα?α ?κδοση του συγγενο?? KIA Picanto, την GT Line. Χ?ρη στο χαμηλ? β?ρο? του οχ?ματο?, ο κινητ?ρα? ?χει ε?κολο ?ργο, λειτουργε? γρ?γορα, περιστρ?φεται σωστ? και παρ?χει τη μ?γιστη ροπ? του των 172 Nm ?δη απ? τι? 1.500 σ.α.λ.Σ?γουρα, χρει?ζονται ?λλοι αριθμο? για μια πραγματικ?... αποκ?λυψη, αλλ? κι αυτο? ε?ναι τ?λειοι για το... πρωτ?θλημα των mini αυτοκιν?των. Ακ?μα και με τη συνιστ?μενη αν?τερη ταχ?τητα στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο, το i10, που ε?ναι ενισχυμ?νο με "hot" χαρακτηριστικ?, δεν παρ?χει καν?να α?σθημα ανασφ?λεια?. Μ?νο η αν?ρτηση, σε συνδυασμ? με τα κομψ? ελαστικ? των 16 ιντσ?ν δ?νει στον οδηγ? και του? επιβ?τε? μια κ?πω? πιο σφιχτ? α?σθηση. Το χειροκ?νητο κιβ?τιο των π?ντε σχ?σεων, ωστ?σο -σχεδ?ν, ?πω? και ο μεγ?λο? αδερφ?? του- διακρ?νεται για τι? μικρ?? διαδρομ?? του.
?
Σπορ εσωτερικ?
Π?ντω?, στο cockpit η Hyundai ?δωσε επ?ση? ?να ?γγιγμα απ? τι? εκδ?σει? "N" με τι? κ?κκινε? ραφ??, τα περιστρεφ?μενα ακροφ?σια εξαερισμο? και χειριστ?ρια κλιματισμο?, το αν?γλυφο κηρ?θρα? απ? σκληρ? πλαστικ?, εν? ο διακ?πτη? N-Line και τα σπορ πεντ?λ συμπληρ?νουν την εμφ?νιση.
Για τον ?να ? τον ?λλο χρ?στη, ωστ?σο, πιο σημαντικ? στοιχε?α στο τ?λο? ε?ναι η παρεχ?μενη ?νεση και ο εξοπλισμ??. Ο διαθ?σιμο? χ?ρο? ε?ναι γενναι?δωρο?, καθ?? ακ?μα και με ?ψο? 1,97 μ?τρων, οι επιβ?τε? στη δε?τερη σειρ? θ?σεων μπορο?ν ακ?μη να χωρο?ν. Το infotainment εξακολουθε? να προσφ?ρει διακ?πτε? συντ?μευση? επιλογ?? λειτουργι?ν στα αριστερ? και δεξι? τη? οθ?νη? αφ??, γεγον?? που καθιστ? πολ? ευκολ?τερη τη χρ?ση του κατ? την οδ?γηση. Επιπλ?ον, οι Κορε?τε? ?βαλαν στο παιχν?δι και ?να standard σ?στημα προειδοπο?ηση? ακο?σια? αναχ?ρηση? απ? τη λωρ?δα.

Μ?νει η τιμ?: τα 18.316 ευρ? (στη Γερμαν?α) πραγματικ? δεν ε?ναι μια τιμ?-ευκαιρ?α. ?σοι, λοιπ?ν, δε χρει?ζονται απαρα?τητα την εμφ?νιση και την επιπλ?ον απ?δοση, θα ε?ναι ευχαριστημ?νοι και με την εξοπλιστικ? εκδοχ? Trend, που στη Γερμαν?α διατ?θεται απ? τα 14.660 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Το τρ?το i10 ξεκιν? απ? εκε? που σταμ?τησε ο ισχυρ?? προκ?τοχ?? του. Η ?κδοση N Line βασ?ζεται κατ? κ?ριο λ?γο στον υπερτροφοδοτο?μενο τρικ?λινδρο κινητ?ρα. Η εμφ?νιση ε?ναι επ?ση? αρεστ?, αλλ? η τιμ? ?χι και τ?σο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频