5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο Mini Countryman ALL4 SE PHEV

Διαβ?στηκε απ? 8005 αναγν?στε? - 10/11/2020

Η MINI ?κανε facelift στο Countryman, εφοδι?ζοντα? το με Matrix-LED φ?τα, ψηφιακ? cockpit και κινητ?ρα, που πληρο? τη ν?ρμα καυσαερ?ων Euro 6d. Εμε?? οδηγ?σαμε την υβριδικ? ?κδοση.

 
 
Το πρ?σφατα ανανεωμ?νο Mini Countryman με τα τρισδι?στατα π?σω φ?τα, τα οπο?α προβ?λλουν το Union Jack, που παραπ?μπει στη σημα?α τη? Μεγ?λη? Βρεταν?α?, αλλ? και με του? ν?ου? διακ?πτε? στο cockpit, ε?ναι στην ουσ?α μ?α παρουσ?α βρετανικο? πολιτισμο?, αν και στην πραγματικ?τητα βασ?ζεται εν πολλο?? στην BMW X1. Οδηγο?με την ?κδοση SE, ?που ε?ναι η plug-in-υβριδικ? εκδοχ? και δεν προβλ?πεται να τραβ? ρυμουλκο?μενα, σε αντ?θεση με τι? εκδ?σει? S και του? βενζινοκινητ?ρε? του?, οι οπο?ε? ε?ναι σε θ?ση να ρυμουλκ?σουν ?ω? και 1,8 τ?νου?.Τα καινο?ργια στοιχε?α τη? ?κδοση? SE ε?ναι η μπαταρ?α με χωρητικ?τητα 9,6 kWh, δηλαδ? 2 kWh περισσ?τερα σε σχ?ση με πιο πριν, εν? ο ηλεκτροκινητ?ρα? στον π?σω ?ξονα αποδ?δει πλ?ον 70 αντ? 65 kW, δηλαδ? 95,2 αντ? 88,4 PS. Επιπλ?ον, προσφ?ρεται σαν ?ξτρα ο ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων.

Το ενδιαφ?ρον στοιχε?ο στη facelift ?κδοση εν?? τ?τοιου plug-in- υβριδικο? μοντ?λου ε?ναι π?ντα η πρ?οδο?, που ?χει σημειωθε? σχετικ? με την ?ηλεκτρικ? οδ?γηση?. ?τσι, λοιπ?ν, επιλ?ξαμε το πρ?γραμμα οδ?γηση? ?Max E-Drive? και, στη συν?χεια, ξεκιν?σαμε να το οδηγο?με. Με το προηγο?μενο μοντ?λο ε?χαμε κ?νει μ?λι? 25 χιλι?μετρα (?ναντι των προδιαγραφ?ν τη? εταιρε?α? που ?καναν λ?γο για 41 χιλι?μετρα), εν? τ?ρα, καταφ?ραμε τ?ρα να διαν?σουμε σχεδ?ν 50 χιλι?μετρα (με την εργοστασιακ? τιμ? τη? αυτονομ?α? να κυμα?νεται μεταξ? 55 και 61 χιλιομ?τρων), αν και κινηθ?καμε για σ?ντομο χρονικ? δι?στημα με την υψηλ?τερη e-ταχ?τητα των 135 km/h.Ευρ?χωρο εσωτερικ??
Δεν ?χει αλλ?ξει τ?ποτε ?σον αφορ? την α?σθηση του χ?ρου και στο εσωτερικ? του αυτ? το MINI αποδεικν?εται τελικ? maxi. Το πολ? πρακτικ? συρ?μενο π?σω κ?θισμα προσφ?ρεται στον ?ξτρα εξοπλισμ?, ?πω? και τα φ?τα Matrix-LED, που περιλαμβ?νουν λειτουργ?α φ?των στροφ?? ?και δεν προκαλο?ν τ?φλωση στου? απ?ναντι. Τα φ?τα LED π?ντω?, αν?κουν στον στ?νταρτ εξοπλισμ?.

Συμπ?ρασμα
Η μεγαλ?τερη ηλεκτρικ? αυτονομ?α και η υψηλ?τερη τελικ? ταχ?τητα ε?ναι τα βασικ? στοιχε?α τη? προ?δου. Ωστ?σο, η τιμ? για το plug-in-υβριδικ? μοντ?λο παραμ?νει υψηλ? παρ? το περιβαλλοντικ? bonus.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频