10 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο SEAT Leon ST

Διαβ?στηκε απ? 7949 αναγν?στε? - 15/9/2020

Το Leon ε?ναι ?να απ? τα αυτοκ?νητα που αγαπ?θηκαν πολ? απ? την Ελληνικ? αγορ?, και ?χι ?δικα. Η ν?α γενι? του Leon, ?χει ανεβ?σει τον π?χη τη? σ?γκριση? και η AUTO BILD δοκιμ?ζει την πολ? καλ? ειδικ? ?κδοση Leon ST.

 
 
Οι Ισπανο? ?λαβαν σοβαρ? υπ?ψη του? την κριτικ?, που δ?χθηκαν για του? κ?πω? περιορισμ?νου? χ?ρου? του παλαιο? μοντ?λου και... μεγ?θυναν τη station wagon ?κδοση του Leon: Το μεταξ?νιο ε?ναι μεγαλ?τερο κατ? 50 mm, το μ?κο? κατ? 93 mm, το ?ψο? μει?θηκε κατ? πολ? λ?γο και το πλ?το? κατ? 16 mm. Στην κανονικ? δι?ταξ? του, ο βαθ?? χ?ρο? αποσκευ?ν παρ?χει ?γκο 620 λ?τρων (+30 λ?τρα), εν? η μ?γιστη χωρητικ?τητ? του φτ?νει τα 1.600 λ?τρα. Το σπορτ?φ σχ?μα του π?σω μ?ρου? θυσι?ζει λ?γο απ? το χ?ρο φ?ρτωση?, αλλ? αεροδυναμικ? φα?νεται να ε?ναι αρκετ? εξελιγμ?νο: το π?σω μ?ρο?, λοιπ?ν, παραμ?νει εντυπωσιακ? καθαρ? κατ? την κ?νηση στη βροχ?.?Πολ? βαθι? κ?θεται κανε?? εδ? και ?ταν κλε?νει την π?ρτα, βλ?πει π?νω του τα παιχν?δια, που δημιουργο?ν τα φ?τα LED. Η ατμ?σφαιρα μπορε? να προσαρμοστε? με ρυθμ?σει? απ? "cool" ω? "wellness" απ? τον χρ?στη. Αυτ? ε?ναι ?να απ? τα πολλ? τεχν?σματα, με τα οπο?α ε?ναι γεμ?το το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα?. Δεν υπ?ρχει πλ?ον καν?να? μεμονωμ?νο? διακ?πτη? ? ?να περιστροφικ? χειριστ?ριο, ο?τε καν για το θερμαιν?μενο κ?θισμα. Αυτ? ?μω? στην πρ?ξη σου αποσπ? την προσοχ?, γιατ? τ?ποτα δεν μπορε? να γ?νεται αισθητ? στα τυφλ?. Ωστ?σο, το μποτιλι?ρισμα μ?? κ?νει να ακινητοποιο?μαστε με τ?σο μεγ?λη συχν?τητα, που συχν? βρ?σκουμε χρ?νο, για να περιηγηθο?με στα υπομενο?. Φυσικ?, τα π?ντα εδ? ε?ναι ?,τι πιο μοντ?ρνο υπ?ρχει: Το Apple CarPlay λειτουργε? χωρ?? καλ?διο USB. Κι αν θελ?σουμε να ακο?σουμε το αγαπημ?νο μα? τραγο?δι, ξυπν?με το φωνητικ? ?λεγχο με την εντολ? "¡Hola, hola!" Και το τραγο?δι μα? ακο?γεται, ?πω? ακριβ?? το θ?λαμε.


?
Πλο?σιο?, αλλ? ?ξτρα, εξοπλισμ??
Αν ε?στε ?τοιμοι να... διαμαρτυρηθε?τε για το λογαριασμ?, υπολογ?στε πω? το ν?ο Seat Leon ST μπορε? να εφοδιαστε? με ?να πλ?ρε? πακ?το συστημ?των υποβο?θηση?, ραντ?ρ διατ?ρηση? τη? απ?σταση? ασφαλε?α? και σ?στημα αναγν?ριση? πινακ?δων του Κ.Ο.Κ. Το τελευτα?ο προβ?λλει τα ισχ?οντα ?ρια ταχ?τητα? μ?νο στο ψηφιακ? cockpit, αλλ? ?χι στην οθ?νη του συστ?ματο? πλο?γηση?. Ακ?μα και στον π?νακα οργ?νων εμφαν?ζονται οι πληροφορ?ε? για το ?ριο ταχ?τητα?, αλλ? ε?ναι τ?σο μεγ?λε?, που μπορο?ν να διαβαστο?ν απ? τον καθ?να με μεγ?λη ?νεση.Οι πλ?τε? των π?σω καθισμ?των μπορο?ν να ?ξεκλειδωθο?ν? μ?σα απ? το χ?ρο αποσκευ?ν, δυνατ?τητα, που μ?χρι πρ?σφατα ?ταν διαθ?σιμη μ?νο στι? Estate εκδ?σει? των Mercedes κτλ. Το κ?λυμμα του χ?ρου αποσκευ?ν δεν ε?ναι ?να φθην? ρολ?, αλλ? μια πολ?πλοκη κατασκευ?. Τα, μ?λλον απλ?, καθ?σματα με τη μηχανικ?, και ?χι ιδια?τερα αποτελεσματικ?, οσφυ?κ? στ?ριξη βρ?σκονται σε μια παρ?ξενη αντ?θεση με ?λη την πολυπλοκ?τητα του εξοπλισμο?.

Αυτ? το SEAT γ?νεται γρ?γορα ακριβ?, καθ?? το χειμεριν? πακ?το κοστ?ζει στη Γερμαν?α 395 ευρ?, το σ?στημα πλο?γηση? 721 ευρ? και το cruise control με τη δυνατ?τητα αναγν?ριση? πινακ?δων του Κ.Ο.Κ. 687 ευρ?. Το προοδευτικ? τιμ?νι -794 ευρ?, σε ?να πακ?το με προσαρμοζ?μενα αμορτισ?ρ- δεν ε?ναι φθην?, αλλ? ε?ναι φ?νο, με δεδομ?νο κι?λα? πω? χρει?ζεται μ?λι? δ?ο στροφ?? απ? ?κρη σε ?κρη!

Π?ρα απ? τη βασικ? σκληρ?τητα τη? αν?ρτηση?, που παραπ?μπει σε μοντ?λα τη? Cupra, το μ?νο πραγματικ? μειον?κτημα ε?ναι η λειτουργ?α των συστημ?των του εσωτερικο?. Πε?τε μα? ?παλιομοδ?τε??, αλλ? αν η αν?γνωση των διανυθ?ντων χιλιομ?τρων μετατρ?πεται σε ?σκηση των διανοητικ?ν ικανοτ?των του οδηγο?, τ?τε αυτ? ε?ναι -?ντω?- ?να σημε?ο κριτικ??.

Συμπ?ρασμα
?να χρ?σιμο και ευχ?ριστο station wagon για την καθημεριν?τητα με πολ? χ?ρο και διασκεδαστικ?? λεπτομ?ρειε?. Η χωρ?? δυσκολ?ε? λειτουργ?α τη? οθ?νη? αφ?? ε?ναι επ?ση? αμφιλεγ?μενη για εμ??, καθ?? ?χει και μ?α μη ελκυστικ? πλευρ?: αποκλε?ει του? ?πειρου? χρ?στε? των smartphone.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频