5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο VW Golf 1.4 GTE

Διαβ?στηκε απ? 17996 αναγν?στε? - 14/9/2020

Η VW μετ?τρεψε την plug-in-υβριδικ? ?κδοση του ν?ου Golf σε μια σπορτ?φ εκδοχ?. Το ν?ο Golf GTE ?ρχεται με 245 PS.

 
 
Το αρτικ?λεξο GTE ακο?γεται περισσ?τερο ?πω? το GTI. Και ?τσι θα ?πρεπε ?λλωστε, αφο? και τα δ?ο μοντ?λα ?χουν 245 PS κ?τω απ? το μπροστιν? καπ? του?. Σε αντ?θεση, λοιπ?ν, με το GTI και τον TSI κινητ?ρα των 2,0 λ?τρων, το GTE ε?ναι υβριδικ?. Το σ?νολο των μον?δων του περιλαμβ?νει το γνωστ? TSI των 1,4 λ?τρων με 150 PS, ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 80 kW (110 PS), μια μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου με 13,0 kWh (στον προκ?τοχο ?ταν 8,7 kWh) και ?να κιβ?τιο DSG, 6 σχ?σεων. Η συνδυαστικ? ισχ?? του υβριδικο? συν?λου ε?ναι 245 PS.Η μπαταρ?α μπορε? να φορτιστε? ε?τε με αν?κτηση απ? τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? κατ? την οδ?γηση ε?τε με καλ?διο. Η τελευτα?α φ?ρτιση διαρκε? 5 ?ρε? σε οικιακ? πρ?ζα (230 Volt και 2,3 kW στη Γερμαν?α), εν? σε wall box ? σε φορτιστ? (360 Volt, 3,6 kW) 3 ?ρε? και 40 λεπτ?. Δεν υπ?ρχει, ?μω?, λειτουργ?α γρ?γορη? φ?ρτιση?.

Οδηγ?ντα?
Τα 245 PS ε?ναι ?δη μια πολλ? υποσχ?μενη δ?λωση απ? πλευρ?? VW. Και στον πρ?το μικρ? γ?ρο δοκιμαστικ?? οδ?γηση? γ?ρω απ? το Wolfsburg, το GTE τ?ρησε ?,τι υπ?σχεται. Αρχικ?, ξεκιν? με τον ηλεκτρικ? κινητ?ρα του, τραβ?ει ?μεσα, ?συχα και γρ?γορα, το πολ? ω? και τα 130 km/h, με την VW να ανακοιν?νει 62 km ω? ηλεκτρικ? αυτονομ?α (στον προκ?τοχο ?ταν 47 km), κ?τι που θα μετρ?σουμε με ακρ?βεια σε επ?μενη δοκιμ? μα?.

?ταν ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? αρχ?σει να συμμετ?χει στο… παιχν?δι, η αλληλεπ?δρασ? του με τον ηλεκτροκινητ?ρα γ?νεται ομαλ?. Ο τελευτα?ο? με την απρ?σκοπτη αν?πτυξη ισχ?ο? και ο ολοζ?ντανο? TSI συνεργ?ζονται αποτελεσματικ? μεταξ? του? και παρ?χουν δυναμικ? ?θηση στο Golf GTE. Το κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη DSG αντιδρ? με ζωντ?νια. Η VW υπ?σχεται 6,7 δευτερ?λεπτα απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h και τελικ? ταχ?τητα 225 km/h. Καθ?λου ?σχημα για ?να υβριδικ? μοντ?λο κι?λα?, ?τσι δεν ε?ναι;Το GTE των 1,6 τ?νων ε?ναι ευχ?ριστα βολικ?, ?χει εξαιρετικ? αν?ρτηση, εν? το πολ? καλ?? α?σθηση τιμ?νι παρ?χει ωρα?α πληροφ?ρηση. ?λα, δηλαδ?, ε?ναι πολ? ισορροπημ?να, κ?τι που μπορο?ν να κ?νουν στο Wolfsburg. Αν?γκη βελτ?ωση? υπ?ρχει αλλο? στο ν?ο Golf 8 και μ?λιστα επειγ?ντω?. Τα ?ργανα στην οθ?νη των 10 ιντσ?ν του Digital Cockpit Pro (standard) ε?ναι πολ? μικρ?, εν? στα menu του infotainment στην οθ?νη αφ?? των 10 ιντσ?ν ε?ναι ε?κολο να χαθε? κανε??. Για παρ?δειγμα, αν θ?λετε να διαμορφ?σετε το υβριδικ? σ?στημα.
Η τιμ? του GTE ξεκιν? στη Γερμαν?α απ? τα 41.667 ευρ? κι αν αφαιρ?στε το τρ?χον περιβαλλοντικ? bonus των 7.830 ευρ?, απομ?νουν 33.837 ευρ?. Παρεμπιπτ?ντω?, το GTI ε?ναι διαθ?σιμο στην… πατρ?δα του απ? 37.607 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Ε?ναι σαφ?? ?τι αυτ?ν την περ?οδο προωθο?νται τα plug-in-υβριδικ? μοντ?λα. ?τσι, ?ταν φυσικ? η VW να επεκτε?νει την γκ?μα των εκδ?σεων του Golf. Το GTE, με τι? πολ? καλ?? επιδ?σει? του, ε?ναι ω? συνολικ? πακ?το μ?α απ? τι? πιο ενδιαφ?ρουσε? υβριδικ?? προτ?σει?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频