6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι Audi RS 5 Sportback

Διαβ?στηκε απ? 15498 αναγν?στε? - 10/9/2020

Σ?στημα τετρακ?νηση?, biturbo κινητ?ρα? και ?φθονη τεχνολογ?α - ?λα αυτ? τα στοιχε?α μ?? προ?δε?ζουν για ?να ξεκ?θαρα σπορ αυτοκ?νητο. Στο Audi RS 5 Sportback, ?μω?, βρ?σκονται επιπλ?ον και 450 PS. Το παραπ?νω με?γμα αποδεικν?εται σαφ?? ισχυρ?.

 
 
Κατ? β?ση ?χει ?τι ακριβ?? θα περ?μενε κ?ποιο? απ? μ?α γρ?γορη, ισχυρ? και γεμ?τη prestige βολ?δα. Για παρ?δειγμα, ?ναν κτην?δη κινητ?ρα, ο οπο?ο? ενισχ?εται απ? ?να ζευγ?ρι turbo, με αποτ?λεσμα η μ?γιστη ροπ? του να φτ?νει τα 600 Nm! Αυτ? βολ?δα διαθ?τει παν?σχυρα φρ?να, που την υποχρε?νουν να ακινητοποιε?ται απ? τα 100 km/h σε απ?σταση μ?λι? 34 μ?τρων. ?χει επ?ση? αυτ?ν τον ιδια?τερα ασφαλ? σπορτ?φ εξοπλισμ?, ο οπο?ο? αποτελε?ται απ? ?να σ?στημα ρυθμιζ?μενων αμορτισ?ρ, μια στεν? σ?νδεση τη? αν?ρτηση? με το πλα?σιο και το αμ?ξωμα, αλλ? και ελαστικ? υψηλ?? πρ?σφυση? με πλ?το? π?λματο? 285 mm.?να σημαντικ? στοιχε?ο λε?πει μ?νο απ? το ν?ο Audi RS 5 Sportback: αυτ? η μικροσκοπικ? α?σθηση τη? ψ?ξη? στο δ?ρμα. Το... μυρμ?γκιασμα, η ανατριχ?λα, που προκ?πτει μερικ?? φορ?? απ? μια ασταθ? ταλ?ντευση του π?σω μ?ρου?. Το RS 5 ε?ναι τ?λειο ω? γρ?γορο αυτοκ?νητο, αλλ? κ?πω? αναιμικ? ω? ?σπορ πρ?ταση?. Β?βαια, ?χει στη δι?θεσ? του 450 PS απ? ?να V6 2,9 λ?τρων. ?λη αυτ? η ισχ?? περν? με υπ?ροχο τρ?πο και χωρ?? απ?λειε? στην ?σφαλτο. Το σ?στημα τετρακ?νηση? quattro λειτουργε? αψεγ?διαστα και συνεργ?ζεται τ?λεια με ?λα τα σχετιζ?μενα συστ?ματα. Αυτ? φα?νεται, για παρ?δειγμα, κατ? τη δι?ρκεια τη? διαδικασ?α? τη? επιτ?χυνση? απ? στ?ση ω? τα 100 km/h.Καταφ?ραμε να αναπτ?ξουμε αυτ?ν την τιμ? ταχ?τητα? μετ? απ? μ?λι? 3,9 δευτερ?λεπτα. Ολ?σθηση τροχ?ν; Παροχ? ισχ?ο? με διακοπ??; Αποτυχ?ε? στην εναλλαγ? σχ?σεων; Τ?ποτε απ ?λα αυτ? δε συν?βη. Πατ?? απλ? το δεξ? πεντ?λ και, στη συν?χεια, παρακολουθε?? τη βελ?να του ταχ?μετρου να ανεβα?νει - δεν υπ?ρχει τ?ποτα ?λλο να κ?νει?. Κι ?ποιο? το κυνηγ?σει περισσ?τερο, θα δει στο τ?λο? 280 km/h στο ταχ?μετρο!

Παρεμπιπτ?ντω?, αν?λογα με την ταχ?τητα, υπ?ρχει και ?φθονο θ?αμα. Ο ρυθμιστ?? πτερυγ?ων τη? εξ?τμιση? φ?ρνει τον ?χο τη? σχεδ?ν στο επ?πεδο εν?? V8, καθ?? ο turbo βενζινοκινητ?ρα? αυξ?νει, στη συν?χεια, την ?ντασ? του σε ?να ηχηρ? γρ?λισμα. Σ?γουρα, πρ?κειται για ?ναν καλλιεργημ?νο ?χο. Ο ?διο? ο κινητ?ρα? αναπν?ει ?ντονα βαρι?, αλλ? ακο?γεται κ?πω? απ?μακρα εξαιτ?α? τη? ηχομ?νωση?. Το σ?νολο εξασφαλ?ζει σαφ?? ?ντονη ανατριχ?λα...Παρ?λη την τερ?στια δ?ναμη, το Audi ?κρ?βει? μ?σα του ?να εξευγενισμ?νο αιλουροειδ??. Αν οι διακ?πτε? (συμπεριλαμβανομ?νων των δ?ο προγραμμ?των "RS" στο ν?ο μοντ?λο, παρεμπιπτ?ντω?) για τα δυναμικ? προγρ?μματα οδ?γηση? δεν πατηθο?ν, η αν?ρτηση του RS εμφαν?ζεται σταθερ?, ακο?γεται απαλ? ?μουρμουρ?ζοντα??, το Audi ε?ναι ε?κολο να οδηγηθε? και οι αλλαγ?? των σχ?σεων συγχωνε?ονται ανεπα?σθητα. Την ?δια στιγμ?, τα καθ?σματα στηρ?ζουν προσεκτικ? το σ?μα των επιβατ?ν, εν? το σ?στημα φωνητικο? ελ?γχου αναλαμβ?νει να εξυπηρετ?σει τι? εντολ?? των χρηστ?ν ?ταν πρ?κειται για προορισμο?? στο σ?στημα πλο?γηση? κτλ.

Τελευτα?ο στοιχε?ο, αν και ?χι ασ?μαντο: η μ?ση τιμ? τη? καταν?λωση? μ?σα σε αυτ? το μεγ?λο ε?ρο? οδ?γηση?, που συγκρατε?ται κ?τω απ? τα 9 λ?τρα αν? 100 χιλι?μετρα. Επειδ? κατ? μ?σο ?ρο (συμπεριλαμβανομ?νων των... βασανιστηρ?ων τη? π?λη? και του... κυνηγιο? στον αυτοκινητ?δρομο), το αυτοκ?νητο, που ζυγ?ζει περ?που 1,8 τ?νου?, καταναλ?νει σχεδ?ν 12 λ?τρα βενζ?νη?. Μια β?αιη... δ?λωση, επ?ση? ?σον αφορ? τι? εκπομπ?? CO2. Και οι τιμ?? για αυτ? το καλ? κομμ?τι απαιτο?ν επ?ση? κ?ποια ρευστ?τητα και ικαν?τητα υποχ?ρηση?. Β?βαια, στον αντ?ποδα θα μπορο?σαμε να κυβερν?σουμε ?να... καυτ? αεροσκ?φο?, που δεν αφ?νει καμ?α επιθυμ?α ανεκπλ?ρωτη. Στην Ελλ?δα το Audi RS 5 Sportback στοιχ?ζει 127.700 ευρ?!

Συμπ?ρασμα
Ω? τεχνολογικ? πακ?το ε?ναι ?να τ?λειο αυτοκ?νητο. Το RS περν? αψεγ?διαστα τα "ζουμερ?" 450 PS του στο δρ?μο. ?τι εφοδι?ζεται ?μ?νο? με ?να V6, δεν ?χει σημασ?α. ?λα καλ?πτονται επιμελ??. Ωστ?σο, μα? λε?πει κ?τι ακ?μη για τη μ?γιστη συγκ?νηση.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频