4 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι Jeep Renegade 4xe

Διαβ?στηκε απ? 11667 αναγν?στε? - 26/10/2020

Εκτ?? δρ?μου και ηλεκτροκ?νητο; Τι? περισσ?τερε? φορ?? αυτ?? ο συνδυασμ?? δεν ε?ναι εφικτ??. Ωστ?σο, το Jeep Renegade 4xe τον επιχειρε?.

 
 
Αν?καθεν τα μοντ?λα Renegade τη? Jeep συγκ?ντρωναν τα φ?τα τη? δημοσι?τητα? και το ενδιαφ?ρον των υποψηφ?ων αγοραστ?ν, χ?ρη στι? ικαν?τητ?? του? και τη ν?α τεχνολογ?α, που κ?θε φορ? ε?χαν να επιδε?ξουν. Στο πλα?σιο τη? πιο πρ?σφατη? γενι??, το Renegade, π?ρα απ? ικαν? και στο νερ?, καθ?σταται και ηλεκτροκ?νητο.

Πριν απ? 50 χρ?νια, "Renegade" ?ταν το ?νομα τη? αν?τερη? εξοπλιστικ?? ?κδοση? του ?πολιτικο?? Jeep CJ5, το οπο?ο εφοδιαζ?ταν με εξακ?λινδρου? κινητ?ρε?. Απ? το 2014 το ?διο ?νομα φ?ρει το μικρ?τερο μοντ?λο τη? Jeep, που ε?ναι στεν? συνδεδεμ?νο με το FIAT 500X και κατασκευ?ζεται απ? κοινο? με το ιταλικ? μοντ?λο στη μεσογειακ? χ?ρα.Τ?ρα, ?μω?, το μικρ? Jeep περν? στο... στρατ?πεδο των οικολ?γων: To Jeep Renegade 4xe ε?ναι ?να plug-in υβριδικ? μοντ?λο, το οπο?ο φορτ?ζει την μπαταρ?α του και αρκε?ται σε μ?λι? 2 λ?τρα βενζ?νη?. Η παραπ?νω τιμ? ισχ?ει τουλ?χιστον στο πλα?σιο των ιδανικ?ν δεδομ?νων των μετρ?σεων NEDC. Π?? λειτουργε? το Renegade 4xe; Η ισχ?? του ηλεκτροκινητ?ρα μεταδ?δεται στον π?σω ?ξονα, ο οπο?ο? μπορε? να συνεργ?ζεται και με τον turbo βενζινοκινητ?ρα των 1,3 λ?τρων. Για την αναπλ?ρωση τη? ηλεκτρικ?? εν?ργεια? φροντ?ζει ?να? δε?τερο? ηλεκτροκινητ?ρα?, που συνδ?εται με το βενζινοκινητ?ρα μ?σω εν?? απλο? ιμ?ντα. Ο δε?τερο? e-κινητ?ρα? αποδ?δει ω? γενν?τρια ισχ? 30 kW (? περ?που 41 PS). Αυτ? η δ?ναμη κατευθ?νεται ε?τε ?μεσα στον ηλεκτροκινητ?ρα στον π?σω ?ξονα ε?τε φορτ?ζει την μπαταρ?α, που επ?ση? βρ?σκεται στον π?σω ?ξονα, δ?πλα στο ρεζερβου?ρ βενζ?νη?, που ?χει πλ?ον μικρ?τερο ?γκο και βρ?σκεται στα 36,5 λ?τρα. Εφ?σον η μπαταρ?α ?χει ισχ?, ο π?σω ηλεκτροκινητ?ρα? στ?λνει τα 60 PS του στην κ?νηση. Η συνδυαστικ? ισχ??, λοιπ?ν, φτ?νει στην καλ?τερη περ?πτωση τα 240 PS.

Τα τελευτα?α παρ?χουν στο Renegade 4xe -που ?διαβ?ζεται? ?τ?σσερι? φορ?? το e? ? στα αγγλικ? "four by e"- γρ?γορη κ?νηση. Κατ? την εκκ?νηση απ? στ?ση, ο ηλεκτροκινητ?ρα? βοηθ? το μικρ? βενζινοκινητ?ρα να ξεπερ?σει το turbo lag. Π?ντω?, και τα δ?ο μηχανικ? σ?νολα ε?ναι σε θ?ση να επιταχ?νουν το μικρ? ιταλικ? Jeep ?ω? τα σχεδ?ν 200 km/h.
Με τ?τοιου? ρυθμο?? κ?νηση?, β?βαια, η ονομαστικ? τιμ? τη? καταν?λωση? των δ?ο λ?τρων αν? 100 km δεν τ?θεται καν σε συζ?τηση. Αλλωστε, ο υπολογιστ?? ταξιδιο? φτ?νει σε αυτ?? τι? ακρα?ε? καταστ?σει? στο ?ρι? του. Στο πρ?γραμμα οδ?γηση? "sport" πλησι?ζει τιμ??, που βρ?σκονται κοντ? στα 10 λ?τρα. Στο πρ?γραμμα οδ?γηση? "normal" η ηλεκτρονικ? διαχε?ριση αφ?νει τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? να ξεκουραστε? ?σο πιο συχν? γ?νεται, με αποτ?λεσμα το Renegade 4xe να κινε?ται για πολλ? χιλι?μετρα και μεγ?λη συχν?τητα ηλεκτρικ?. Μ?νο η πιο ενεργ? χρ?ση του δεξιο? πεντ?λ επαναφ?ρει το βενζινοκινητ?ρα στο παιχν?δι, κ?τι που γ?νεται σαφ?? αισθητ? ?ταν αυξ?νεται ξαφνικ? η ζ?τηση του οδηγο? για επιπλ?ον ισχ?.Ωστ?σο, ο τελευτα?ο? μπορε? επ?ση? να χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το βενζινοκινητ?ρα και να εξοικονομε? τα αποθ?ματα εν?ργεια? τη? μπαταρ?α? σε περιοχ?? με πιθανο?? περιορισμο?? στην ταχ?τητα, ?πω? το κ?ντρο των π?λεων. Σε αυτ?ν την περ?πτωση, το υβριδικ? Jeep κινε?ται με του? εμπρ?? τροχο?? και το αυτ?ματο κιβ?τιο, 6 σχ?σεων.

Σε αντ?θεση με τον ομ?νυμο πρ?γον? του, η χρ?ση των χ?ρων του Renegade ε?ναι καλ?. Τ?σσερι? εν?λικε? βρ?σκουν κανονικ? θ?ση και, τελικ?, υπ?ρχει πολ? μεγαλ?τερο? χ?ρο? αποσκευ?ν σε σχ?ση με ?να αυτοκ?νητο τη? μικρ?? κατηγορ?α?. ?σον αφορ? την ?νεση κατ? την οδ?γηση, το ν?ο Renegade δεν ?χει τ?ποτα κοιν? με του? προγ?νου? του: ?ταν οδηγε?ται σε αμιγ?? ηλεκτρικ? λειτουργ?α, το αυτοκ?νητο παρ?γει μ?νο ?να ?συχα γοητευτικ? βουητ?. Τα καθ?σματα με την κ?πω? σφαιρικ? ?γ?μιση? εξασφαλ?ζουν μια ευδι?κριτα, ψηλ? θ?ση, εν? η φιλικ? ρυθμισμ?νη αν?ρτηση αυξ?νει την ?νεση των επιβατ?ν.?τσι, το πλ?ρωμα επιβι?νει και σε μεγαλ?τερε? διαδρομ??, διατηρ?ντα? καλ? τη δι?θεσ? του, αλλ? τα τακτικ? διαλε?μματα εξακολουθο?ν να παραμ?νουν στο πρ?γραμμα: τα 50 χιλι?μετρα τη? ηλεκτρικ?? αυτονομ?α? -?πω? σε κ?θε υβριδικ?- μπορο?ν να επιτευχθο?ν μ?νο σε ιδανικ?? συνθ?κε?. Και, επ?ση?, το μικροσκοπικ? ρεζερβου?ρ δεν ευνοε? την αυξημ?νη χρ?ση του Renegade σε μια μεγ?λη εκτ?? δρ?μου περι?γηση, αλλ? περισσ?τερο τη χρ?ση στην κυκλοφορ?α μ?σα στον αστικ? κ?κλο ? λ?γο ?ξω απ? τα ?ρι? του, ?που, β?βαια, η διαδρομ? μπορε? να περιλαμβ?νει περ?σματα με νερ? ? και δασικ?? διαδρομ??.

Συμπ?ρασμα
Η συνδυαστικ? ισχ?? των 240 PS ωθε? με δ?ναμη το Renegade 4xe και, χ?ρη στην ηλεκτρικ? ελεγχ?μενη μετ?δοση τη? κ?νηση? σε ?λου? του? τροχο??, αναρριχ?ται πολ? καλ?τερα σε σχ?ση με τα βενζινοκ?νητα και προσθιοκ?νητα μοντ?λα. Οι τιμ?? του καταλ?γου ε?ναι υψηλ??, αλλ? με το περιβαλλοντικ? μπ?νου?, το υβριδικ? θα αξ?ζει και σε οικονομικ? επ?πεδο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频