5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο VW Golf R

Διαβ?στηκε απ? 10222 αναγν?στε? - 28/12/2020

Το R ε?ναι παραδοσιακ? το κορυφα?ο μοντ?λο στην γκ?μα του Golf. Η ν?α ?κδοσ? του μπορε? να κ?νει ?,τι δεν μπορο?σε να κ?νει καν?να Golf παλι?τερα: να ντριφτ?ρει.

 
 
Ποι?? το ανακ?λυψε; Δε χρει?ζεται να ψ?ξουμε πολ? μακρι? απ? το χ?ρο των μικρομεσα?ων μοντ?λων, αφο?, εν π?ση περιπτ?σει, το Ford Focus RS του 2016 ?ταν η πρ?τη πρ?ταση τη? συγκεκριμ?νη? κατηγορ?α?, στην οπο?α η κ?νηση μεταδιδ?ταν και στον π?σω ?ξονα με δ?ο συμπλ?κτε?, που επ?τρεπαν τη μεταβλητ? κατανομ? ροπ?? μεταξ? των π?σω τροχ?ν και ?θετε σε κ?νηση το RS μ?σω τη? υπερστροφ?? ισχ?ο?, με αποτ?λεσμα αυτ? να "χορε?ει" με το π?σω μ?ρο? του. Μετ? απ? τη Mercedes-AMG A 45 μπορε? πλ?ον και το ν?ο Golf R να επωφεληθε? απ? ?να σ?στημα του ε?δου?.


?
Με ?φθονη ροπ?!
Μη διστ?ζετε, β?λτε το κ?τω και μην αφ?σετε τον εαυτ? σα? να εκπλαγε? απ? το συγκρατημ?νο χαρακτ?ρα του Golf R στο "Comfort" πρ?γραμμα οδ?γηση?. Το κιβ?τιο DSG αλλ?ζει σχ?σει?, επιδεικν?οντα? καλο?? τρ?που?, ακ?μα κι ?ταν εκκινε?τε απ? στ?ση στην ανηφ?ρα του υπ?γειου χ?ρου στ?θμευση?, εν? τι? απεμπλ?κει αμ?σω? ?ταν ο οδηγ?? απομακρ?νει το π?δι του απ? το δεξ? πεντ?λ, κατ? τη δι?ρκεια τη? οδ?γηση?. Επ?ση?, ναι, και το "R" μπορε? να κινηθε?, κ?νοντα? το οικονομικ? "sailing". Το πεντ?λ του γκαζιο? μπορε? να πατηθε? πολ?, χωρ?? το κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη να προχωρ?σει σε αλλαγ? σχ?ση?. Το σ?στημα του Golf R λειτουργε? καλ?, καθ?? στο κ?τω-κ?τω, το σπορτ?φ μικρομεσα?ο τη? VW διαθ?τει ?ω? και 420 Nm ροπ??. Την ?δια στιγμ?, απ? το ακριβ? σ?στημα εξ?τμιση? τιταν?ου τη? Akrapovic, που ε?ναι στον ?ξτρα εξοπλισμ?, δεν ακο?γεται καν?να? ?χο? στο εσωτερικ? ακ?μα και υπ? πλ?ρε? φορτ?ο.


?
Τετρακ?νηση και "πολεμικ??" ?χο?
Σε γενικ?? γραμμ??, το τελευτα?ο Golf R δεν ακο?γεται τ?σο "πολεμικ?". Αυτ? η α?σθηση, μ?λιστα, δεν αλλ?ζει σχεδ?ν καθ?λου ο?τε στο πρ?γραμμα "Sport", καθ?? μ?νο στο "Race" γ?νονται αντιληπτ?? οι… διαθ?σει? του Golf με την τετρακ?νηση, εν? ο ?χο? του κινητ?ρα προ?ρχεται κατ? β?ση απ? τα ηχε?α του ηχοσυστ?ματο?. Και, β?βαια, αν π?ρετε το π?δι σα? απ? το δεξ? πεντ?λ π?νω απ? τι? 3.000 σ.α.λ. ακο?γονται "πυροβολισμο?" (οι λεγ?μενε? και ?ξερογκαζι???). Π?ρα απ? το πρ?γραμμα "Race" και τη δυνατ?τητα πραγματοπο?ηση? πλαγιολισθ?σεων, υπ?ρχει επ?ση? το πρ?γραμμα "Special", που προορ?ζεται ειδικ? για χρ?ση στη Nordschleife, σε ?ναν ιδια?τερο και ιστορικ? τομ?α τη? π?στα? του Nürburgring, ?που το R δ?χθηκε επ?ση? τι? τελευτα?ε? ρυθμ?σει? του. Μ?λιστα, το συγκεκριμ?νο Golf ολοκλ?ρωσε το γ?ρο του σε μ?λι? 7 λεπτ? και 51 δε?τερα, δηλαδ? κατ? σχεδ?ν 20 δευτερ?λεπτα πιο γρ?γορα σε σχ?ση το παλι?. Δυστυχ??, ?μω?, εμε?? δεν μπορ?σαμε να το δοκιμ?σουμε κατ? την επ?σκεψ? μα? στην π?στα, σε αντ?θεση με τη λειτουργ?α Drift. Το συγκεκριμ?νο σ?στημα μα? προειδοπο?ησε στην αρχ? εν συντομ?α πω? συνιστ?νται προχωρημ?νε? ικαν?τητε? οδ?γηση? και η… αποκλειστικ?τητα τη? π?στα?.?τσι, λοιπ?ν, το πεδ?ο των δοκιμ?ν μα? με τι? μεγ?λε? ζ?νε? διαφυγ?? αν?λαβε να… διορθ?σει τα π?ντα. Οι επτ? σχ?σει? του DSG πρ?πει να επιλ?γονται εκ των προτ?ρων, κ?τι που γιν?ταν στην εντ?λεια, χ?ρη στα μεγαλ?τερου μεγ?θου? paddles. Ο κινητ?ρα? λειτουργε? ?ψογα και ανταποκρ?νεται ?μεσα στι? εντολ?? του δεξιο? πεντ?λ, ακ?μα κι αν η π?εση υπερπλ?ρωση? πρ?πει π?ντα να αυξ?νεται λ?γα δευτερ?λεπτα πιο πριν. Σε σ?γκριση με το GTI, ο δ?λιτρο? κινητ?ρα? EA888 Evo 4 ακο?γεται πιο επιθετικ?, εν? ο δε?κτη? π?εση? υπερπλ?ρωση? φτ?νει στα 2,2 bar με πλ?ρε? φορτ?ο, τη στιγμ?, που το by pass του turbo στο GTI ε?ναι απ? ?ρα ανοιχτ?. Ε?τε σε υγρ? ε?τε σε στεγν? οδ?στρωμα, ε?τε στι? χαμηλ?? ε?τε στι? ψηλ?? σ.α.λ., με full γκ?ζι, η απ?δοση του κινητ?ρα και η πρ?σφυση του Golf R ε?ναι εξαιρετικ? εντυπωσιακ? στοιχε?α. Κι αν δεν χ?νετε το θ?ρρο? σα? στι? στροφ??, θα ανταμειφθε?τε με μια ελαφρ? πλαγιολ?σθηση του π?σω ?κρου, κ?τι που ε?ναι απλ? διασκεδαστικ?! Φυσικ?, το "R" δε θα μετατραπε? σε ?να ν?ο ε?δο? σπεσιαλ?στα στο drift., ?μω?, η ταλ?ντωση τη?… πρ?μνη? στην ?ξοδο τη? στροφ?? εκτοξε?ει το μοντ?λο απ? το Wolfsburg σε μια ν?α δι?σταση οδηγικ?? απ?λαυση?.Τι μα? ?ρεσε και τι ?χι
Το "R" κυριαρχε? σε ?να ευρ? φ?σμα χρηστ?ν: απ? του? υπερ?πτε? ?ω? και του? επαναστ?τε?. Βρ?σκουμε, ?μω?, περ?εργο εκ μ?ρου? τη? VW να ζητ? επιπλ?ον χρ?ματα για το σ?στημα τη? εξ?τμιση? και ο ?χο? τη? να προ?ρχεται απ? τα ηχε?α του ηχοσυστ?ματο?.

Συμπ?ρασμα
Με το ?πακ?το? Performance, το Golf R των 320 PS ε?ναι σ?γουρα πιο διασκεδαστικ? σε σχ?ση με τον προκ?τοχ? του. Ωστ?σο, αυτ? η διασκ?δαση αξ?ζει (στη Γερμαν?α) π?νω απ? 50.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频