6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι το ηλεκτρικ? Volvo XC40 Recharge

Διαβ?στηκε απ? 7001 αναγν?στε? - 15/10/2020

Το Volvo XC40 P8 Recharge ακο?γεται περ?πλοκο με το ?νομ? του, αλλ? ε?ναι πολ? απλ?: πρ?κειται για το μικρομεσα?ο SUV τη? Volvo με ηλεκτροκινητ?ρα και μπ?λικη δ?ναμη.

 
 
Η προ?λευση ε?ναι σημαντικ?. Στη Volvo οι ιθ?νοντε? και οι εργαζ?μενοι ε?ναι περ?φανοι, που ε?ναι μ?α σουηδικ? εταιρε?α, ακ?μα κι αν ο ιδιοκτ?τη? ε?ναι απ? την Κ?να και το ν?ο ηλεκτροκ?νητο XC40 βγα?νει απ? τη γραμμ? παραγωγ?? τη? φ?ρμα? στο Β?λγιο. ?Δηλαδ?, δεν ?χει ο?τω? ? ?λλω? αρκετ? σουηδικ? γον?δια; Βλ?πετε, ζο?με στην εποχ? τη? παγκοσμιοπο?ηση?, που ?χει σαν αποτ?λεσμα τ?τοιε? απ?πειρε? πολ? μεγ?λου βεληνεκο??. Περ? τ?νο? ακριβ?? πρ?κειται, ?μω?, ?ταν γ?νεται λ?γο? για το XC40 Recharge P8;
Α? ξεκιν?σουμε με την κλειστ? γρ?λια στην πρ?σοψη, που κ?νει το ηλεκτρικ? XC40 να ξεχωρ?ζει απ? τα συμβατικ?? τεχνολογ?α?… αδ?ρφια του. Απ? την πλευρ? του, π?ντω?, το αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο παρ?χει συναισθ?ματα ευχαρ?στηση? στου? φ?λου? τη? ηλεκτροκ?νηση?, ?ταν ο οδηγ?? του ανο?γει το μπροστιν? καπ?, αφο? απ? κ?τω υπ?ρχει απλ? ?να? μικρ?? χ?ρο? αποσκευ?ν, που παραπ?μπει στα ?πισωκ?νητα μοντ?λα τη? Porsche.


?
Η εκκ?νηση γ?νεται χωρ?? διακ?πτη!
Η πρ?τη ?κπληξη ?ρθε για εμ?? με το ξεκ?νημα τη? οδ?γηση? αυτο? του XC40: Δεν υφ?σταται πλ?ον διακ?πτη? ?ναρξη? λειτουργ?α? του κινητ?ρα. Με το κλειδ? στην τσ?πη σα?, απλ?? απομακρ?νεστε απ? τη θ?ση στ?θμευση?, που ε?χατε καταλ?βει, εφ?σον, β?βαια, γνωρ?ζετε την ιδιαιτερ?τητα του Volvo, ?τι πρ?πει δηλαδ? να πατ?σετε του? διακ?πτε? "D" ? "R" δ?ο φορ??. Η χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? των περ?που 78 kWh φα?νεται πω? ε?ναι η σωστ?, καθ?? το VW ID.4 ? το Tesla Model Y χρησιμοποιο?ν μπαταρ?ε? παρ?μοια? χωρητικ?τητα?. Στην περ?πτωση τη? Volvo, μ?λιστα, οι μπαταρ?ε? προ?ρχονται απ? την LG.
Μια περαιτ?ρω ?κπληξη κρ?βει το menu λειτουργ?α? των συστημ?των στην κεντρικ? οθ?νη, χωρ?? το οπο?ο δε λειτουργε? τ?ποτα στο Volvo: Για παρ?δειγμα, υπ?ρχει ?να πρ?γραμμα ?οδ?γηση? εκτ?? δρ?μου?, το οπο?ο ενεργοποιε? το σ?στημα υποβο?θηση? κατωφ?ρεια? και μιμε?ται στην ουσ?α μια πιο κοντ? σχ?ση μετ?δοση?, ?στε το XC40 να επιβραδ?νει με τον κινητ?ρα του.



Επιπλ?ον, η Volvo ανακοιν?νει ?να β?θο? δι?σχιση? υδ?τινου κωλ?ματο? για αυτ? το e-τετρακ?νητο τη? τ?ξη? των 450 mm, κ?τι εξαιρετικ? χρ?σιμο. Το ?εκτ?? δρ?μου? πρ?γραμμα απενεργοποιε?ται, ?ταν η ταχ?τητα του οχ?ματο? υπερβα?νει τα 40 km/h. Η απ?σταση του αμαξ?ματο? απ? το ?δαφο?, που φτ?νει τα 190 mm, ε?ναι η χαρακτηριστικ? τιμ? εν?? SUV, που ε?ναι αρκετ? για την υπ?ρβαση των περισσ?τερων περασμ?των μ?σα σε ?να δ?σο?. Η χρ?ση των δι?φορων συστημ?των μ?σω τη? κεντρικ?? οθ?νη? αφ??, ?πω? και του infotainment, που παρ?χεται απ? την Google, ?χει βελτιωθε? στη λεπτομ?ρεια σε σ?γκριση με το plug-in-XC60. Η διαδικασ?α σ?ζευξη? με το κινητ? τηλ?φωνο δεν ολοκληρ?νεται πλ?ον με την εντολ? ?τ?λο??, που μπερδε?ει, αλλ? με τη φρ?ση ?ολοκλ?ρωση?, η οπο?α ε?ναι λιγ?τερο συγκεχυμ?νη.

Επιτ?χυνση? supercar!
Η πιο σημαντικ? εμπειρ?α κατ? την οδ?γηση εν?? τ?τοιου ηλεκτρικο? αυτοκιν?του ε?ναι η επιτ?χυνση: η τιμ? των 4,9 δευτερολ?πτων, που ανακοιν?νει η Volvo, για το σπριντ απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h φα?νεται αξι?πιστη. Οι ελιγμο? προσπ?ραση? ολοκληρ?νονται ?πω? με μια μοτοσικλ?τα, αλλ? σε γρ?γορη κ?νηση. Η ροπ? των 660 Nm ωθε? το XC40 προ? τα εμπρ?? τ?σο ?ντονα, που ο οδηγ?? νι?θει την τ?ση τη? τετρακ?νηση? για ευθε?α πορε?α στο τιμ?νι, το οπο?ο θα ?ταν καλ? να συγκρατι?ται επιμελ??! Το Recharge-Volvo σα? β?ζει στον πειρασμ? να επιταχ?νετε, αλλ? και να στρ?ψετε με τ?λμη, αφο? η μπαταρ?α κ?τω απ? το π?τωμα του οχ?ματο? καταν?μει το β?ρο? του σχεδ?ν ιδανικ?.

Λ?γη συν?θεια απαιτε? το πρ?γραμμα του εν?? πεντ?λ. ?ταν ε?ναι ενεργοποιημ?νο, το Volvo ανακτ? εν?ργεια απ? το φρεν?ρισμα, αν και στην π?λη το σ?στημα φρεν?ρει τ?σο ?ντονα, που ο οδηγ?? δεν μπορε? να απαλλαγε? απ? το φ?βο τη? πρ?κληση? μια? σ?γκρουση? στο π?σω μ?ρο? του οχ?ματο?, αν το δεξ? πεντ?λ αφεθε? απ? το π?δι του οδηγο? απ?τομα, κ?τι που αποδεικν?εται ενοχλητικ?.



Οι Σουηδο? δεν ?χουν ξεχ?σει του? ιδιοκτ?τε? οι οπο?οι μερικ?? φορ?? πρ?πει να ρυμουλκ?σουν κ?τι. ?τσι, το μ?γιστο ρυμουλκο?μενο β?ρο? ε?ναι τη? τ?ξη? των 1.500 κιλ?ν, σε αντ?θεση με ?να Tesla Model 3 που μπορε? να τραβ?ξει μ?νο 1.000 κιλ?. Β?βαια, κατ? τη διαδικασ?α τη? ρυμο?λκηση? η μπαταρ?α εν?? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του εξαντλε?ται σε χρ?νο ρεκ?ρ. Στην πρ?τη δοκιμαστικ? διαδρομ? μα?, ?που κινηθ?καμε κατ? 70% στο επαρχιακ? δ?κτυο με υψηλ? ταχ?τητα και κατ? 30% στην π?λη, σημει?σαμε χαμηλ?τερη καταν?λωση σε σχ?ση με την τιμ?, που ανακοιν?νει η Volvo: 23,8 kWh/100 km. Κατ? την οδ?γηση στον αυτοκινητ?δρομο, β?βαια, η καταν?λωση ε?ναι πολ? πιθαν? να αυξηθε? απ?τομα για προφανε?? λ?γου?.

Σε ?,τι αφορ? την ?νεση κατ? την οδ?γηση, ισχ?ει ?,τι ?χει ?δη γραφτε? για το XC40: Συνολικ?, μ?νο μικρ?? κακοτεχν?ε? τη? ασφ?λτου γ?νονται αισθητ??, εν? οι επιβ?τε? τι? νι?θουν κ?πω? λιγ?τερο στο Recharge λ?γω του υψηλ?τερου β?ρου? του. Παραμ?νουν, επ?ση?, καλ? τα καθ?σματα χ?ρη στο μεγ?λο ε?ρο? των ρυθμ?σε?ν του?.
Α? περ?σουμε στα μειονεκτ?ματα: αυτ? το αυτοκ?νητο ε?ναι βαρ?, καθ?? κεν? ζυγ?ζει 2.188 κιλ?. Η diesel ?κδοση ζυγ?ζει 400 κιλ? λιγ?τερο, εν? η τιμ? του (στη Γερμαν?α) ε?ναι 60.437 ευρ?. Αυτ? το SUV, ?μω?, ε?ναι πλ?ρε?, αφο? ?να? τριφασικ?? ενσωματωμ?νο? φορτιστ??, που καθορ?ζει την ταχ?τητα τη? φ?ρτιση?, ε?ναι standard, κ?τι που φυσικ? δεν ε?ναι αυτον?ητο.
Παρεμπιπτ?ντω?, το XC40 κοστ?ζει περισσ?τερο απ? το τεχνολογικ? συγγεν?? ηλεκτρικ? sedan Polestar 2 τη? ?δια? εταιρε?α?, το οπο?ο πωλε?ται μ?νο μ?σω διαδικτ?ου, μια επιλογ? των Σουηδ?ν και των… Κιν?ζων, η οπο?α εξοικονομε? κ?ποια ?ξοδα.

Συμπ?ρασμα
Το XC40 P8 Recharge παραμ?νει στην καρδι? ?να πραγματικ? Volvo: με εξαιρετικ? σχεδ?αση, ποι?τητα και υψηλ? επ?πεδο ?νεση?. Πλ?ον εφοδι?ζεται και με ?ναν ισχυρ? ηλεκτροκινητ?ρα, αλλ? η τιμ? του παραμ?νει υψηλ? ακ?μα και μετ? την αφα?ρεση του περιβαλλοντικο? bonus.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频