7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Audi e-tron S Sportback

Διαβ?στηκε απ? 16240 αναγν?στε? - 18/9/2020

Τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? με ισχ? π?νω απ? 500 ?ππου?! Το ν?ο Audi e-tron S Sportback ?χει σχεδ?ν 1.000 Nm ροπ?? και μια εξαιρετικ? γρ?γορη τετρακ?νηση.

 
 
Καθ?μαστε στο ν?ο Audi e-tron S Sportback, κ?τω απ? εμ?? τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? και μπροστ? μα? μια καμπ?λη. Ε?σοδο? στη στροφ? με ταχ?τητα 70 km/h, στην κορυφ? τη? το δεξ? πεντ?λ στο π?τωμα, το αυτοκ?νητο παρουσι?ζεται ελαφρ?? ασταθ?? στο π?σω μ?ρο? του, αλλ? επιταχ?νει σαν σφα?ρα προ? τα εμπρ??. Ζ?τω! Φτ?σαμε στην κορυφ? τη? στροφ?? χωρ?? πρ?βλημα. Ε?ναι τ?σο ε?κολο!?πειτα απ? το e-tron το S! Πρακτικ?, η Audi κατασκε?ασε το... GTI μεταξ? των ηλεκτρικ?ν SUV και κ?ρυξε τον π?λεμο εναντ?ον τη? τη? φυσικ??.
Πρ?πει για μια στιγμ? να δο?με τα πρ?γματα μ?σα απ? μ?α τεχνολογικ? σκοπι?. Τον ηλεκτροκινητ?ρα, ο οπο?ο? παρ?χει την ισχ? του στον π?σω ?ξονα του e-tron 55, τον μετ?φεραν στον μπροστιν? και τοποθ?τησαν ακ?μα δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε? στον π?σω. Οι τελευτα?οι συνδ?ονται μεταξ? του? μ?νο μ?σω εν?? κυκλ?ματο? ψ?ξη? 21,6 λ?τρων, και ?χι μηχανολογικ?.Τρει? κινητ?ρε? για ?να αυτοκ?νητο?
?λοι μαζ? παρ?χουν 370 kW με boost, δηλαδ? περισσ?τερα απ? 500 PS. Και σε ακρα?ε? περιπτ?σει? ροπ? 973 Nm, που μοι?ζει σαν γροθι? στο στομ?χι. Η Audi ανακοιν?νει ?τι τα 4,5 δευτερ?λεπτα για την επιτ?χυνση απ? στ?ση ω? τα 100 km/h ε?ναι κ?τι που μπορε? να επαναληφθε? ?ω? και δ?κα φορ?? στη σειρ?. Και πιστε?ουμε ?τι δεν ε?ναι μια κακ? επ?δοση για ?να αυτοκ?νητο που ζυγ?ζει 2,6 τ?νου?, με την μπαταρ?α των 95 kWh, η οπο?α απ? μ?νη τη? ζυγ?ζει 700 κιλ?.
Σε αυτ? το σημε?ο πρ?πει να μιλ?σουμε για τη ροπ? και πιο συγκεκριμ?να για το torque vectoring (κατανομ? ροπ??). Κατ? την κανονικ? λειτουργ?α, δηλαδ? ?ταν κινε?ται κανε?? με χαλαρ? ρυθμ?, στο π?σω μ?ρο? λειτουργο?σαν μ?νο οι δ?ο κινητ?ρε?. Στη συν?χεια ?πρεπε να ακολουθ?σει το... full γκ?ζι, η ροπ? αναδιαν?μεται για περισσ?τερη πρ?σφυση. ?λα συμβα?νουν εξαιρετικ? γρ?γορα και αψεγ?διαστα, αφο? διαρκο?ν μ?νο χιλιοστ? του δευτερολ?πτου.


?
Ψ?χνοντα? την αν?ρτηση
Που ε?χαμε με?νει; Κ?που στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο, ψ?χνοντα? την αν?ρτηση. Στο μοντ?λο S η Audi ?χει αναθεωρ?σει τι? αντιστρεπτικ??, ?σφιξε την απ?σβεση και τα ρουλεμ?ν του ?ξονα, βελτ?ωσε τη συμπεριφορ? του turn-in του τιμονιο? και προσ?ρμοσαν τα φρ?να στο torque vectoring. Εν ολ?γοι?, ?χουν ενσωματ?σει ?λα ?σα μπορε? να προσφ?ρει η... διαστημικ? ?ρευνα τη? φ?ρμα? απ? το Ingolstadt για καλ?τερη πρ?σφυση. Μ?νο ?να πρ?γμα δεν κατ?φεραν να ρυθμ?σουν: Το αυξημ?νο β?ρο? των 700 κιλ?ν τη? μπαταρ?α? και την αυτονομ?α των μ?λι? 365 χιλιομ?τρων. ?
Α? αφ?σουμε, ?μω?, στην ?κρη αυτ? το γρ?γορο ηλεκτροκ?νητο, για να απολα?σουμε την πολυτ?λει? του: αυτ? τα τ?λεια καθ?σματα (καπιτον? δ?ρμα!), αυτ? η παγκ?σμια? ποι?τητα? κατασκευ? (προσκαλο?με την Tesla να δει π?? γ?νεται η δουλει?!), αυτ? η σιωπ? (η ησυχ?α ε?ναι ο ν?ο? ?χο?!). Για ?λου? του? παραπ?νω λ?γου?, οι τιμ?? στη Γερμαν?α κυμα?νονται δικαιολογημ?να στα 96.050 (Sportback) και 93.800 ευρ? (e-tron). Απ? πο?, παρακαλ?, π?νε για την επ?μενη... parabolica;

Συμπ?ρασμα
Π?ντα επαινο?με την Audi για τη σχεδ?ασ? του e-tron, και θα το κ?νουμε και τ?ρα. Επα?νου? ?μω? αξ?ζουν και οι μηχανικο? τη? φ?ρμα?, που δημιο?ργησαν με το e-tron S το καλ?τερο ηλεκτροκ?νητο SUV στον κ?σμο.?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频