6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Alfa Romeo Stelvio και Giulia

Διαβ?στηκε απ? 103387 αναγν?στε? - 14/9/2020

Δ?ο δυναμικο? τ?ποι απ? την Ιταλ?α! Ακριβε?? στο ραντεβο? του? με το καλοκα?ρι οι Alfa Romeo Giulia και Alfa Romeo Stelvio ανανε?νονται. Του? γνωρ?ζουμε απ? κοντ? μ?σω των εκδ?σεων Quadrifoglio των 510 PS…

 
 
Σ?μφωνα με μελ?τε?, μ?νο ?να στα 5.000 τριφ?λλια ?χει τ?σσερα φ?λλα. Η λ?ξη "Quadrifoglio" ε?ναι ιταλικ? και σημα?νει ?τετρ?φυλλο τριφ?λλι? ? και ?τυχερ? τριφ?λλι?. Σαφ?? θα μπορο?σαμε να μαντ?ψουμε γιατ? ?να τριφ?λλι, ?πω? αυτ?, τοποθετε?ται στα φτερ? των κορυφα?ων εκδ?σεων των Giulia και Stelvio. Και το βλ?πετε ?δη: ?μασταν στη φ?ση με τη λιμουζ?να και το SUV των συνολικ? 1.020 PS. ?

Την περασμ?νη χρονι? η Alfa Romeo πο?λησε στη Γερμαν?α 260 Stelvio Quadrifoglio και 208 μοντ?λα τη? Giulia με 510 PS. Πραγματικ? λ?γα αυτοκ?νητα. Αλλ? ταυτ?χρονα, και πολλ?, αν θεωρ?σουμε ?τι οι Ιταλο? ?φεραν στη Γερμαν?α μ?νο 2.164 Stelvio και 1.172 Giulia συνολικ?. Ανεξ?ρτητα απ ?λα αυτ?, το κα?σιμο στροβιλ?ζεται τ?ρα μ?σα σε V6 κινητ?ρε?, εν? απ? τι? απολ?ξει? τεσσ?ρων τελικ?ν εξατμ?σεων στο π?σω μ?ρο? κ?θε Alfa ακο?γεται ?να? τ?σο υπ?ροχα βραχν?? ?χο?! Α? ασχοληθο?με, λοιπ?ν, με το model year 2020.


?
Επειδ? η Alfa ?χει προσθ?σει σε αυτ?ν την τρομερ? συνταγ? γευστικ?τατα καρυκε?ματα! Αυτ? λ?γεται ?αναβ?θμιση προ??ντο??, ?σω? και ?φροντ?δα μοντ?λου?. Γιατ?, ?ω? τον ?ρο "facelift" υπ?ρχει μεγ?λη απ?σταση ακ?μη. Π?ντω?, την περισσ?τερη ουσ?α ?χουν τρει? σημαντικ?? καινοτομ?ε?.

ΠΡΩΤΟΝ: Kαι τα δ?ο μοντ?λα διαθ?τουν πλ?ον ?να μεγ?λο αριθμ? συστημ?των υποβο?θηση?, ?πω?, για παρ?δειγμα, ?ενεργ?? διατ?ρηση? λωρ?δων?, ?ελ?γχου τυφλο? σημε?ου?, ?προειδοπο?ηση? κυκλοφοριακ?? συμφ?ρηση?? και ?προειδοπο?ηση? κ?πωση??. ?τσι, υφ?σταται ?δη κ?θε υποστ?ριξη για το επ?πεδο 2 τη? αυτ?νομη? οδ?γηση?.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Oι Ιταλο? αναβ?θμισαν το εσωτερικ?, με την τοποθ?τηση μια? θ?κη? για το κλειδ? στην κεντρικ? κονσ?λα και π?σω απ? αυτ? τη δημιουργ?α μια? θ?κη?, αξ?α? 350 ευρ?, για επαγωγικ? φ?ρτιση smartphone.ΤΡΙΤΟΝ: Υπ?ρχουν ν?α στοιχε?α απ? το μ?τωπο των πολυμ?σων. Οι Alfisti, ?πω? το λανσ?ρισε η BMW το 1999, ξεκ?νησαν απ? το ντεμπο?το τη? Giulia το 2016 και του Stelvio ?να χρ?νο αργ?τερα με τον πιεζο-περιστροφικ? διακ?πτη, αλλ? δυστυχ?? ?χι και στου? διακ?πτε? ταχε?α? κλ?ση? για τηλ?φωνο, το σ?στημα πλο?γηση? και το ραδι?φωνο για τον ?μεσο ?λεγχο ?λων. Τ?ρα μπορε?τε, ?μω?, να αγγ?ξετε την οθ?νη. Ωστ?σο, η οθ?νη των 8,8 ιντσ?ν ε?ναι μικρ? ακ?μη. Και δυστυχ??, κ?θε smartphone -ακ?μα και χαμηλ?? ποι?τητα?- ?χει σ?μερα καλ?τερη αν?λυση οθ?νη? σε σχ?ση με αυτ?ν τη? Alfa.

Αλλ? ξ?ρετε κ?τι; ΤΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ! Επειδ? υπ?ρχουν δ?ο σπινθηροβ?λα κ?κκινα αυτοκ?νητα (το χρ?μα "Rosso Competizione" κοστ?ζει στη Γερμαν?α επιπλ?ον 2.800 ευρ?). Και θ?λουν να κινηθο?ν.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频