6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι τη ν?α BMW 128ti

Διαβ?στηκε απ? 11978 αναγν?στε? - 21/10/2020

GTI απ? την BMW; Η εταιρε?α απ? το Μ?ναχο θ?λει απλ?? να συμμετ?σχει στο παιχν?δι των Ford Focus ST κ.τ.λ. και γι αυτ? ετο?μασαν την 128ti. Την οδηγο?με στο Nürburgring!

 
 
Η Bmw αποφ?σισε να διεκδικ?σει ?τι τη? αναλογε? απ? την… π?τα των πωλ?σεων των σπορτ?φ εκδ?σεων τη? μικρομεσα?α? κατηγορ?α?. Στο κ?τω κ?τω μ?χρι πριν απ? λ?γα χρ?νια δεν ε?χαν καν εκπρ?σωπο σε αυτ?ν την κλ?ση, κ?τι που ?λλαξε το 2004 με το λανσ?ρισμα τη? Σειρ?? 1.

Τ?θεται, ?μω?, το ερ?τημα: παρ?χει η σ?γχρονη γενι? τη? Σειρ?? 1 οδηγικ? απ?λαυση; Α? γυρ?σουμε, ?μω?, το ρολ?ι του χρ?νου λ?γο πιο π?σω: Στι? αρχ?? του 2019, η BMW παρουσ?ασε τη νε?τερη Σειρ? 1, που βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα UKL2 για προσθιοκ?νητα μοντ?λα.Οι φανατικο? φ?λοι τη? BMW βρ?θηκαν εκτ?? εαυτο? και αναρωτι?νταν π?? μπ?ρεσε η αγαπημ?νη του? φ?ρμα να απαρνηθε? τη μετ?δοση τη? κ?νηση? στου? π?σω τροχο??, το μοναδικ? σημε?ο, ?λλωστε, που ?κανε τα αυτοκ?νητ? τη? να ξεχωρ?ζουν, αλλ? και να σημει?νουν καλ?? πωλ?σει?. Και τελικ?, οι θαυμαστ?? των Βαυαρ?ν δικαι?θηκαν εν μ?ρει, μια? και η M135i xDrive δεν του? ενθουσ?ασε, ?πω? και εμ?? ?λλωστε. Απ? πλευρ?? εμφ?νιση? ?λα ε?ναι εντ?ξει, σε αντ?θεση με του? τομε?? τη? οδηγικ?? απ?λαυση? και των συναισθημ?των, που προκαλο?νται, που δεν θυμ?ζουν την εξακ?λινδρη M135i, που μα? ?ρεσε πολ?.Οι υπε?θυνοι εξ?λιξη? στην BMW ?πρεπε να καθ?σουν ξαν? στο τραπ?ζι, αφο? ε?χαν τον τολμηρ? στ?χο τη? εξ?λιξη? εν?? προσιτο?, σπορ μικρομεσα?ου για την κατηγορ?α των GTI, την "128ti". Η προσθ?κη "ti" ?χει κ?τι το… εκρηκτικ?, προκ?πτει απ? τον ιταλ?φωνο ?ρο "turismo internazionale", που στο παρελθ?ν αποτελο?σε και σ?μβολο των BMW με ?φθονο ταμπεραμ?ντο. Μην π?τε π?ρα πολ? π?σω, θυμηθε?τε απλ? την 2002 ti. Π?σο ?μω? διαφ?ρει το ιδια?τερο μοντ?λο απ? τι? υπ?λοιπε? εκδ?σει? τη? Σειρ?? 1; ?χι πολ? απ? ?να χαρακτηριστικ? GTI, καθ?? διαθ?τει παντο? κ?κκινε? γραμμ??, μα?ρου? προβολε?? και ειδικ? σχεδ?αση ζαντ?ν.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频