4 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι τη ν?α Mercedes AMG GLA 45 S

Διαβ?στηκε απ? 11389 αναγν?στε? - 9/9/2020

Π?ραμε το κλειδ? τη? ν?α? AMG GLA 45 S, με τον υπερτροφοδοτο?μενο τετρακ?λινδρο κινητ?ρα των δ?ο λ?τρων με τα 421 PS και το απ?στευτο αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, οκτ? σχ?σεων, τη μεταβαλλ?μενη τετρακ?νηση και την πολ? σφικτ? αν?ρτηση.

 
 
Η Mercedes GLA ε?ναι η παραλλαγ? του SUV, που βασ?ζεται στην A-Class, ?χει μ?κο? 4,44 μ?τρων και απ? τη δε?τερη γενι? τη? διαθ?τει ?φθονο χ?ρο και στο π?σω μ?ρο? τη?, εν? ογκ?δη? ε?ναι και ο χ?ρο? αποσκευ?ν, χωρητικ?τητα? απ? 435 ?ω? 1.430 λ?τρα. Αλλ? δε θ?λετε να το ξ?ρετε αυτ?... Τι πρ?πει -απλ??- να γνωρ?ζετε; ?τι η AMG GLA 35 υπ?ρχει ?δη με αξιοπρεπ? 306 PS και πω? τ?ρα λανσ?ρονται η "45" με 387 PS (wow) και η "45 S" με 421 PS (ταραχ? και πανικ??!). Β?βαια, πρ?πει να εξηγ?σουμε γιατ? στι? στροφ?? δεν αισθ?νθηκε τ?ποτε απ? το ?ψο? των 1,59 μ?τρων του αυτοκιν?του, αφο? αυτ? το πακ?το ισχ?ο? των 1.765 κιλ?ν δεν παρουσ?ασε κλ?σει?, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση... χ?ρεψε στον π?σω ?ξονα.Μαγικ?? ?λεγχο? ροπ??!
Ο μαγικ?? ?ρο? ε?ναι ο ??λεγχο? ροπ??? (torque control) και αφορ? στην κατανομ? τη?. Η ροπ?, λοιπ?ν, καταν?μεται αν?μεσα τ?σο στον μπροστιν? και στον π?σω ?ξονα ?σο και μεταξ? των δ?ο τροχ?ν του ?διου ?ξονα, κ?τι που γ?νεται ηλεκτρομηχανικ?. Το αποτ?λεσμα ε?ναι μια τ?σο επιθετικ? οδικ? συμπεριφορ?, που δε θα περ?μενε κανε?? ποτ? απ? ?να SUV. Τα... παλληκ?ρια τη? AMG αναβ?θμισαν την GLA ?τσι, ?στε να φτι?ξουν ?να ?καμπτο σ?νολο: ο σκελετ?? του αμαξ?ματο? ενισχ?θηκε, τοποθετ?θηκαν διαγ?νιε? τραβ?ρσε? μπροστ? και π?σω, κ?τω απ? τον κινητ?ρα βιδ?θηκε μια πλ?κα αλουμιν?ου αντ? εν?? πλαστικο? καλ?μματο? απ? π?νω.

?λα αυτ? κ?νουν την AMG-GLA εξαιρετικ? ?καμπτη, αλλ? και τα δ?κρυα τη? συγκ?νησ?? μα? να τρ?χουν απ? τα μ?τια μα?. 4,3 δευτερ?λεπτα απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h, τελικ? ταχ?τητα 270 km/h, το αυτ?ματο κιβ?τιου διπλο? συμπλ?κτη αλλ?ζει τι? σχ?σει? πολ? γρ?γορα (κ?τι, που γ?νεται επ?ση? χειροκ?νητα απ? τα paddles στο τιμ?νι), εν? το τιμ?νι ε?ναι τ?σο ?μεσο, που σε κ?νει να πιστε?ει? ?τι... προσβλ?πει στην επ?μενη στροφ? με περισσ?τερη αγων?α σε σχ?ση με εσ??.Θ?λετε, τ?λο?, να ξ?ρετε, αν ?λα αυτ? γ?νονται ενοχλητικ? σε ?να μακροπρ?θεσμο πλα?σιο; Ναι, αν ξεχ?σετε να απενεργοποι?σετε τα προγρ?μματα οδ?γηση? "sport" ? "race". ?χι, αν προτιμ?σετε το πρ?γραμμα "comfort". Αυτ? μετατρ?πει ?λον αυτ?ν τον πανικ? σε μ?α (σχεδ?ν) κανονικ? GLA, που μπορε?τε να οδηγ?σετε πολ? ομαλ? και, μ?λιστα, επιτυγχ?νοντα? μονοψ?φια τιμ? καταν?λωση?. Ωστ?σο, π?σο μα? ενδιαφ?ρει η τελευτα?α ακ?μη, απ? τη στιγμ?, που ?χουμε καταθ?σει στην Mercedes-Benz 66.642 ευρ? (στη Γερμαν?α) ? 92.750 ευρ? (στην Ελλ?δα);

Συμπ?ρασμα
Ναι, η AMG-GLA δεν ε?ναι politically correct. Αλλ? μα? εξασφαλ?ζει αυτ?ν τη διασκ?δαση! Η αν?ρτηση ε?ναι φοβερ? και ο κινητ?ρα? δυναμικ??. Μ?νο η εξ?τμιση ακο?γεται σαν... Metal χωρ?? το heavy μπροστ?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频