6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLA 220d 4MATIC

Διαβ?στηκε απ? 24805 αναγν?στε? - 13/7/2020

Η ν?α Mercedes GLA επιτ?λου? μεγ?λωσε, και ?γινε ?να πραγματικ? SUV. Την οδηγο?με πρ?τοι την ?κδοση με Diesel κινητ?ρα, αυτ?ματο κιβ?τιο 8 σχ?σεων και τετρακ?νηση, και ανακαλ?πτουμε τον υπερυψωμ?νο χαρακτ?ρα τη?.

 
 
Μ?χρι πρ?τινο?, το compact μοντ?λο με τα off-road χαρακτηριστικ?, ?μοιαζε περισσ?τερο με ?να υπερυψωμ?νο?A-Class. Τ?ρα ο δι?δοχο? του ε?ναι σχεδ?ν 11 εκατοστ? ψηλ?τερο? απ? πριν, γεγον?? που το κατατ?σσει στα πραγματικ? SUV.?Η ν?α Mercedes GLA ε?ναι το ?γδοο μοντ?λο στην οικογ?νεια των Mercedes SUV. Σχεδιαστικ? διακρ?νεται για τι? ευχ?ριστε? γραμμ??, τη στρογγυλ? εμφ?νιση και του? τυπικο?? δεσμο?? με τη μ?ρκα. ?μω? ακ?μα και αν κοιτ?ξουμε στο παρελθ?ν, η GLA δεν ?ταν ποτ? κακ? αυτοκ?νητο, ε?χε π?ντα καθαρο?? και ισχυρο?? κινητ?ρε?, καλ? κιβ?τια ταχυτ?των και ?ρτια εξοπλισμ?νο πακ?το ασφαλε?α?.Απλ? τ?ρα ?γινε τελικ? ?να τυπικ? κομψ? SUV απ? κ?θε ?ποψη. Η ν?α GLA ?χει περισσ?τερου? χ?ρου?, αφο? ε?ναι σχεδ?ν 11 εκατοστ? ψηλ?τερη απ? την προκ?τοχο τη? και ?χουν βελτιωθε? οι διαθ?σιμοι χ?ροι τ?σο στα εμπρ?? ?σο και στα π?σω καθ?σματα.?Αυτ? που ξεχωρ?ζει στο εσωτερικ? ε?ναι η εξαιρετικ? ποι?τητα κατασκευ?? και φινιρ?σματο?, σε συνδυασμ? με την τερ?στια οθ?νη που περιλαμβ?νει τον π?νακα οργ?νων και την οθ?νη του infotainment MBUX, δι?σταση? απ? 7 μ?χρι και 10,25 ιντσ?ν.Το σ?στημα MBUX αν?κει στον βασικ? εξοπλισμ? και διαθ?τει παν?σχυρο υπολογιστ? και λαμπερ? γραφικ?, εν? το σ?στημα φωνητικ?ν εντολ?ν που ενεργοποιε?ται με την φρ?ση "Hey Mercedes" αποτελε? πλεον?κτημα. ?τσι, ο φωνητικ?? ?λεγχο? παρεμβα?νει πλ?ον και στον κλιματισμ? και το σ?στημα πλο?γηση? εμφαν?ζει πληροφορ?ε? διαδρομ?? με τη μορφ? χ?ρτη στο head-up display και ω? ?πραγματικ? εικ?να? στην κεντρικ? οθ?νη. Η ν?α GLA εξοπλ?ζεται με ?λα τα διαθ?σιμα συστ?ματα ασφαλε?α? τη? Mercedes, κ?νοντα? την ζω? του οδηγο? πιο ασφαλ?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频