8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Audi S3

Διαβ?στηκε απ? 15986 αναγν?στε? - 28/9/2020

310 PS και κ?νηση σε ?λου? του? τροχο??, καθ?λου διακριτικο? ?χοι και cool εμφ?νιση! Το ν?ο Audi S3 ε?ναι μια απ?λαυση.

 
 
Δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α ?τι τα μοντ?λα τη? Audi ξεχωρ?ζουν, μεταξ? ?λλων, και για τη σχεδ?ασ? του?, η οπο?α σαφ?? τον?ζει το χαρακτ?ρα του?. Οι Γερμανο?, εδ? και πολλ? χρ?νια ειδικε?ονται σε αυτ?ν τον τομ?α και, πιο ειδικ?, στο π?? ?να αυτοκ?νητο θα διαφοροποιε?ται και στιλιστικ? απ? την αρχικ? ?κδοσ? του. ?πειτα, λοιπ?ν, απ? την πρ?σφατη παρουσ?αση του ν?ου Audi A3, ?φτασε η στιγμ? να δο?με και τη σπορτ?φ εκδοχ? του, το S3, που ?πρεπε να λανσαριστε?. Βλ?πετε, ?ταν ο σχεδιαστ?? τη? Audi, Philipp Römers, ?δινε μορφ? στο σ?γχρονο A3, στο studio βρισκ?ταν ?να S3 απ? το 1999, που ??παιζε? λ?γο πολ? το ρ?λο… τη? μο?σα?.Τ?ρα, λοιπ?ν, ε?ναι και π?λι κ?τρινο. Και διαθ?τει ξαν? μεγ?λα ?μ?γουλα? π?σω, καθ?? ?τσι ?πρεπε να φτιαχτε?. Η Audi λ?μπει ξαν?. Καλ?? ?ρισε?, ν?ο S3! Στο παρελθ?ν, σε αυτ? το… κ?τρινο του 1999, βρισκ?ταν κ?τω απ? το μπροστιν? καπ? ο turbo κινητ?ρα? των 1,8 λ?τρων, με 209 PS, ισχ?? η οπο?α κρ?θηκε τ?τε πολλ?. Σ?μερα, το σ?γχρονο Α3 βασ?ζεται στο Golf 8 (VIII), στη νε?τερη εξ?λιξη τη? πλατφ?ρμα? MQB, εν? ο κινητ?ρα? ε?ναι πλ?ον ?να? turbo 2,0 λ?τρων. Επ?ση?, τα 209 PS ?χουν γ?νει 310! Μια ισχ?? που ε?ναι μια χαρ?! Αν και πρ?πει πρ?τα να θυμηθο?με και να σκεφτο?με: Ναι, καλ? η τερ?στια, μα?ρη, μονοκ?μματη γρ?λια με το μοτ?βο κηρ?θρα?. Ωστ?σο, στα αριστερ? και στα δεξι?, ?που οι εισαγωγ?? α?ρα ?χουν πραγματικ? σχεδιαστε?, αλλ? ε?ναι διακοσμητικ??, αφο? ε?ναι κλειστ??. Και καθ?? περπατ?με γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, χα?δε?ουμε τα παχι?… μ?γουλα -το ν?ο S3 ε?ναι κατ? 1,5 cm αριστερ? και δεξι? πιο πλατ? και κατ? 1,5 cm χαμηλ?τερο- ανακαλ?πτουμε την πραγματικ? χαρ? ακριβ?? στο π?σω μ?ρο?. Τ?σσερα πραγματικ? τελικ? τη? εξ?τμιση? και σε καθ?να απ? αυτ? χωρ? ?να iPhone 8 Plus (δηλαδ? το μεγ?λο) κατ? μ?κο?, κ?τι που δοκιμ?σαμε.Στη συν?χεια καθ?σαμε στο εσωτερικ?. Το σ?στημα πολυμ?σων μπορε? να εκτελ?σει περισσ?τερε? εντολ?? σε σχ?ση με οποιοδ?ποτε ?λλο σε αυτοκ?νητο, που βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα MQB, ε?ναι πιο ε?κολο στη χρ?ση σε σχ?ση με ?,τι ισχ?ει στο Golf κτλ., σε κατανοε? καλ?τερα ?ταν κ?νει? δηλ?σει? και λειτουργε? πιο γρ?γορα. Βρ?σκεστε σε ?να Audi, βλ?πετε…

Και τ?ρα α? οδηγ?σουμε! Στο παρελθ?ν, ?ταν οι φιλικο? προ? το περιβ?λλον ?νθρωποι (οι οικολ?γοι) εξακολουθο?σαν να περπατο?ν και να διαλογ?ζονται ? να μη βγα?νουν στου? δρ?μου? τα σαββατοκ?ριακα, τ?τοια αυτοκ?νητα ?ταν πιο ηχηρ?. ?καναν το γνωστ? "σκ?σιμο", που προκαλε?ται, ?ταν πα?ρνετε το π?δι σα? απ? το δεξ? πεντ?λ. Το S3, ?μω?, δεν το κ?νει αυτ?, ?χει γ?νει σοβαρ?. Πατ?ντα? το γκ?ζι, οι επτ? σχ?σει? του DSG ενεργοποιο?ν τα γραν?ζια υπ?ροχα στο σπορ πρ?γραμμα οδ?γηση?, σχεδ?ν ω? την κ?κκινη περιοχ? του στροφ?μετρου. Το Audi S3, με τιμ? ροπ?? 400 Nm, επιταχ?νει απ? στ?ση ω? τα 100 km/h σε 4,8 δευτερ?λεπτα και σταματ? μ?νο ?ταν φτ?νει τα 250 km/h. Tο σ?στημα διε?θυνση? ε?ναι πολ? ακριβ??, αλλ? και π?ρα πολ? διασκεδαστικ? επειδ? ε?ναι καλ? σε απ?κριση και παρ?χει στον οδηγ? ?φθονη πληροφ?ρηση. Επομ?νω?, ζ?τω οι στροφ??! Σε αυτ? το πεδ?ο δρ?ση?, το S3 επιδεικν?ει τη ισχ? του και την αποτελεσματικ? του αν?ρτηση. Σε γενικ?? γραμμ??, η τεχνολογ?α ε?ναι ?υπε?θυνη? για την αστραπια?α επικοινων?α, που διεξ?γεται μεταξ? τη? standard τετρακ?νηση?, του ESP και των αμορτισ?ρ, με αποτ?λεσμα να ελ?γχει θεωρητικ? τι? εγκ?ρσιε? δυν?μει? και να αντιδρ? στου? παλμο?? του συστ?ματο? διε?θυνση?.Π?? το αισθ?νεται αυτ? ο οδηγ??; ?ταν οι τροχο? στο εσωτερικ? τη? καμπ?? τε?νουν να χ?σουν την πρ?σφυση επειδ? το S3 στρ?βει πολ? γρ?γορα, παρατηρε?ται μια μικρ? παρ?μβαση των φρ?νων, προκειμ?νου τα ελαστικ? (?ταν 19 ιντσ?ν και ?χουν επιπλ?ον κ?στο?, καθ?? standard ε?ναι οι ζ?ντε? των 18 ιντσ?ν) να αποκτ?σουν ξαν? πρ?σφυση. Το S3 ε?ναι ?να τ?σο επιδ?ξια ελεγχ?μενο αυτοκ?νητο, που θα πε?τε: ?Γεια χαρ?, απ? πο? π?νε για την π?στα; Γιατ? μπορ? κι εγ? να τρ?ξω εκε?!?

Συμπ?ρασμα
Επιτρ?πεται τα αυτοκ?νητα να ε?ναι κ?τρινα; Ναι, αν ονομ?ζονται "S3"! Η κορυφα?α σχεδ?αση συναντ? τι? εξαιρετικ?? επιδ?σει?, μια τρομερ? ισορροπημ?νη αν?ρτηση και ?να θαυμ?σιο σ?στημα διε?θυνση?. Ωστ?σο ο ?χο? μα? απογο?τευσε.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频