6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Audi e-Tron Sportback

Διαβ?στηκε απ? 21702 αναγν?στε? - 1/10/2020

Οδηγο?με πρ?τοι, το πιο ?μορφο και ολοκληρωμ?νο ηλεκτρικ? SUV τη? αγορ??. Το ν?ο Audi e-tron Sportback ε?ναι ?να ηλεκτρικ? SUV με ξεχωριστ?, κουπ? σχεδ?αση, που ?χει κληρονομ?σει ηλεκτρικ? γον?δια, αλλ? ξεχωρ?ζει με την μοναδικ? του σχεδ?αση.

 
 
Μετ? το ?απλ?? e-tron, ?που ε?ναι κ?τι σαν ?να ?ηλεκτρικ?? Q7, ?ρχεται και το Q8 στα e-SUV. Και ?χει ?να π?σω ?κρο, που μ?νο ο αρχισχεδιαστ??, Marc Lichte, μπορε? να υλοποι?σει τ?οοσο sexy! Ναι, και αυτ? το e-tron ?χει μ?κο? 4,90 μ?τρα, ?πω? ο πιο πρακτικ?? αδελφ?? του. ?σο για το πλ?σιμο στο χ?ρι θα χρειαστε?τε σκαμν?κι, αφο? το ?ψο? του φτ?νει στα 1,62 μ?τρα. Η τ?χνη του κρ?βεται στο ?τι αυτ? το τερατ?δε? μ?γεθο? δεν του φα?νεται!Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ε?ναι ?να "55 quattro" και αυτ? μα? λ?ει δ?ο πρ?γματα: Πρ?τον, ε?ναι το ισχυρ?τερο απ? τα δ?ο Sportback με ισχ? 408 PS, σε αντ?θεση με το ασθεν?στερο e-tron που ?χει ισχ? μ?νο 313 PS. Και, δε?τερον, ε?ναι μον?μω? τετρακ?νητο, καθ?? ?χει εγκατασταθε? απ? ?να? ασ?γχρονο? ηλεκτροκινητ?ρα? σε κ?θε ?ξονα. Πριν ξεκιν?σουμε, πρ?πει να ρ?ξουμε μια γρ?γορη ματι? π?σω. Το Sportback στην Audi ε?ναι κ?τι σαν coupe με π?ντε π?ρτε? και με λιγ?τερο χ?ρο, σ?μφωνα με τα νο?μερα. Γιατ? σε ?να αυτοκ?νητο μ?κου? 4,90 και ?ψου? 1,62 μ?τρων, π?σο θα λε?ψουν 2 εκατοστ? απ? το ?ψο? για το κεφ?λι στο π?σω μ?ρο? και 45 λ?τρα ?γκου απ? το χ?ρο αποσκευ?ν; Μ?λλον απαρατ?ρητο περν?ει.Το Sportback χωρ?ει 615 λ?τρα, εν? το e-tron 660. Με το π?σω κ?θισμα αναδιπλωμ?νο, το Sportback υστερε? ελαφρ?? με 1.655 ?ναντι 1.725 λ?τρων. Τα δεχ?μαστε ?λα αυτ? προ? ?φελο? τη? ομορφι??.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频