5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Ford Kuga Plug in Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 34149 αναγν?στε? - 2/10/2020

Ξεχ?στε τα Fiesta και Focus... Σε παγκ?σμιο επ?πεδο καν?να Ford δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ? ?σο το Kuga. Η τρ?τη γενι? του ε?ναι πραγματικ? καλ?! Εμε?? το οδηγο?με πρ?τοι και σου μεταφ?ρουμε ?λα τα χαρακτηριστικ? του.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Το Ford?Focus, σαφ?? και ε?ναι η υπερηφ?νια του?. Την ?δια στιγμ? καν?να ?λλο Ford δεν ?χει τ?σο καλ?? πωλ?σει? στην ?πειρ? μα? ?σο το Fiesta. Ωστ?σο, ?ταν οι ?νθρωποι τη? Ford (Ευρ?πη?) επεκτε?νουν το οπτικ? πεδ?ο του?, τ?τε οι προτεραι?τητε? μετατοπ?ζονται. Γιατ?, χ?ρη στην παγκ?σμια... μαν?α για τα εκτ?? δρ?μου οχ?ματα, το Ford Kuga και το αμερικανικ?... διδυμ?κι του, το Escape, ?γιναν τα πιο σημαντικ? μοντ?λα τη? φ?ρμα? σε ?λη την υφ?λιο.Η μ?δα των SUV ε?ναι ακ?μα σε ?ξαρση και γι αυτ?ν το λ?γο, οι υπε?θυνοι του τμ?ματο? σχεδ?αση? τη? Ford, χρησιμοπο?ησαν ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? τη? βιομηχαν?α?, βασισμ?νοι και στι? δυνατ?τητε? τη? τρ?τη? γενι?? του best seller τη? Ford.?τσι κατασκε?ασαν το (συνηθισμ?νο στι? επιτυχ?ε?) Ford Kuga, που με αρχικ? τιμ? στη Γερμαν?α τα 26.550 ευρ? θα τεθε? αντιμ?τωπο με το VW Tiguan, το οπο?ο, με τη σειρ? του, δε?χνει πλ?ον σχετικ? παλι?.
Α? δο?με ?μω? ποια ε?ναι τα χαρακτηριστικ? του ολοκα?νουργιου Ford Kuga και πω? θ?λει να κερδ?σει την Ευρωπαικ? αγορ?.?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频