5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Honda Jazz e:HEV

Διαβ?στηκε απ? 34387 αναγν?στε? - 8/9/2020

Η ν?α, π?μπτη γενι? του Honda Jazz ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο σε υβριδικ? εκδοχ?. Αυτ? η εξ?λιξη το καθιστ? (στη Γερμαν?α) κατ? 4.710 ευρ? ακριβ?τερο. Αξ?ζει το το μικρ? ιαπωνικ? μοντ?λο ακ?μη;

 
 
Το τμ?μα εξ?λιξη? τη? Honda ασχολ?θηκε πρ?σφατα με... μουσικο?? τη? διαστημικ?? ροκ: ?ταν τ?θεται σε λειτουργ?α ο ηλεκτροκινητ?ρα? του ν?ου Honda Jazz, ακο?γεται ?πω? το... διαστημ?πλοιο Orion. Τα πολλ? ηλεκτρονικ? συστ?ματα υποβο?θηση?, που διατ?θενται με επιπλ?ον χρ?ωση, ταιρι?ζουν με το διαστημικ? ?χο του ν?ου Jazz.Ο εξοπλισμ??, π?ντω?, θα μπορο?σε κ?λλιστα να αν?κει σε αυτοκ?νητο τη? μεγ?λη? κατηγορ?α?!
Ρυθμιζ?μενο cruise control με ?λεγχο τη? απ?σταση? απ? το προπορευ?μενο ?χημα, υποβο?θηση κυκλοφοριακ?? συμφ?ρηση?, αναγν?ριση σηματοδ?τηση? και φωνητικ?? ?λεγχο? με εντολ?, που ξεκιν? απ? τη φρ?ση "OK, Honda". Η οδηγικ? εντ?πωση ε?ναι επ?ση?... διαστημικο? τ?που: δεν υπ?ρχει πλ?ον κιβ?τιο ταχυτ?των, αφο? στη θ?ση του βρ?σκεται μια υβριδικ? μον?δα, τη? οπο?α? ο ηλεκτροκινητ?ρα? ρυθμ?ζει το φορτ?ο και τι? στροφ?? λειτουργ?α? του βενζινοκινητ?ρα.?ταν οδηγε?τε το τελευτα?ο Jazz, αυτ? μοι?ζει να κινε?ται απ? ?να βενζινοκινητ?ρα και ?να κιβ?τιο CVT, οπ?τε επιδεικν?ει τη δικ? του, ιδια?τερη συμπεριφορ?. Αν ο οδηγ?? επιταχ?νει με θ?ρρο?, ο βενζινοκινητ?ρα?... ξυπν? με ?ντονο θ?ρυβο (π?ντω?, ε?ναι λιγ?τερο θορυβ?δη? σε σχ?ση με αυτ?ν εν?? Toyota Prius II). Μ?νο με κ?ποια καθυστ?ρηση ε?ναι αισθητ? η α?ξηση τη? ταχ?τητα?. ?λα ε?ναι, ?μω?, υποκειμενικ?, αφο? η επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h ολοκληρ?νεται τελικ? σε 9,5 δευτερ?λεπτα.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频