Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i10

Διαβ?στηκε απ? 40502 αναγν?στε? - 11/12/2020

Δια τη? μαγε?α? ? ταχυδακτυλουργικ?ν κ?λπων, οι εργατικο? Κορε?τε? τη? Hyundai δε μα? ?χουν κ?νει μ?χρι στιγμ?? εντ?πωση. Ωστ?σο, φα?νεται πω? με το ν?ο i10 τα κατ?φεραν μια χαρ? με κ?ποια... μαγικ?: Το mini αυτοκ?νητο αποδεικν?εται σε πολλο?? τομε??... μεγ?λο - και ε?ναι πιο ?πλο?σιο? απ? οτιδ?ποτε ?λλο στην κατηγορ?α.

 
 
Η αρχ? γ?νεται με τη σχεδ?αση. Σε ?να μ?κο?, που ?χει με?νει ?διο στα 3,67 m, το ν?ο Hyundai i10 ε?ναι τ?ρα σε πλ?το? κατ? 2 cm μεγαλ?τερο, εν? ?χει γ?νει και πιο χαμηλ? σε ?ψο?. Π?νω απ??λα??μω?, αυξ?θηκε το μεταξ?νιο κατ? 4 ολ?κληρα cm. Αυτ? η αλλαγ? ε?ναι θετικ? εξ?λιξη για τι? αναλογ?ε?. Η γρ?λια του ψυγε?ου στην πρ?σοψη βρ?σκεται χαμηλ?τερα, η γραμμ? των παραθ?ρων στο κ?τω μ?ρο? τη?, ?σο κινε?ται η ματι? μα? προ? τα π?σω ?χει ανοδικ? πορε?α, η π?σω κολ?να σχηματ?ζει το σχ?μα X?και το π?σω μ?ρο? φα?νεται στιβαρ?, κ?νοντα? το κορεατικ? μοντ?λο να δε?χνει γεμ?το αυτοπεπο?θηση, να ε?ναι σταθερ? και ?λα τα ?λλα στοιχε?α να δε?χνουν παιχνιδι?ρικα και χαριτωμ?να, ?πω? συχν? συμβα?νει με τα mini αυτοκ?νητα.Απ? την πλευρ? του, το... ορμητικ? σχεδιασμ?νο cockpit θα μπορο?σε να προ?ρχεται απ? την αμ?σω? επ?μενη κατηγορ?α. Εντ?ξει, σαφ?? και υπ?ρχει αρκετ? χρ?ση σκληρο? πλαστικο?, αλλ? το επ?πεδο τη? επεξεργασ?α? του ε?ναι εντ?ξει. Ο πινακα? οργ?νων με τι? αναλογικ?? ενδε?ξει? ε?ναι ευαν?γνωστο, ο επιλογ?α? του κιβωτ?ου ταχυτ?των βρ?σκεται (πολ? βολικ? για το χ?ρι του οδηγο?) αρκετ? ψηλ? και τα π?ντα μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν χωρ?? καν?να κ?πο.?Η οθ?νη αφ?? των 8 ιντσ?ν ε?ναι διαθ?σιμη (στη Γερμαν?α) απ? την ?κδοση Trend. Με αυτ?ν δ?νουν επ?ση? το ?παρ?ν? τα Apple CarPlay και Android Auto, εν? το σ?στημα πλο?γηση? κοστ?ζει (στη Γερμαν?α) 1.250 ευρ?, ?ντα? μ?ρο? ?πακ?του?, που περιλαμβ?νει επ?ση? την κ?μερα οπισθοπορε?α? και ?πλο?σιε?? υπηρεσ?ε? τηλεματικ??. Ναι, ο λ?γο? γ?νεται για ?να αυτοκ?νητο τη? μικρ?τερη??κατηγορ?α?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频