8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i20 Facelift

Διαβ?στηκε απ? 9092 αναγν?στε? - 23/10/2020

Ο αντ?παλο? του VW Polo, το Hyundai i20, επαν?ρχεται ανανεωμ?νο? στι? αγορ?? τον ερχ?μενο Σεπτ?μβριο. Εμε?? οδηγ?σαμε ?δη ?να πρωτ?τυπο μοντ?λο του.

 
 
Ε?ναι σχεδ?ν απ?στευτο! Αυτ?? ε?ναι, λοιπ?ν, ο δι?δοχο? (του διαδ?χου) του μικρο? μοντ?λου τη? Hyundai, που κ?ποτε ονομαζ?ταν "Getz". Το κορεατικ? αυτοκ?νητο εξακολουθε? να ε?ναι μικρ? σε μ?κο? (4,04 m), αλλ?, ω? α?σθηση, ?χει... διπλ?σιο πλ?το? απ? το Getz.


?
Δε?χνει στιβαρ? και ?χει πλ?το? κατ? τρ?α εκατοστ? μεγαλ?τερο (1,75 m) σε σχ?ση με τον προκ?τοχ? του. ?χει επ?ση? γ?νει πιο χαμηλ? κατ? 2,4 cm, αλλαγ? που δημιουργε? εντελ?? διαφορετικ?? αναλογ?ε? και συμβ?λλει στη δημιουργ?α εν?? μεγαλ?τερου χ?ρου αποσκευ?ν κατ? 25 λ?τρα, ο οπο?ο? αντιστοιχε? σε μια μικρ? τσ?ντα ταξιδιο?.
Ο κατ?λογο? του ουσιαστικο? βασικο? εξοπλισμο? ε?ναι διπλ?σιο? σε σχ?ση με αυτ?ν του προκ?τοχου: το cruise control, για παρ?δειγμα, ε?ναι πλ?ον standard, ?πω? και το σ?στημα προειδοπο?ηση? κ?πωση? του οδηγο?, η δυνατ?τητα τηλεφωνικ?? κλ?ση? ?κτακτη? αν?γκη? "e-call" μ?σω εν?? πλαστικο? διακ?πτη βρ?σκεται στην οροφ? του αυτοκιν?του και προστατε?εται απ? τι?... εξυπν?δε? των παιδι?ν, εν? ο ?ξυπνο? περιοριστ?? ταχ?τητα? λειτουργε? ω? ?πλο εναντ?ον των εκπροσ?πων του ν?μου, που κρ?βονται παντο?. Επιπλ?ον, η τεχνολογ?α αποκτ? πρ?σβαση στα δεδομ?να του συστ?ματο? πλο?γηση?. ?τσι, το μικρ? αυτοκ?νητο συμμορφ?νεται αυτ?ματα στα ?ρια ταχ?τητα?. Τ?λο?, η κολ?να του τιμονιο? ε?ναι ρυθμιζ?μενη τ?σο καθ ?ψο? ?σο και κατ? το διαμ?κη ?ξονα.


?
Κινητ?ρε?
Διαθ?σιμοι θα ε?ναι τρει? κινητ?ρε?. Εμε?? οδηγ?σαμε τον πιο ισχυρ?, τον τρικ?λινδρο mild-hybrid turbo των 1,2 λ?τρων, με μ?ζα-γενν?τρια, λειτουργ?α "sailing" και επιπλ?ον μπαταρ?α. Οι Κορε?τε? αναφ?ρουν ?τι το mild hybrid σ?στημα εξοικονομε? κατ? 7 με 10% κα?σιμο αν? 100 χιλι?μετρα - κ?τι που θα δοκιμ?σουμε εν καιρ?.
Το μοντ?λο προπαραγωγ??, που οδηγ?σαμε, εφοδι?ζεται με ?να χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των, 6 σχ?σεων (προαιρετικ? θα διατ?θεται και με αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, 7 σχ?σεων), εν? ο βασικ??, ατμοσφαιρικ?? βενζινοκινητ?ρα? των 1,2 λ?τρων με 84 PS, απ? την ?λλη πλευρ?, προσφ?ρει στον οδηγ? μ?νο π?ντε σχ?σει?.Α? οδηγ?σουμε!
Αυτ? το αυτοκ?νητο εξακολουθε? να διαθ?τει ?να πραγματικ? χειρ?φρενο, τι ευλογ?α! Ο συμπλ?κτη? χρησιμοποιε?ται χωρ?? ιδια?τερη προσπ?θεια. Οι διαδρομ?? των σχ?σεων στο κιβ?τιο δεν ε?ναι οι μικρ?τερε?, αλλ? ο επιλογ?α? καθοδηγε?ται με ακρ?βεια, εν? χαρακτηριστικ? ε?ναι το μεγεθυμ?νο πεδ?ο στροφ?ν λειτουργ?α? μεταξ? τη? δε?τερη? και τη? τρ?τη? σχ?ση?, που συνδ?εται, β?βαια, με ?,τι προστ?ζει το WLTP.
Η ρ?θμιση τη? αν?ρτηση? μπορε? να θεωρε?ται η τελικ?: ε?ναι σφιχτ?, αλλ? ?χι σκληρ?, επομ?νω? κρ?νεται και πετυχημ?νη! Π?ντω?, και το τιμ?νι ε?ναι ευχ?ριστο, καθ?? συνδυ?ζει την ομαλ? και ε?κολη λειτουργ?α με την ακρ?βεια. Ε?ναι πολ? ευχ?ριστα στην οδ?γηση τα αυτοκ?νητα, που κατασκευ?ζουν σ?μερα οι Κορε?τε?.Πλ?ρω? ψηφιακ? cockpit τοποθετο?νται πλ?ον και στην κατηγορ?α του Polo και δε θυμ?ζουν σε τ?ποτε τα μικρ? αυτοκ?νητα: το i20 θα εφοδι?ζεται με οθ?νη 10,25 ιντσ?ν και μερικο?? διακ?πτε? ?εξωτερικ?? χρ?ση?? αντ? με μια αμιγ? οθ?νη αφ??. Συμπαθητικ? gadget: η συλλογ? καταπρα?ντικ?ν ηχητικ?ν εφ?, που περιλαμβ?νουν απ? τον ?χο τη? θ?λασσα? και τι? σταγ?νε? τη? βροχ?? ω? τη... μ?τη των χιονοπ?διλων, που εισβ?λλουν στο χι?νι.Ευτυχ??, οι Κορε?τε? δεν ?χουν υπερφορτ?σει αυτ? το πολ? ρεαλιστικ? αυτοκ?νητο με ηλεκτρονικ?... καλο?δια. Το i20 θα συνεχ?σει να κατασκευ?ζεται στην Τουρκ?α και παρ? τον πιο πλ?ρη βασικ? εξοπλισμ?, ο τιμοκατ?λογο? αναμ?νεται να ξεκιν? (στη Γερμαν?α) και π?λι λ?γο κ?τω απ? τα 14.000 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Ακ?μα και στο στ?διο του πρωτοτ?που, ?να πολ? αρμονικ? (κι ?χι πλ?ον) μικρ? αυτοκ?νητο: η αν?ρτηση, το σ?στημα διε?θυνση?, η θ?ση του καθ?σματο? και η λειτουργ?α του - ?λα ε?ναι επιτυχημ?να και το i20 βρ?σκεται στο ?διο επ?πεδο με το Polo.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频