4 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i30 1.5 T-GDI N-LINE

Διαβ?στηκε απ? 46432 αναγν?στε? - 30/10/2020

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Hyundai i30 facelift, με οπτικ? φιν?ρισμα, ηλεκτρικ? σ?στημα 48 Volt και το ν?ο χειροκ?νητο κιβ?τιο iMT. Θαυμ?στε το!

 
 
?πειτα απ? τρ?α χρ?νια κατασκευ??, το μικρομεσα?ο μοντ?λο χρειαζ?ταν την απαιτο?μενη αναν?ωση, ?στε να ε?ναι ανταγωνιστικ? στην απαιτητικ? μικρομεσα?α κατηγορ?α. Αυτ?? οι εξελ?ξει?, αν μη τι ?λλο υπογραμμ?ζουν την πρ?οδο, που ?χει σημει?σει σε ?λου? του? τομε?? η Hyundai. Και σ?γουρα, δε χρει?ζεται να κ?νουμε καν αναφορ? σε παλι?τερα μοντ?λα των Κορεατ?ν, τα οπο?α ?ταν απλ?? και μ?νο προσιτ?...


?
Σε ?,τι αφορ? την εξωτερικ? εμφ?νιση, οι Κορε?τε? βασ?ζονται σε κ?ποια χαρακτηριστικ? συστατικ?: στην ?κδοση N-Line, που οδηγ?σαμε και η οπο?α παραπ?μπει, τουλ?χιστον οπτικ?, στην κορυφα?α ?κδοση i30N, ?να? μεγ?λο? αεροδυναμικ?? διαχ?τη? στο π?σω μ?ρο? και μια ν?α μπροστιν? ποδι? με ευρ?τερε? εισαγωγ?? α?ρα αποτελο?ν τι? πιο εμφανε?? αλλαγ??. Το... show συνοδε?εται απ? επανασχεδιασμ?να φ?τα LED με ενσωματωμ?να φ?τα ημ?ρα? μπροστ?. Επ?ση?, αν?λογα με τον εξοπλισμ?, το ν?ο Hyundai i30 διαθ?τει πλ?ον στο εσωτερικ? του μια μεγ?λη οθ?νη αφ?? 10,25 ιντσ?ν και μια πλ?ρω? ψηφιακ? κεντρικ? οθ?νη στον π?νακα οργ?νων (ταχ?μετρο κτλ.).
?
Με ν?ο κινητ?ρα και ν?ο κιβ?τιο ταχυτ?των
Η πιο σημαντικ? καινοτομ?α εντοπ?ζεται στο χ?ρο του κινητ?ρα. Εκτ?? απ? τα δ?ο βασικ? μηχανικ? σ?νολα 1.5 DPI με 110 PS και 1.6 CRDi με 115 PS, κ?θε μοντ?λο διαθ?τει τ?ρα ?να ηλεκτρικ? σ?στημα 48 Volt, το οπο?ο εξοικονομε? κα?σιμα, ?πω? ?να μικρ? υβριδικ? ?χημα. Η γενν?τρια εκκ?νηση?, που συνδ?εται με το στροφαλοφ?ρο ?ξονα μ?σω ιμ?ντα, παρ?χει ?ω? και 12 kW (περ?που 16 PS) επιπλ?ον στου? τροχο?? κατ? την επιτ?χυνση. Παλι?τερα, η απαιτο?μενη εν?ργεια για αυτ? αποκτι?ταν, κατ? το ?ρολ?ρισμα? με ?νεκρ?? π.χ. προ? το κ?κκινο φαν?ρι, κατ? το φρεν?ρισμα ? κατ? την κ?νηση σε κατωφ?ρεια και συλλεγ?ταν σε μια μπαταρ?α 0,44 kWh, που βρ?σκεται κ?τω απ? το δ?πεδο του χ?ρου αποσκευ?ν. Αυτ? το σ?στημα λειτουργε? καλ?, αλλ? δεν ε?ναι κ?τι καινο?ργιο.Η κατ?σταση ε?ναι διαφορετικ? με το ν?ο χειροκ?νητο κιβ?τιο iMT, το οπο?ο στο ?μεσο μ?λλον θα εγκαθ?σταται standard σε ?λε? τι? εκδ?σει? με σ?στημα 48 Volt. ?να? ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενο? συμπλ?κτη? λειτουργε? στο ανανεωμ?νο i30. Επιτρ?πει στο σ?στημα stop&start να απενεργοποιε? τον κινητ?ρα ακ?μα κι αν ?χει επιλεγε? μια σχ?ση του κιβωτ?ου. Κατ? την πρ?τη οδηγικ? επαφ? μα? λειτο?ργησε αρκετ? καλ?. Για να κυλ?σει χαλαρ? το i30, απλ?? π?ρτε το π?δι σα? απ? το δεξ? πεντ?λ - και το κιβ?τιο θα αποσυμπλ?ξει τη σχ?ση, ο κινητ?ρα? θα σβ?σει και, στη συν?χεια, θα... χαλαρ?σετε. Η Hyundai ανακο?νωσε ?τι αυτ? τα μ?τρα εξοικονομο?ν κα?σιμα σε ποσοστ? 7%. ?ποιο? προτιμ? απλ?? να αλλ?ζουν οι ταχ?τητε?, δεν ?χει παρ? να επιλ?ξει το αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη επτ? σχ?σεων.Π?νω απ? το βασικ? κινητ?ρα των 1,5 λ?τρων, οι λ?τρει? τη? βενζ?νη? μπορο?ν να επιλ?ξουν μεταξ? του τρικ?λινδρου 1.0 T-GDI με 120 PS και του 1.5 T-GDI με 159 PS, με το δε?τερο να ε?ναι διαθ?σιμο? απ? τον ερχ?μενο Σεπτ?μβριο. Ταιρι?ζει μια χαρ? στο i30, λειτουργε? ?συχα, ε?ναι ελαστικ?? και ?χει πολιτισμ?νη συμπεριφορ?. Χ?ρη στο... ντοπ?ρισμα απ? την μπαταρ?α, αποδ?δει με ?νεση την ισχ? του. ?σοι προτιμο?ν το diesel, μπορο?ν να επιλ?ξουν με τον κινητ?ρα 1.6 CRDi μεταξ? 115 και 136 PS. Η αναθεωρημ?νη αν?ρτηση και το πιο ακριβ??? σ?στημα διε?θυνση? συμπληρ?νουν την εικ?να. Η τιμολογιακ? πολιτικ? τη? Hyundai ε?ναι πιο προσιτ? σε σχ?ση με τα δεδομ?να του ναυτιλιακο? τομ?α. Αν?λογα, λοιπ?ν, με την ?κδοση, εξοικονομε?τε (στη Γερμαν?α) ?ω? και 4.000 ευρ? για το Golf απ? την Κορ?α. Αυτ?? κι αν ε?ναι λ?γο? για ?να χαλαρ? ταξ?δι...

Συμπ?ρασμα
Μα? αρ?σει να κινο?μαστε με ?ναν τ?πο σαν το i30, που ε?ναι αξι?πιστο?, χωρ?? πραγματικ?? αδυναμ?ε?, και αναπτ?σσει ?να ευχ?ριστο ρυθμ?. Και σε περ?πτωση που συμβε? κ?τι, υπ?ρχει η πλ?ρη? πενταετ?? εγγ?ηση τη? κορεατικ?? εταιρε?α?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频