Οδηγο?με το ν?ο Nissan Juke II

Διαβ?στηκε απ? 52896 αναγν?στε? - 7/10/2020

Πλ?κα ει? β?ρο? ?λλων το Nissan Juke δεν ?κανε ποτ?, αν και ?ποιο ?λλο μοντ?λο μοι?ζει με αυτ?, θα πρεπε ?σω? και να γελ?ει με τον εαυτ? του. Το Nissan Juke ?ταν αν?καθεν διαφορετικ?. H ν?α ?κδοσ? του συνεχ?ζει να διαμορφ?νει το στιλ.

 
 

Nissan : Qashqai τεχνολγικ? εξοπλισμ?νο για να σε π?ει μακρι?!!

Βλ?πετε, κ?ποιοι βρ?σκουν ?τι δεν ?χει καθ?λου γο?στο και κ?ποιοι ?λλοι θεωρο?ν ?τι διαμορφ?νει το στιλ. Επ? σχεδ?ν δ?κα χρ?νια το... περ?εργο σε εμφ?νιση μοντ?λο ζο?σε στα παραπ?νω δ?ο ?κρα, καταφ?ρνοντα? τελικ? να πε?σει περ?που ?να εκατομμ?ριο πελ?τε? με το ιδια?τερο... χιο?μορ του.
Ωστ?σο, απ? τον ερχ?μενο Ιανου?ριο θα δο?με τη δε?τερη γενι? του Nissan Juke, το οπο?ο δε διαφ?ρει και τ?σο σε επ?πεδο σχεδ?αση? απ? την πρ?τη γενι? του. Ωστ?σο, δεν πρ?κειται να β?λει κανε?? τα γ?λια με το... lucky juke, σ?γουρα, ?μω?, θα εκπλαγε?.?πω? και να ?χει, το ν?ο Nissan Juke μπορε? να ?χασε σε χαρακτ?ρα, αλλ? κ?ρδισε σε αποτελεσματικ?τητα στην καθημεριν?τητα. Το απ?τομο/κοφτ? π?σω μ?ρο? διατηρε?ται, φ?ρει πια LED φωτιστικ? σ?ματα και ?χει πιο ?ντονε? ακμ??, η οροφ? (προαιρετικ? σε τρ?α χρ?ματα αντ?θεση?, που στη Γερμαν?α κοστ?ζουν 400 ευρ?) ?χει τελε?ωμα, που κ?νει το αυτοκ?νητο να παραπ?μπει περισσ?τερο σε coupe, εν? η πρ?σοψη με τη γρ?λια σε σχ?μα V αντικαθιστ? με επιτυχ?α την προηγο?μενη.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频