7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Opel Insignia

Διαβ?στηκε απ? 28863 αναγν?στε? - 1/9/2020

Η σκην? του χ?ρου των αυτοκιν?των ανο?γει, για να υποδεχθο?με ?να απ? τα τελευτα?α Opel με τεχνολογ?α τη? GM. Οδηγο?με το ανανεωμ?νο Opel Insignia.

 
 
?λοι γνωρ?ζετε ?τι η τ?χη τη? Opel ?χει περ?σει εδ? και αρκετ? καιρ? στα χ?ρια του γαλλικο? ομ?λου PSA (Citroen, Peugeot, DS) και πω? αρμ?δια για τι? εξελ?ξει? στη γερμανικ? φ?ρμα ?ταν στο παρελθ?ν η αμερικανικ? General Motors. Τι συμβα?νει, λοιπ?ν, στι? τ?ξει? τη? Opel και ποιε? ε?ναι οι τελευτα?ε? εξελ?ξει?; Στην περ?πτωση του ανανεωμ?νου Insignia ?χει μεγ?λο ενδιαφ?ρον να δο?με ποια στοιχε?α ?χουν διατηρηθε? απ? την εποχ? τη? GM και τι υφ?σταται στο πλα?σιο των ν?ων δεδομ?νων.Το σ?γουρο ε?ναι πω? ?λο και περισσ?τερα μοντ?λα τη? Opel μοιρ?ζονται την ?δια πλατφ?ρμα με αντ?στοιχε? προτ?σει? των γαλλικ?ν εταιρει?ν. Ωστ?σο, αυτ? δεν ισχ?ει προ? το παρ?ν για το Insignia. Γιατ? αυτ? θα συμβε? πιθαν?τατα το 2023, χρονι? που θα δο?με την αλλαγ? τη? γενι?? στο μεγ?λο Opel, το οπο?ο θα ?χει κοιν? τεχνολογικ? υπ?βαθρο με τα Opel Grandland X και Peugeot 508. Ταυτ?χρονα, στη λ?στα των εκδ?σεων του επ?μενου Insignia δε θα υπ?ρχει καν?να υβριδικ? μοντ?λο, ο?τε σε mild ο?τε σε plug-in εκδοχ??. Εμε?? δεν πιστε?ουμε ?τι αυτ? στοιχειοθετε? κ?ποιο πρ?βλημα, απ? τη στιγμ? που ο υπολογιστ?? ταξιδιο? ?πειτα απ? την πρ?τη διαδρομ? μα? γ?ρω απ? το Rüsselsheim, την ?δρα τη? Opel, ?δειξε μ?λι? 5,6 λ?τρα/100 km.?Υπε?θυνο?? γι αυτ?ν τη χαμηλ? καταν?λωση ε?ναι ο εξ ολοκλ?ρου ν?α? εξ?λιξη? δ?λιτρο? diesel κινητ?ρα?, ισχ?ο? 174 PS και μ?γιστη? ροπ?? 380 Nm. Δεν μπορο?με να πο?με πω? παρατηρε?ται ?λλειψη δ?ναμη? σε καν?να σημε?ο του πεδ?ου λειτουργ?α? του. Μ?νη εξα?ρεση ε?ναι το κομμ?τι, που βρ?σκεται πολ? ψηλ?, κοντ? στην επιτρεπ?μενη μ?γιστη ταχ?τητα σε ?ναν αυτοκινητ?δρομο, ?που θα θ?λαμε λ?γη επιπλ?ον ισχ?, αλλ? και καλ?τερη ηχομ?νωση. Αν αφ?σουμε στην ?κρη τη συγκεκριμ?νη περ?πτωση, ο κινητ?ρα? διατηρε?ται ευχ?ριστα στο... παρασκ?νιο, σχηματ?ζει ?να πετυχημ?νο σ?νολο με το αυτ?ματο κιβ?τιο, 8 σχ?σεων, το οπο?ο επιλ?γει με ασφ?λεια και αποφασιστικ?τητα τι? ταχ?τητε?. Η προαιρετικ? (969 ευρ? στη Γερμαν?α) προσαρμοζ?μενη αν?ρτηση κ?νει το ανανεωμ?νο Insignia να γλιστρ? χωρ?? καν?να πρ?βλημα π?νω ακ?μα και απ? τι? πιο ?ντονε? κακοτεχν?ε? του οδοστρ?ματο?, απ? τη στιγμ? που ?χει επιλεγε? απ? τα διαθ?σιμα προγρ?μματα οδ?γηση? το "comfort" (?νεση). Εναλλακτικ?, ο οδηγ?? ?χει στη δι?θεσ? του τα προγρ?μματα "standard" και "sport", τα οπο?α παρ?χουν κ?πω? καλ?τερη πληροφ?ρηση.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频