6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με στην π?στα το ν?ο Abarth 595 Scorpioneoro

Διαβ?στηκε απ? 18117 αναγν?στε? - 29/12/2020

Το Abarth 595 Scorpioneoro περιορ?ζεται παγκοσμ?ω? σε 2.000 κομμ?τια και αποτ?ει φ?ρο τιμ?? στο Autobianchi A112 "Targa Oro". Η AUTO BILD δοκ?μασε αυτ?ν την ειδικ? ?κδοση στην π?στα!

 
 
Γνωρ?ζετε το Autobianchi A112 Abarth "Targa Oro"; ?χι; Δεν ε?στε οι μ?νοι! Μια σ?ντομη επιστροφ? στην ιστορ?α: Το 1979 κατασκευ?στηκαν μ?λι? 150 μον?δε? του, αλλ? σ?μερα το μικρ? A112 ε?ναι εξαιρετικ? δημοφιλ?? στου? συλλ?κτε?. 31 χρ?νια αργ?τερα, η Abarth λανσ?ρει την ειδικ? ?κδοση 595 Scorpioneoro ω? φ?ρο τιμ?? στο "Targa Oro"!

?πω? το πρωτ?τυπο μοντ?λο, ?τσι και η ν?α ?κδοσ? του κοσμε?ται επ?ση? απ? πολλ?? χρυσ?? πινελι??. Οι χρυσ?? ζ?ντε? των 17 ιντσ?ν με τα κ?κκινα καλ?μματα πλ?μνη? ε?ναι διαθ?σιμε? μ?νο για το Scorpioneoro, το οπο?ο φ?ρει επ?ση? χρυσ? γρ?μματα "Abarth" στι? π?ρτε?, μια χρυσ? διακοσμητικ? λωρ?δα, που περιβ?λλει ολ?κληρο το αυτοκ?νητο, και χρυσ? εμβλ?ματα "595" και "Scorpioneoro". Τ?λο?, ?να? χρυσ?? σκορπι?? κυριαρχε? στο καπ?. ?λλωστε, αυτ?? ?χει δ?σει το ?νομα σε αυτ?ν την ?κδοση τη? Abarth (Scorpione = σκορπι??, oro = χρυσ??). Σε αντ?θεση με το A112 "Targa Oro", οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν επ?ση? να παραγγε?λουν το 595 Scorpioneoro σε μπλε, γκρι ? λευκ?. Αν δεν ε?στε λ?τρη? των χρυσ?ν ζαντ?ν, μπορε?τε επ?ση? να το προμηθευτε?τε με μα?ρου? τροχο??. Ωστ?σο, μ?λλον θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?λλο μοντ?λο Abarth αμ?σω?, αφο? τελικ? οι χρυσ?? λεπτομ?ρειε? ε?ναι αυτ??, που προκαλο?ν τη γοητε?α. Το μοτ?βο τη? καρ? σημα?α? στην οροφ? του Scorpioneoro ε?ναι κ?τι σαν μ?α αναφορ? στι? περισσ?τερε? απ? 1.000 ν?κε? σε αγ?νε?, που κατ?φερε να επιτ?χει η Abarth.Δεν ε?ναι η πρ?τη ειδικ? ?κδοση μοντ?λου τη? Abarth
Το Scorpioneoro διατ?θεται ω? cabrio ? ω? κλειστ? και ε?ναι στην ουσ?α η 48η ειδικ? ?κδοση των μοντ?λων, που η Abarth ?χει φ?ρει στην αγορ? ?λα αυτ? τα χρ?νια. Παρ? την πληθ?ρα των εκδ?σεων του Abarth 500, οι Ιταλο? καταφ?ρνουν π?ντα να φ?ρνουν στην αγορ? οπτικ? εξαιρετικ? επιτυχημ?νε? παραλλαγ??, οι οπο?ε? συν?θω? ?χουν επ?ση? ιστορικ? αναφορ?. Τεχνολογικ?, το Scorpioneoro ε?ναι πανομοι?τυπο με το γνωστ? 595 Turismo.
Συνεπ??, δεν αναμ?νονται εκπλ?ξει? στον τομ?α τη? δυναμικ?? οδικ?? συμπεριφορ??. Ωστ?σο, το Abarth 595 Scorpioneoro κλ?θηκε να μα? αποδε?ξει τι μπορε? να κ?νει στην π?στα, η οπο?α ?ταν βρεγμ?νη ?ταν την επισκεφθ?καμε εμε??. Επομ?νω?, επικρατο?σαν οι ιδανικ?? συνθ?κε? για διασκ?δαση. Το ??χημα-οδηγ??? εκε? ?ταν ?να Abarth 695 Tributo Ferrari. Και π?σω απ? αυτ?, ?να? πολ?χρωμο? συνδυασμ?? διαφορετικ?ν ειδικ?ν εκδ?σεων του τρ?χοντο? μοντ?λου: Απ? το 595 Esseesse (δηλαδ? "SS") και το ν?ο 595 Monster Energy Yamaha στο κορυφα?ο 695 70 Anniversario. Καθ?σαμε στο 595 Scorpioneoro και στο εσωτερικ? του ο… χρυσ?? σκορπι?? διαφ?ρει μ?νο σε μικρολεπτομ?ρειε? σε σχ?ση με το τεχνολογικ? συγγεν?? 595 Turismo: ?να ζευγ?ρι απ? ειδικ? ταπ?τα δαπ?δου, καθ?σματα με ειδικ? ?φασμα και γρ?μματα Scorpioneoro, ?πω? επ?ση? τριχρωμ?α στα ενσωματωμ?να προσκ?φαλα, καθ?? και μια χρυσ? πλακ?τα, τοποθετημ?νη π?σω απ? το μοχλ? του χειρ?φρενου.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频