2 φωτογραφ?ε? ?

Σ?μβολο πολυτ?λεια?: το στρογγυλ? π?σω μ?ρο? τη? GLE Coupe δε?χνει επιθετικ? σε ορισμ?νου? θεατ??.

Εκμηδεν?ζοντα? τι? ?ποιε? κλ?σει?

Διαβ?στηκε απ? 38626 αναγν?στε? - 23/7/2020

Σε πολλ?? περιπτ?σει?, το... ?αφεντικ?? κρ?βει επιδ?ξια το πληθωρικ? ταλ?ντο του, το οπο?ο οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στην αν?ρτηση, που ονομ?ζεται E-Active Body Control. Σε συνδυασμ? με το ηλεκτρικ? σ?στημα 48 Volt, η ενεργ? αν?ρτηση ρυθμ?ζεται σε 3 στ?δια, ελ?γχει ?λα τα τεχν?σματα, πα?ρνει κλ?ση στι? στροφ?? και ανιχνε?ει κυματοειδε?? ανωμαλ?ε?, που μπορο?ν να ξεπεραστο?ν με σχεδ?ν καθ?λου αισθητ? κ?νηση του αμαξ?ματο?.

?ταν πραγματοποιο?νται ελιγμο?, ο οδηγ?? μπορε? να δει ξεκ?θαρα το ε?δο? του... θηρ?ου που οδηγε?. Ο κ?κλο? στροφ?? του παραμ?νει ακ?μα ευχ?ριστα μικρ?? με λιγ?τερο απ? 12 μ?τρα, ?μω? ?ταν το τιμ?νι ?χει περιστραφε? πλ?ρω?, η GLE γλιστρ? στου? εμπρ?? τροχο?? τη? με ορμ? και το τιμ?νι σκληρα?νει ακ?μα κι αν επιχειρ?σει κανε?? να το στρ?ψει αν?ποδα. Η σκλ?ρυνση του συστ?ματο? διε?θυνση? μπορε? επ?ση? να προκληθε? και σε περ?πτωση γρ?γορα μεταβαλλ?μενων αλλαγ?ν κατευθ?νσεων.

Τ?λο?, υπ?ρχουν ακ?μα μερικ? μικρ? πρ?γματα, που χρ?ζουν παρατ?ρηση?. Τα τερ?στια ελαστικ? μικτ?? χρ?ση? προφαν?? μει?νουν το επ?πεδο τη? ?νεση? και οι τροχο? των 21 ιντσ?ν διαβ?ζουν ακ?μα και τι? πιο μικρ?? ανωμαλ?ε? τη? ασφ?λτου, που κ?νουν το αμ?ξωμα να τρ?μει. Θυμ?μαστε ?τι η ?κανονικ?? GLE δεν προκαλε? τ?σο πολ? στρε?. Απ? την ?λλη, μα? αρ?σει πολ? και βαθμολογο?με το αυτ?ματο κιβ?τιο ενν?α σχ?σεων με του? υψηλ?τερου? βαθμο??. Μ?πω? φ?νηκε ?τι παραπονεθ?καμε πολ?; Απλ? προσπαθο?με να μπο?με στα παπο?τσι εντ?? αγοραστ? που ?χει επιλ?ξει ?να αυτοκ?νητο 100.000 ευρ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频