2 φωτογραφ?ε? ?

Ο εξακ?λινδρο? σε σειρ? κινητ?ρα? διαθ?τει ?δη απ? τι? 1.200 σ.α.λ. ροπ? 700 Nm!

E-Active Body Control

Διαβ?στηκε απ? 38627 αναγν?στε? - 23/7/2020

Σε αντ?θεση με την Audi, τη? οπο?α? η ενεργ? αν?ρτηση λειτουργε? μηχανικ?, η Mercedes-Benz εξ?λιξε την αεραν?ρτηση τη? GLE σε μια υδροπνευματικ? β?ση. Μια μον?δα κινητ?ρα-αντλ?α? προωθε? λ?δι στα αμορτισ?ρ, προ? τα οπο?α το αμ?ξωμα τε?νει να π?ρει κλ?ση ? σε αυτ?, που οι τροχο? εμφαν?ζονται να ?χουν τ?σει? υποστροφ?? και υπερστροφ??. Τα εμπ?δια, που πρ?πει να ξεπεραστο?ν, σκαν?ρονται πιο πριν απ? μ?α κ?μερα stereo και το αποτ?λεσμα ε?ναι εξαιρετικ?. Το επιπλ?ον κ?στο? φτ?νει στη Γερμαν?α τα 7.735 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Παρ? την αυτοπεπο?θησ? τη?, η μεγ?λη και βαρι? GLE Coupe δεν προσφ?ρει την απ?λυτη ?νεση. Παρ?λ αυτ? ε?ναι ?να εντυπωσιακ? μοντ?λο που ?χει καταφ?ρει να διευρ?νει κατ? πολ? τι? ικαν?τητε? του.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频