9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α BMW X1 25e

Διαβ?στηκε απ? 9128 αναγν?στε? - 24/8/2020

Η BMW X1 25e με την υβριδικ? τεχνολογ?α ε?ναι πολ? ενδιαφ?ρουσα για του? οδηγο?? εταιρικ?ν αυτοκιν?των και για ?σου? αρ?σκονται στην εξοικον?μηση καυσ?μων. Ε?ναι, ?μω?, και καλ?; Το διευκριν?ζουμε στη δοκιμ? μα?.

 
 
Δεν μπορε?? να ?χει? τα π?ντα. Η ν?α BMW X1 25e, δηλαδ? η υβριδικ? ?κδοση με σ?νδεση φ?ρτιση? για τι? μπαταρ?ε?, αυξ?νει την ταχ?τητα χ?ρη στον ?ξυπνο κινητ?ρα τη?, που ταυτ?χρονα εξασφαλ?ζει την οικονομικ? καταν?λωση ισχ?ο?. Στον αντ?ποδα, ?μω?, δε διατηρε? κ?ποιε? σημαντικ?? ιδι?τητε? των SUV. Α? δο?με, ?μω?, τα πρ?γματα πιο ψ?χραιμα και με τη σειρ?.Η X1 με την plug-in-υβριδικ? τεχνολογ?α υποστηρ?ζει η BMW ?τι μπορε? να κινηθε? για π?νω απ? 50 χιλι?μετρα μ?νο με την μπαταρ?α ? να βοηθ?σει στην επιτ?χυνση ? την εξοικον?μηση καυσ?μου κατ? την οδ?γηση με δι?φορα επ?πεδα υποστ?ριξη?. Αλλωστε, απαιτε?ται κ?τι τ?τοιο, αφο? με κεν? β?ρο? 1.797 κιλ?ν, η X1 ε?ναι σαφ?? ?να τερ?στιο μ?γεθο?. Επιπλ?ον, ε?ναι σε θ?ση να μεταφ?ρει και 533 κιλ? φορτ?ου. Προσοχ?, ?μω?, αν θ?λετε να ρυμουλκ?σετε ?να τρ?ιλερ: Η 25e μπορε? να επιβαρ?νει με μ?νο 750 κιλ? τον κοτσαδ?ρο τη?. Αν δεν επρ?κειτο για την υβριδικ? ?κδοση, η παραπ?νω δυνατ?τητα θα ?φτανε ακ?μα και του? δ?ο τ?νου?.

Σε τελικ? αν?λυση, ο ?γκο? φ?ρτωση? μει?θηκε μ?νο κατ? περ?που 80 λ?τρα λ?γω τη? πρ?σθετη? μπαταρ?α?. Κατ? τα ?λλα, πρ?κειται για μ?α χαρακτηριστικ? BMW X1, με ευχ?ριστη περιφερειακ? ορατ?τητα, πολ? πειστικ? concept λειτουργ?α?, με ?να ευχ?ριστα σαφ?? cockpit και ευαν?γνωστα στρογγυλ? ?ργανα. Κρ?μα μ?νο, που τα καθ?σματα ε?ναι πολ? σφιχτ? επενδεδυμ?να και δε?χνουν μικρ? και στεν?. Οι πολ? ευα?σθητοι οδηγο? θα μπορο?σαν να ?χουν πρ?βλημα με την κολ?να του τιμονιο?, που στ?κεται κ?θετα. Σε κ?θε περ?πτωση, ε?στε αισθητ? ασ?μμετροι στο cockpit. Μ?λι? ξεκιν?σετε να κινε?στε, θα νι?σετε πολ? περισσ?τερη α?σθηση BMW. Η X1 αντιμετωπ?ζει ?ριστα του? απ?τομου? ελιγμο??, ε?ναι δεσμευτικ? ακ?μα και σε κακ?? ποι?τητα? δρ?μου? και μπορε? να μεταφ?ρει τη δ?ναμ? τη? σε αυτο?? χωρ?? απ?λειε?.Οδηγ?ντα?
?μω?, τα σφικτ? ελατ?ρια περιορ?ζουν την οδικ? ?νεση, εν? το τιμ?νι στερε?ται σαφο?? δ?ναμη? επαναφορ?? του στην αρχικ? θ?ση του ?πειτα απ? μια στροφ?. Αφ?νουμε τα σχεδ?ν 40 μ?τρα τη? απ?σταση? ακινητοπο?ηση? να περ?σουν, αν και δεν ε?ναι απολ?τω? ?ξια εν?? premium SUV σε αυτ?ν την κατηγορ?α τιμ?ν. Επιπλ?ον, ο τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? δηλ?νει μον?μω? ?παρ?ν? -εκτ?? αν λ?βει εντολ? απ? την υβριδικ? λογικ? να σταματ?σει να λειτουργε?- αφο? γ?νεται αισθητ?? και ακο?γεται. Επ?ση?, πρ?πει να γ?νει αποδεκτ? το χαρακτηριστικ? βουητ? του τρικ?λινδρου κινητ?ρα υπ? ελαφρ? φορτ?ο περ?που στι? 1.500 σ.α.λ., επειδ? το εξατ?χυτο αυτ?ματο κιβ?τιο ταξινομε? τι? σχ?σει? σε αυτ?? τι? περιοχ?? λειτουργ?α? του κινητ?ρα. Ωστ?σο, ?λα αυτ? συγχωρο?νται, μ?λι? πι?σετε το δεξ? πεντ?λ. Απ? στ?ση η X1 μοχθε? ?ντονα, η μετ?βαση μεταξ? τη? ηλεκτρικ?? κ?νηση? στα πρ?τα μ?τρα και, στη συν?χεια, τη? ενεργοπο?ηση? του τρικ?λινδρου δε γ?νεται αισθητ?, το πολ?-πολ? μπορε?τε να την ακο?σετε.Η BMW ?τραβ?ει? πολ? γραμμικ? και δυναμικ?, το turbo lag του κινητ?ρα των 1,5 λ?τρων το αναλαμβ?νει ο ηλεκτροκινητ?ρα?. Το SUV αποδ?δει επ?ση? πολ? καλ? σε αμιγ?? ηλεκτρικ? λειτουργ?α. Με χαρακτηριστικ? παροχ? ισχ?ο? -δηλαδ? με ?μεση απ?κριση και χωρ?? προσπ?θεια- ε?ναι εξαιρετικ?. Εμε?? δεν επιτ?χαμε με μπαταρ?α και μ?τριο ρυθμ? μ?νο την υποσχ?μενη αυτονομ?α των ?ω? και 57 χιλιομ?τρων, αφο? η Χ1 ?φτασε ακ?μα και τα 60 χιλι?μετρα. Σχετικ? με την καταν?λωση, η BMW ανακοιν?νει τουλ?χιστον 1,9 λ?τρα super αμ?λυβδη? αν? 100 χιλι?μετρα. Στην πρ?ξη, αυτ? η τιμ? (με πλ?ρω? φορτισμ?νη μπαταρ?α απ? την αρχ? και υπολογ?ζεται αν?λογα με την ?προστιθ?μενη? ηλεκτρικ? διαδρομ?) δεν μπορε? να διατηρηθε?. Εμε?? καταφ?ραμε να σημει?σουμε 7,5 λ?τρα και σκεφτ?καμε πω? ?να diesel μοντ?λο ?π?νει? λιγ?τερο...

Συμπ?ρασμ?
Υπ?ρχει πολλ? τεχνολογ?α στην ακριβ? υβριδικ? X1 - αλλ? ?χει επ?ση? μικρ? μειονεκτ?ματα. Ο κατ ελ?χιστον μικρ?τερο? χ?ρο? αποσκευ?ν ε?ναι κ?τι ανεκτ?, σε αντ?θεση με τι? υποχωρ?σει? σε ?,τι αφορ? την ?νεση και τα μ?τρια φρ?να, απ? την ?λλη πλευρ?, που ?ενοχλο?ν? σημαντικ? περισσ?τερο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频