Οδηγο?με τη ν?α BMW X3 M Competition των 510 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 3992 αναγν?στε? - 2/9/2020

?να? καθ?λου διακριτικ?? κινητ?ρα? ε?ναι το πρ?το στοιχε?ο. Μ?α προκλητικ? αν?ρτηση ε?ναι το δε?τερο. Η BMW X3 M Competition ?χει και απ? τα δ?ο πολ?. Στην καθημεριν?τητα, β?βαια, ?λα αυτ? ε?ναι σκληρ?, αλλ? με κ?ποιο τρ?πο ?χουν και τη χ?ρη του?.

 
 
Προσοχ?! Ακολουθε? μ?α... περ?εργη ?ω? ασυν?θιστη θ?ση...
Σχεδ?ν ?λα τα SUV ε?ναι απλ?? εκτυφλωτικ? και τ?ποτε ?λλο. Και, μεταφρ?ζοντα? τον ?ρο SPORT Utility Vehicle, καταλ?γουμε στο εξ??. ?χημα, που χρησιμοποιε?ται με sport τρ?πο. Π?? θα εξηγο?σαμε ?μω?, σε κ?ποιον αν του λ?γαμε την ?ποψ? μα?, πω? ?να SUV μ?κου? 4,70 μ?τρων, με ?ναν diesel κινητ?ρα 150 PS ε?ναι σπορτ?φ; Εντ?ξει, υπ?ρχουν και SUV με ισχυρο?? κινητ?ρε? και μπορε? ο οποιοσδ?ποτε να αγορ?σει ?να χαμηλωμ?νο εκτ?? δρ?μου μοντ?λο. Ωστ?σο, μιλ?με πραγματικ? για ?να σπορτ?φ μοντ?λο; Μ?χρι πρ?σφατα δεν ε?χαμε γνωρ?σει κ?ποιο τ?τοιο SUV.
Κι αν το ?φτιαχνε κ?ποιο?, αυτ?? θα ?ταν το τμ?μα M τη? BMW. Μ?λιστα, τον ?ρο Competition τον αφ?νουμε ασχολ?αστο ακ?μη. Γιατ? τα στοιχε?α του κ?νουν κ?θε BMW να τα... σπ?ει!Με ισχ? 510 PS και ροπ? 600 Nm δε θα ?πρεπε κανε?? να φοβ?ται καμ?α ανηφ?ρα και καν?ναν ελιγμ? προσπ?ραση?. Αλλωστε, απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h χρει?ζονται μ?λι? 4 δευτερ?λεπτα, χρει?ζεται κ?ποιο? κ?τι καλ?τερο; Β?βαια ?ποιο? εργ?ζεται σκληρ?, πρ?πει να π?νει και πολ? νερ? ? οτιδ?ποτε ?λλο τον διατηρε? σε καλ? κατ?σταση. Το ?διο κ?νει και η X3 M με ευχαρ?στηση, καθ?? ?καθαρ?ζει? π?νω απ? 12 λ?τρα super αμ?λυβδη? αν? 100 km. Σε σ?γκριση με ?λλα SUV, θα λ?γαμε ?τι η X3 M ε?ναι υποδειγματικ?: Το αμ?ξωμ? τη? δε γνωρ?ζει τι θα πει ?πλευρικ? κλ?ση?. Ποιο ε?ναι το μειον?κτημα; ?τι ?λα αυτ? οφε?λονται σε μ?α απ?στευτα σκληρ? ρ?θμιση τη? αν?ρτηση?. Τα ελατ?ρια, οι ?ξονε?, η ακαμψ?α του αμαξ?ματο?; Απ?ναντι σε αυτ? ο χυτοσ?δηρο? ε?ναι υπερβολικ? μαλακ??. Κι ?πω? αναμεν?ταν: Οι αναλογ?ε? των χ?ρων ε?ναι για τα δεδομ?να εν?? σπορτ?φ οχ?ματο? ηγεμονικ??, π?σο μ?λλον για ?να SUV.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频