9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLC 200d

Διαβ?στηκε απ? 41023 αναγν?στε? - 12/10/2020

Στη δοκιμ? μα? η Mercedes GLC 200 d αποδεικν?ει ?τι τα 163 PS τη? ε?ναι αρκετ? σε ?λε?, σχεδ?ν, τι? περιπτ?σει?. Ωστ?σο, η βασικ? diesel ?κδοση δεν πληρο? ?λλε? προσδοκ?ε?.

 
 

Mercedes : EQ Power, Κορυφα?α καινοτομ?α στα plug-in υβριδικ? μοντ?λα

Με τον 2λιτρο diesel κινητ?ρα των 163 PS, η Mercedes-Benz παρουσι?ζει την ?κδοση με το πιο αδ?ναμο μηχανικ? σ?νολο τη? παλ?τα? των κινητ?ρων τη? GLC. Ε?ναι ?μω? αρκετ? η ιπποδ?ναμη αυτ? για ?να τετρακ?νητο μοντ?λο αυτ?? τη? κατηγορ?α?, μια? και το σ?στημα τετρακ?νηση? 4Matic δεν ε?ναι δυνατ? να μην επιλεχθε? με την αγορ? μια? GLC; Θα πρ?πει επ?ση? να λ?βουμε υπ?ψη μα?, ?τι ακ?μα και με το βασικ? diesel κινητ?ρα, το μεσα?ου μεγ?θου? SUV δεν ε?ναι κ?ποια λεπτ?... μπαλαρ?να, με το β?ρο? τη? να φτ?νει τα 1.920 κιλ?, μ?λι? 29 λιγ?τερα απ? την 300 d των 245 ?ππων.Ευχ?ριστο στην οδ?γηση
Ε?ναι αρκετ? αυτ? η ισχ?? για το συγκεκριμ?νο αυτοκ?νητο, που παραμ?νει εντυπωσιακ?; Παρ? το αυξημ?νο β?ρο? του και παρ?λο που η 200 d απ?χει σαφ?? απ? τι? προδιαγραφ?? του εργοστασ?ου για την επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h (8,9 δευτερ?λεπτα), δεν προκ?πτει δυσαρ?σκεια κατ? την οδ?γηση, σε αντ?θεση με ?,τι θα περ?μενε κανε??. Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? διαθ?τει αεραν?ρτηση (Air Body Control, κ?στου? 2.204 ευρ? στη Γερμαν?α), επομ?νω?, κινε?ται ?ριστα σε δρ?μου? οποιασδ?ποτε ποι?τητα?, κ?τι που μπορο?ν να κ?νουν μ?νο πολ? λ?γα μοντ?λα σε αυτ?ν την κατηγορ?α.Ο 2λιτρο? κινητ?ρα?, ?πω? και ο προκ?τοχ?? του, ?χει παρ?μοια ακουστικ? παρουσ?α με τι? diesel... συχν?τητε?, φυσικ?, να κυριαρχο?ν. Ωστ?σο, το συνολικ? επ?πεδο θορ?βου ε?ναι πολ? χαμηλ?, κ?τι που στην περ?πτωσ? μα? οφε?λεται πιθαν?τατα στα ?ακουστικ? τζ?μια?, που στη Γερμαν?α χρε?νονται επιπλ?ον με 139 ευρ?. Και το μικρ? turbo lag κ?τω απ? τι? 1.700 σ.α.λ. καλ?πτει π?ντα τι? κομψ?? και γρ?γορε? εναλλαγ?? του αυτ?ματου κιβωτ?ου ενν?α σχ?σεων. Ε?μαστε σ?γουροι ?τι ?να αυτ?ματο κιβ?τιο, που δεν ε?ναι τ?σο... ετοιμοπ?λεμο, θα ?κανε τον κινητ?ρα να φα?νεται λ?γο πιο αδ?ναμο?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频