Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLE 350 de

Διαβ?στηκε απ? 23351 αναγν?στε? - 7/12/2020

Καλ? ν?α για του? επαγγελματ?ε? οδηγο??. Στην Mercedes GLE 350 de συνδυ?ζονται το diesel, η ηλεκτροκ?νηση και οι φορολογικ?? ελαφρ?νσει?. Θεωρο?με ?τι ε?ναι μ?α... γαργαλιστικ? πρ?ταση!

 
 
Το diesel προδιαγραφ?ν Euro 6, μαζ? με ?να πλο?σιο... σερβ?τσιο σε καθαρισμ? καυσαερ?ων συναντ? το plug-in-hybrid μοτ?βο, που συνδυ?ζεται με μ?α μεγ?λη μπαταρ?α για επιπλ?ον αυτονομ?α. ?λα αυτ? ?ανακατε?ονται? απ? ?να αυτ?ματο κιβ?τιο 9 σχ?σεων. Μ?πω? ζαλιστ?κατε κι εσε??; Το καλ? σε ?λα αυτ?: Κανε?? δεν καταλαβα?νει στην πρ?ξη το πολ?πλοκο μ?ρο? του σχεδ?ου! Το αυτοκ?νητο λειτουργε? απ?λυτα ?συχα, με μεγαλοπρεπ? κομψ?τητα. Β?βαια, με το π?τημα του δεξιο? πεντ?λ αυτ?? ο υψηλ?? τεχνολογ?α?... βρ?χο? γ?νεται εμφαν?? πιο γρ?γορο?.Καμ?α ?κπληξη, καθ?? τα μ?ρη του ηλεκτροκινητ?ρα και του δ?λιτρου turbo diesel κινητ?ρα βομβαρδ?ζουν με τη θηρι?δη ροπ? του? τα ημιαξ?νια! 700 Nm ε?ναι διαθ?σιμα... Μ?νο ω? απλ? παρ?δειγμα: Η... παχουλο?λα GLE, που ζυγ?ζει σχεδ?ν 2,6 τ?νου?, χρει?ζεται κ?τω απ? 7 δευτερ?λεπτα για να επιταχ?νει απ? στ?ση στα 100 km/h! ?να Golf GTI ε?ναι πιο αργ?! Ταυτ?χρονα, το μικρομεσα?ο σπορ VW ε?ναι και πιο απαιτητικ? σε κα?σιμα. Πολ? απλ?, επειδ? το πολ?πλοκο δ?δυμο απ? τον diesel κινητ?ρα και τον ηλεκτροκινητ?ρα απον?μει στην GLE αξιοσημε?ωτη αποδοτικ?τητα. ?τσι, σ?μφωνα και με τι? μετρ?σει? μα?, το SUV ε?ναι σε θ?ση να κινηθε? για σχεδ?ν 80 km αποκλειστικ? με τη δ?ναμη τη? μπαταρ?α?. Και με τη χρ?ση του diesel κινητ?ρα, η καταν?λωση δεν υπερβα?νει τα 8 λ?τρα αν? 100 km. ?τσι, τα 306 PS και το SUV τη? μεγ?λη? κατηγορ?α? μπορο?ν με τον καλ?τερο τρ?πο να χωρ?σουν στο... πορτοφ?λι μα?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频