7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με τη ν?α Skoda Octavia RS Plug in Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 11174 αναγν?στε? - 26/12/2020

Η Skoda Octavia RS ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμη και ω? plug-in. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? και το υπερτροφοδοτο?μενο σ?νολο βενζ?νη? τη? παρ?χουν συνδυαστικ? 245 PS. Παρ?χει, ?μω?, και οδηγικ? απ?λαυση;

 
 
Η υβριδικ? τεχνολογ?α κατ?λαβε και τη ν?α Octavia. Και αναρωτι?μαστε: ?Τι σχ?ση ?χει ?να αυτοκ?νητο με κινητ?ρα αυξημ?νων δυνατοτ?των με την υβριδικ? τεχνολογ?α; Ε?ναι δυνατ?ν ?να μοντ?λο να ε?ναι και σπορτ?φ, αλλ? και οικονομικ? σε καταν?λωση καυσ?μου;? Κι ?μω?, η Skoda και ο ?μιλο? VW ?χει απαντ?σει? σε ?λα αυτ? τα ερωτ?ματα, αφο? το τσεχικ? μεσα?ο ?εκμεταλλε?εται? και τι? δ?ο σχετικ?? εκδ?σει? του Golf 8.Ο ασθεν?στερο? κινητ?ρα? (204 PS) του "eHybrid" ονομ?ζεται στη Skoda "1.4 TSI iV", εν? ο πιο ισχυρ?? συνδυασμ?? ηλεκτρικο? κινητ?ρα και turbo βενζινοκ?νητου μηχανικο? συν?λου στο Golf GTE ονομ?ζεται στην Octavia "RS iV". Το hardware ε?ναι πανομοι?τυπο και στι? δ?ο περιπτ?σει?: το τετρακ?λινδρο μοτ?ρ με τον κωδικ? "EA211" κα?ει super αμ?λυβδη βενζ?νη και ε?ναι ισχ?ο? 150 PS, εν? η μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου των 13 kWh τροφοδοτε? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 85 kW (? σχεδ?ν 116 PS). Η αλληλεπ?δραση ισχ?ο? διαμορφ?νεται απ? λογισμικ? ?τσι, ?στε το RS iV να ?χει μ?γιστη συνδυαστικ? ισχ? 245 PS.Με την πρ?τη ματι? το μ?τι του παρατηρητ? π?φτει στο ασυν?θιστο ?ψο? του οχ?ματο?. Το RS iV δεν ε?ναι δυνατ? να χαμηλ?σει περαιτ?ρω εξαιτ?α? τη? μπαταρ?α?, που βρ?σκεται κοντ? στο ?δαφο?, επομ?νω? παραμ?νει σε κανονικ? ?ψο?. Ε?ναι εκπληκτικ? το π?? επιπλ?ον 15 χιλιοστ? αλλ?ζουν την οπτικ?. Τι ?λλο αλλ?ζει στο iV: Το β?ρο? και η κατανομ? του αν? ?ξονα. Λ?γω τη? μπαταρ?α? των περ?που 250 κιλ?ν στο δ?πεδο του χ?ρου αποσκευ?ν, ο οπο?ο? ?χει πια μειωμ?νο ?γκο κατ? 150 λ?τρα, η ζυγαρι? δε?χνει π?νω απ? 1.700 κιλ?! Το 54% του? βρ?σκεται π?νω απ? τον μπροστιν? ?ξονα και το 46 π?νω απ? τον π?σω. Ποιο ε?ναι το ?φελο?; Η κατανομ? β?ρου? ε?ναι πιο ισορροπημ?νη σε σχ?ση με αυτ?ν στι? εκδ?σει? με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?, ?που η αναλογ?α ε?ναι περ?που 60/40% υπ?ρ του εμπρ?? ?ξονα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频