6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με την ν?α Mercedes A 250e

Διαβ?στηκε απ? 113525 αναγν?στε? - 22/7/2020

Με πραγματικ? ηλεκτρικ? αυτονομ?α, που ξεπερν? τα 75 χλμ., η υβριδικ? Mercedes A 250 e κοιτ?ει στα μ?τια τα… αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα.

 
 
Η πρ?οδο? τη? Ηλεκτροκ?νηση? ε?ναι τερ?στια. Το καλ?τερο παρ?δειγμα ε?ναι η ν?α Mercedes A 250 e, το μικρομεσα?ο μοντ?λο που ε?ναι ικαν? να κινηθε? αμιγ?? ηλεκτρικ? για περ?που 75 χιλι?μετρα, αφο? πρ?κειται για ?να plug-in-υβριδικ? μοντ?λο. Αν αναλογιστο?με ?τι τα αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λα μ?χρι πριν μερικ? χρ?νια, ε?χαν αυτονομ?ε? που δεν ξεπερνο?σαν τα 100χλμ. μπορο?με ε?κολα να καταλ?βουμε π?σο ?χουν εξελιχθε? τα plug in υβριδικ? σε αυτ? το δι?στημα.?Αν γνωρ?ζετε την προηγο?μενη γενι? τη? A-Class, θα τρ?βετε τα μ?τια σα? απ? θαυμασμ?. Κατ? β?ση, η μικρ?τερου μεγ?θου? Mercedes ε?ναι πολ? σπορτ?φ αλλ? ε?ναι και πολ? πιο πρακτικ?. Για παρ?δειγμα, στην π?σω σειρ? θ?σεων δεν κ?θονται πλ?ον μ?νο παιδι?, εν? ο χ?ρο? αποσκευ?ν (345 λ?τρων, δηλαδ? κατ? 65 λ?τρα μικρ?τερο? σε σχ?ση με τι? εκδ?σει? με του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?), μπορε? χ?ρη στα διαιρο?μενα (σε δ?ο τμ?ματα) π?σω φωτιστικ? σ?ματα, να φορτωθε? πιο αποτελεσματικ?.Προσθ?στε στα παραπ?νω στοιχε?α το ψηφιακ? cockpit, το οπο?ο μπορε? να λειτουργ?σει ε?τε κατ?πιν φωνητικ?ν εντολ?ν, ε?τε μ?σω τη? οθ?νη? αφ?? απ? τα ε?χρηστα menu, εν? η χρ?ση του συστ?ματο? γ?νεται και απ? του? διακ?πτε?, που βρ?σκονται στο τιμ?νι, για μεγαλ?τερη ευκολ?α. Σε κ?θε περ?πτωση, το cockpit τη? A-Class διαθ?τει την πιο ταιριαστ? φιλοσοφ?α χρ?ση? για ?λου? του? χρ?στε?. Τ?λο?, αξ?ζει να αναφερθο?με και στα εξαιρετικ? φ?να υλικ? και την αψεγ?διαστη ποι?τητα κατασκευ??, στοιχε?α που υπερβα?νουν τα standard τη? μικρομεσα?α? κατηγορ?α?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频