Η πιο συνεπ?? Mercedes

Διαβ?στηκε απ? 113372 αναγν?στε? - 22/7/2020

Π?ντω?, η ?ρα τη?... λ?μψη? τη? ν?α? Mercedes A 250 e ξεκιν? απ? τη στιγμ?, που ο οδηγ?? πι?σει το διακ?πτη εκκ?νηση? λειτουργ?α? του κινητ?ρα στα δεξι? του τιμονιο?. ?λα γ?νονται χωρ?? να ακο?γεται ο παραμικρ?? ?χο?, κ?τι με το οπο?ο ?χουμε εντωμεταξ? εξοικειωθε? απ? τα δι?φορα plug-in και ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, που ?χουμε δοκιμ?σει. Οπωσδ?ποτε, η συγκεκριμ?νη Mercedes συνδ?ει τι? αρετ?? και των δ?ο προαναφερθ?ντων ειδ?ν αυτοκιν?των. Η εκκ?νηση απ? στ?ση γ?νεται με πολ? δυναμισμ? και αμιγ?? ηλεκτρικ?, με την ταχ?τητα να φτ?νει σε επ?πεδο κ?νηση? σε αυτοκινητ?δρομο χωρ?? πρ?βλημα. Επιπλ?ον, χωρ?? να χρειαστε? να μπει στο... παιχν?δι και ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση?, ο ηλεκτροκινητ?ρα? ε?ναι ικαν?? να υποστηρ?ξει ακ?μα και ελιγμο?? προσπ?ραση?.Β?βαια, ?ποιο? το επιθυμε?, μπορε? να κ?νει την... επ?θεσ? του με το συνδυασμ? ηλεκτροκινητ?ρα και κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? (μπορε? να γ?νει αν? π?σα στιγμ? με ?να kick down) και να εισπρ?ξει εξαιρετικ? σπορτ?φ επιδ?σει? απ? αυτ?ν τη Mercedes. Μεγ?λη ?κπληξη???πειτα απ? σχεδ?ν 70 χιλι?μετρα (η Mercedes-Benz υπ?σχεται 78) ?παραδ?δει η μπαταρ?α το πνε?μα? και ζητ? εκ ν?ου ηλεκτρικ? ρε?μα απ? την πρ?ζα. Αιτ?α ε?ναι η αποτελεσματικ? διαδικασ?α τη? αν?κτηση? εν?ργεια?, δηλαδ? η επιστροφ? εν?ργεια? απ? το φρεν?ρισμα. Και ?λα αυτ?, ?χι σε ?να π?γκο δοκιμ?ν, αλλ? σε καθημεριν?? συνθ?κε?, στο δρ?μο.Τα υπ?λοιπα στοιχε?α για την A-Class ε?ναι ?δη γνωστ?. Οι μηχανικο? τη? Mercedes-Benz κατ?φεραν με μεγ?λη επιτυχ?α να συνδυ?σουν την υψηλο? επιπ?δου ?νεση που παρ?χει?(κυρ?ω? η αν?ρτηση), με την απολαυστικ? οδικ? συμπεριφορ? του μικρομεσα?ου μοντ?λου στι? στροφ??. Σε κ?θε περ?πτωση λοιπ?ν, η A 250 e σου δ?νει την α?σθηση τη? πληρ?τητα? και τη? ακρ?βεια?. Πρ?κειται, φυσικ?, για ακ?μα ?να προτ?ρημα του ?μεσου συστ?ματο? διε?θυνση?, το οπο?ο τα καταφ?ρνει τ?λεια αν?μεσα στην καλ? επαφ? με το οδ?στρωμα και την ιδανικ? κατανομ? δυν?μεων των χερι?ν του οδηγο?, καθ?? δεν ?χει ο?τε πολ? ελαφρι?, αλλ? ο?τε και βαρι? α?σθηση.?λα τ?λεια λοιπ?ν???χι!?Tο χαμηλ? τοποθετημ?νο σπ?ιλερ στην πρ?σοψη εκνευρ?ζει και ανησυχε? τον οδηγ?/ιδιοκτ?τη τη? A 250 e στην καθημεριν?τητα, καθ??... αποδεικν?εται ευ?λωτο σε εμπ?δια, ακ?μη και χαμηλο? ?ψου?. Επ?ση?, η ορατ?τητα προ? τα π?σω θα μπορο?σε να ε?ναι ελαφρ?? καλ?τερη. Και στη συν?χεια, ακολουθε? ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση?. Κρ?νοντ?? τον με απ?λυτα κριτ?ρια, ε?ναι ?να? βολικ??, σ?γχρονο? τ?πο?, που ε?ναι αρκετ? καλ? ηχομονωμ?νο? και δεν παρουσι?ζει τ?σε? πολλ?? δον?σει? ?σο τα συνηθισμ?να τετρακ?λινδρα μηχανικ? σ?νολα. Μετ? απ? τη σιωπ?, που μοι?ζει με... καθεδρικο? ναο?, ?ταν λειτουργε? ο ηλεκτροκινητ?ρα?, εξακολουθο?με σχεδ?ν να ξαφνιαζ?μαστε ?ταν ξεκιν? και ο βενζινοκινητ?ρα?.

Συμπ?ρασμα
Καν?να? κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? στη μικρομεσα?α κατηγορ?α δεν ?χει δεχτε? την ηλεκτροκ?νητη υποστ?ριξη με τ?τοια συν?πεια. Στην πρ?ξη η ν?α Mercedes A-Class 250 e προσφ?ρει τα καλ?τερα στοιχε?α και των δ?ο κ?σμων, με μεγ?λη επιτυχ?α.?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频