7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ανανεωμ?νο Peugeot 3008 Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 12530 αναγν?στε? - 31/12/2020

Ν?α πρ?σοψη και ν?α τεχνολογ?α: Το Peugeot 3008 ?γινε σε μεγ?λο βαθμ? σημαντικ? πιο μοντ?ρνο. Εμε?? οδηγ?σαμε την μικρ? υβριδικ? εκδοχ? του.

 
 
Η γκ?μα του ανανεωμ?νου 3008 εμπλουτ?ζεται με την μικρ? υβριδικ? ?κδοση, που ?συνδυ?ζει τον 1,6 ?λ?τρων βενζινοκινητ?ρα των 181 PS με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 81 kW (? περ?που 110 PS). Ποιε? ε?ναι οι πρ?τε? οδηγικ?? εντυπ?σει? μα?;Η συνδυαστικ? ισχ?? των 225 PS δεν αφ?νει ανεκπλ?ρωτε? επιθυμ?ε? για κ?τι περισσ?τερο, εν? ταυτ?χρονα, η αν?ρτηση δε?χνει πλ?ον σημαντικ? πιο ?ρεμη, ?στω κι αν ?χι σε απ?λυτο βαθμ?, με δεδομ?νο πω? η νε?τερη, υβριδικ? ?κδοση ε?ναι βαρ?τερη κατ? 330 κιλ?, στοιχε?ο που σαφ?? κ?νει τη διαφορ?. Απ? την ?λλη πλευρ?, β?βαια, το ασυν?θιστο -για SUV- ?μεση? α?σθηση? σ?στημα διε?θυνση?, ειδικ? στη θ?ση γ?ρω απ? την ευθε?α, δεν ταιρι?ζει τ?σο με το μικρ?ν διαστ?σεων τιμ?νι. Την ?δια στιγμ?, η διαφορετικ? δι?ταξη του π?νακα οργ?νων, που τελικ? γ?νεται ορατ?? απ? τον οδηγ? π?νω απ? τη στεφ?νη του τιμονιο?, δημιουργε? κ?τι σαν ?να head-up-display. Στα μικρ?τερων διαστ?σεων 208 και 308, οι οδηγο? με μακρι? κ?τω ?κρα παραπονο?νται συχν? για την ανεπιθ?μητη επαφ? των ποδι?ν του? με το χαμηλ? τοποθετημ?νο τιμ?νι. Στο υψηλ?τερο 3008 το συγκεκριμ?νο πρ?βλημα ?χει μετριαστε?, επομ?νω? θα χρειαστε? πρ?τα να το δοκιμ?σετε!Η λειτουργ?α των συστημ?των του cockpit ε?ναι ευχ?ριστα διαισθητικ? και αρκετ? πρακτικ?, αφο? το τιμ?νι φ?ρει του? δικο?? του διακ?πτε? για την επιλογ? τη? πηγ?? του ?χου (π.χ. ραδι?φωνο, CD κτλ.) και τη λ?στα των προεπιλεγμ?νων σταθμ?ν. Το μ?νο που πρ?πει να ξ?ρετε εξ αρχ?? ε?ναι ?τι το σ?στημα φωνητικο? ελ?γχου μπορε? να ενεργοποιηθε? μ?σω του μοχλο? των φλα?. Στο τ?λο? μια? δοκιμαστικ?? διαδρομ??, που ?γινε με το υβριδικ? πρ?γραμμα λειτουργ?α? (και το οπο?ο περιελ?μβανε κατ? περ?που το ?να τρ?το τη? συνολικ?? διαδρομ?? ?να τμ?μα αυτοκινητ?δρομου), ο υπολογιστ?? ταξιδιο? ?δειξε καταν?λωση τη? τ?ξη? των 5,6 l/100 km.
Στο ανανεωμ?νο υβριδικ? Peugeot 3008 οι τιμ?? ?χουν παραμε?νει σχεδ?ν ?διε?, με το cruise control και το σ?στημα αναγν?ριση? πινακ?δων να ε?ναι πλ?ον στον standard εξοπλισμ?, σε αντ?θεση με τον γρηγορ?τερο φορτιστ? των 7,4 kW, που προσφ?ρεται ?ξτρα. Επομ?νω?, αυτ? σημα?νει πω? χρει?ζονται 7 ?ρε? στην οικιακ? πρ?ζα και μ?λι? 2 ?ρε? και 45 λεπτ? στο wall box των 22 kW μ?χρι να γεμ?σει η μπαταρ?α των 13,2 kWh.

Συμπ?ρασμα
Ακ?μα ?να ασυν?θιστο γαλλικ? μοντ?λο, με ολοζ?ντανο και ?ξυπνο σε λειτουργ?α σ?στημα διε?θυνση?, που διαθ?τει καλ?? ποι?τητα? υλικ? και γενναι?δωρο βασικ? εξοπλισμ?.Facelift και για το 5008
Το 5008 ε?ναι ο μεγαλ?τερο? αδελφ?? του 3008, που διαθ?τει την ?δια τεχνολογικ? β?ση, αλλ? επ?ση? σχεδ?ν 20 εκατοστ? μεγαλ?τερο μ?κο? και κατ? 16,5 cm περισσ?τερο μεταξ?νιο. Ο μεγ?λο?… φ?λο? τη? οικογ?νεια? διαθ?τει πια επ?ση? τη γρ?λια του ψυγε?ου στην πρ?σοψη, που συναντο?με και στο 3008, τα κ?θετα LED φ?τα ημ?ρα? και τα ν?α π?σω φωτιστικ? σ?ματα. ?πω? και στο 3008, το infotainment με την οθ?νη 10 ιντσ?ν αν?κει στον προαιρετικ? εξοπλισμ? (standard: η οθ?νη των 8 ιντσ?ν), το cruise control με λειτουργ?α stop & go και το σ?στημα υποβο?θηση? νυχτεριν?? ?ραση?, που προ?ρχεται απ? το DS 7 ε?ναι και αυτ? ?ξτρα. Το 5008 διατ?θεται με βενζινοκινητ?ρα 1,2 l, 131 PS, με τον εξ?σου ισχυρ? diesel των 1,5 l και με τον diesel των 2,0 l (177 PS). Π?ντω?, οι επτ? θ?σει? ε?ναι standard. Σημει?στε ?τι η υβριδικ? ?κδοση ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο με το 3008, εν? ο μεγ?λο? (και σαφ?? πιο κυρ?αρχο?!) diesel κινητ?ρα? τοποθετε?ται αποκλειστικ? στο 5008.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频