7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Citroen C5 Aircross PHEV

Διαβ?στηκε απ? 17837 αναγν?στε? - 29/11/2020

Τ?ρα ε?ναι πλ?ον δυνατ? να φορτ?ζεται στην πρ?ζα και το μεγ?λο SUV τη? Citroen, το C5 Aircross.

 
 
Τα Opel Grandland X, Peugeot 3008 και DS7 Crossback ανταγων?ζονται μεταξ? του? ω? plug-in υβριδικ? μοντ?λα εδ? και λ?γο καιρ?. Και τ?ρα η Citroën ακολουθε? την ?δια οδ? με το C5 Aircross. Η σ?γχρονη ναυαρχ?δα τη? μ?ρκα? οφε?λει να ε?ναι τεχνολογικ? μπροστ?, μια? και το σ?νολο με του? δ?ο κινητ?ρε? βρ?σκεται στο ρ?φι τη? εταιρε?α? ο?τω? ? ?λλω?. Β?βαια, αυτ? σημα?νει επ?ση? ?τι τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? δεν αποτελο?ν ?κπληξη.?να? τετρακ?λινδρο? βενζινοκινητ?ρα? 1,6 λ?τρων με 181 PS χρησιμε?ει ω? β?ση, που ακολουθε?ται απ? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 110 PS, ο οπο?ο? ε?ναι ενσωματωμ?νο? στο περ?βλημα του αυτ?ματου κιβωτ?ου 8 σχ?σεων. Σα? υπενθυμ?ζουμε πω? πρ?κειται μ?νο για ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα, εν? οι ?λλε? μ?ρκε? του ομ?λου PSA παρ?χουν επ?ση? στα plug-in του? επιπλ?ον ?θηση? στον π?σω ?ξονα με extra χρ?ωση, κ?νοντ?? τα στην ουσ?α τετρακ?νητα, σε αντ?θεση με το Citroën, που παραμ?νει μ?α αμιγ?? προσθιοκ?νητη πρ?ταση.
?
Οι ψηλο? οδηγο? μπορο?ν επ?ση? να κ?θονται ?νετα π?σω απ? το σ?νθετο, ψηφιακ? π?νακα οργ?νων, αλλ? το π?σω μ?ρο? ε?ναι σαφ?? πολ? πιο στεν?. Αν τα γ?νατ? σα? στριμ?χνονται, τα τρ?α συρ?μενα μεμονωμ?να καθ?σματα μπορο?ν να βοηθ?σουν, αλλ? με ?ψο? απ? 1,90 μ. και π?νω τα περιθ?ρια στενε?ουν κατ? πολ?. Απ? την ?ποψη αυτ?, η plug-in ?κδοση δε διαφ?ρει απ? τα συμβατικ?? τεχνολογ?α? αδ?ρφια του. ?πω? και σε πολλ? εν μ?ρει ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, η μπαταρ?α καταλαμβ?νει και στο Citroën ?γκο στο χ?ρο αποσκευ?ν - περ?που 120 λ?τρα.


?
Και οι δ?ο κινητ?ρε? λειτουργο?ν μαζ? αρμονικ?, σε αντ?θεση με ?,τι συμβα?νει με την αν?κτηση και το φρ?νο του e-κινητ?ρα, που δεν ε?ναι π?ντα ΟΚ. ?ταν, για παρ?δειγμα, κυλ?τε προ? το κ?κκινο φαν?ρι, μερικ?? φορ?? σκορτσ?ρει. Εν?οτε, ?μω?, συμβα?νει και το αντ?στροφο: Παρ?λο που και οι δ?ο κινητ?ρε? παρ?χουν συνδυαστικ? 224 PS και μ?γιστη ροπ? 360 Nm, η χαρακτηριστικ? ηλεκτρικ?... γροθι?, που πι?ζει του? επιβ?τε? στα καθ?σματ? του?, μ?νει εκτ?? παιχνιδιο?. Ωστ?σο, αυτ? δεν ?χει σημασ?α, αφο? ο Γ?λλο?, ο οπο?ο? ζυγ?ζει περισσ?τερο απ? 1,8 τ?νου?, δεν προσποιε?ται ?τι ε?ναι ιδια?τερα σπορτ?φ ο?τω? ? ?λλω?. Εν?ντια σε ?λα τα παραπ?νω, ?μω?, τοποθετε?ται επ?ση? το τιμ?νι, το οπο?ο δεν ενθουσι?ζει και τ?σο με την α?σθηση, που παρ?χει, κ?τι που ισχ?ει και για την ?ντονη πλευρικ? κλ?ση του αμαξ?ματο? στι? στροφ??. Το C5 Aircross, π?ντω?, αποσπ? καλ? κριτικ? στην εν?τητα τη? ?νεση? χ?ρη στο συνδυασμ? ελατηρ?ων και αμορτισ?ρ, που μεταβ?λλουν υδραυλικ? την ?νταση τη? απ?σβεση?. Η υποδομ?, λοιπ?ν, αποκρ?νεται με ευαισθησ?α χωρ?? να αφ?νει το C5 να αναπηδ? π?νω στην ?σφαλτο.?
Οι μπαταρ?ε? ζυγ?ζουν περ?που 300 κιλ? και διαθ?τουν 13,2 kWh ηλεκτρικ?? εν?ργεια? μπορε?τε να π?ρετε μαζ? σα?. Η Citroën υπ?σχεται ηλεκτρικ? αυτονομ?α ?ω? και 54 χιλι?μετρα, αλλ? εμε?? μπορ?σαμε να οδηγ?σουμε με την μπαταρ?α για μ?λι? 40 χιλι?μετρα.


?
Αν θ?λετε να ανεφοδι?ζετε σπ?νια το C5 Aircross σα?, θα πρ?πει να κ?νετε συχν? φ?ρτιση, η οπο?α διαρκε? απ? 3 ?ω? 7 ?ρε?, αν?λογα με τη σ?νδεση. Η Citroën εγκαθιστ? στο αυτοκ?νητο standard ?να μονοφασικ? φορτιστ? 3,7 kW, εν? υπ?ρχει και ?να? προαιρετικ?? ισχ?ο? 7,4 kW. Εφ?σον φορτ?ζετε συν?θω? καθ??λη τη δι?ρκεια τη? ν?χτα?, μπορε?τε ε?κολα να αποφ?γετε την παραπ?νω ταλαιπωρ?α. Αν η μπαταρ?α ε?ναι ?δεια, ο βενζινοκινητ?ρα? καταναλ?νει σχεδ?ν 7,5 λ?τρα αν? 100 km, σ?μφωνα με τη μ?τρηση τη? δοκιμ?? μα?.
Ποιο ε?ναι το μεγαλ?τερο -?σω?- πλεον?κτημα του C5 Aircross; Η τιμ? του: Το plug-in υβριδικ? μοντ?λο, στην αγορ? τη? Γερμαν?α?, ε?ναι περ?που 3.000 ευρ? φθην?τερο απ? τα αντ?στοιχα Opel και Peugeot, που οι τιμ?? του? στην ελληνικ? αγορ? ε?ναι 47.200 και 47.900 ευρ? αντ?στοιχα. Επομ?νω?, το Citroen, εφ?σον διατηρηθε? αυτ? η διαφορ? των 3.000 ευρ? και στην ελληνικ? αγορ?, αναμ?νεται να ξεκιν? απ? τα 44.200 ευρ?.

Συμπ?ρασμα
Το Citroën C5 Aircross ?ταν εξ αρχ?? ?να ?νετο ταξιδι?ρικο αυτοκ?νητο. Και, ω? plug-in, ε?ναι επ?ση? οικονομικ? καθ οδ?ν. Το γεγον?? ?τι δεν ?χει σπορτ?φ φιλοδοξ?ε? το συγχωρε? κανε?? στο Γ?λλο. ? τον αγαπ? για τον ?διο λ?γο.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频