Οδηγο?με το ν?ο DS7 Crossback των 300 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 17969 αναγν?στε? - 16/9/2020

Ε?μαι κ?τι το διαφορετικ?! Το ν?ο υβριδικ? DS 7 Crossback ?ρχεται να γοητε?σει το κοιν? με τη γοητε?α του και του? ηλεκτροκινητ?ρε? του. Γ?νεται αυτ?;

 
 
?χι, φ?λοι μα?, δεν υπ?ρχει κ?τι απ? Citroen σε αυτ?! Η DS ε?ναι για τον ?μιλο PSA αυτ? που ε?ναι η Lexus για την Toyota, η Infiniti για τη Nissan και η Maybach για τη Mercedes-Benz. Δηλαδ? premium!
Θα μπορο?σαμε κι εμε?? να γ?νουμε... κακο? και να αμφιβ?λλουμε με διαφορετικ? τρ?πο, ρωτ?ντα? εσ??, αν θα δ?νατε 59.640 ευρ? (τιμ? Γερμαν?α?) για να αποκτ?σετε αυτ? το αυτοκ?νητο. Με ?λλα λ?για, σχεδ?ν 60.000 ευρ? για ?να SUV, που ?χει κοιν? τεχνολογικ? υπ?βαθρο με τα Opel Grandland X και Peugeot 3008.?Α? ανακατ?ψουμε ξαν? την τρ?πουλα κι α? μοιρ?σουμε π?λι... Το DS 7 ε?ναι ?να SUV, μ?κου? 4,57 m, επομ?νω? ε?ναι κατ? 12 cm πιο μακρ? απ? το 2008 και κατ? 9 cm πιο μακρ? απ? το Grandland X. Α? π?με στο π?σω μ?ρο?: Η πρ?σβαση στην π?σω σειρ? θ?σεων; Καλ?. Η ελευθερ?α χ?ρου για τα π?δια; Το ?διο! Κι αυτ? η πολυτ?λεια! Η πλ?τη τη? π?σω σειρ?? καθισμ?των ε?ναι διαιρο?μενη και πα?ρνει κλ?ση με το π?τημα εν?? κουμπιο?. Λογικ?, ο πρ?εδρο? τη? Γαλλ?α?, Emmanuel Macron, και η σ?ζυγ?? του θα ?θελαν να περνο?ν ?μορφα στο υπηρεσιακ? αυτοκ?νητ? του. Και τ?ρα, α? περ?σουμε στην μπροστιν? σειρ? και α? ξεχ?σουμε ΟΛΑ, ?σα ξ?ραμε για τα αυτοκ?νητα. Π?? θα κατεβ?σουμε τα παρ?θυρα; Πατ?ντα? του? σχετικο?? διακ?πτε?, που βρ?σκονται στην κεντρικ? κονσ?λα, δ?πλα απ? τον επιλογ?α του αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των, που μοι?ζει με... μισ? μπαν?να. Η οθ?νη αφ?? αντιδρ? μ?σω μικρ?ν και ευα?σθητων διακοπτ?ν, το δ?ρμα στο ταμπλ? ε?ναι ραφτ? και ?ταν ο οδηγ?? πι?ζει το διακ?πτη εκκ?νηση? λειτουργ?α? του κινητ?ρα π?νω απ? την οθ?νη, σηκ?νεται αυτ?ματα ?να ρολ?ι. Για ?νομα του Θεο?! DS, τ?σο πολ? premium καταστ?σει? δεν τι? περιμ?ναμε! Απομ?νει η ερ?τηση: Ε?ναι ?λα αυτ? τ?χνη ? αυτ? η κατασκευ? μπορε? και κινε?ται;

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频