Οδηγο?με το ν?ο Honda e

Διαβ?στηκε απ? 27228 αναγν?στε? - 21/9/2020

Το Honda e ε?ναι το πιο cool μικρ? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο τη? χρονι??. Αυτ?, ?μω?, ?χει και το κ?στο? του.

 
 
Μια ν?α εποχ?, τ?ποτε ?λλο δεν ε?ναι αυτ? το αυτοκ?νητο, υποστηρ?ζουν οι ?νθρωποι τη? Honda. Το Honda e, απ? το οπο?ο την ?νοιξη προβλ?πεται να πωλο?νται 2.000 κομμ?τια στη Γερμαν?α, β?ζει π?νω απ ?λα τη μ?ρκα.
Η Honda παραμ?νει ακ?μη ο μεγαλ?τερο? κατασκευαστ?? κινητ?ρων του κ?σμου. Και β?βαια, το βασικ?τερο στοιχε?ο ανταγωνισμο? των Γιαπων?ζων ?ταν αν?καθεν τα μηχανικ? σ?νολα. Και τ?ρα αυτ?: Ηλεκτροκινητ?ρε?, οι οπο?οι π?ντω? ε?ναι δικ?? του? κατασκευ??. Δεν ?χουμε ?μω?, να κ?νουμε με ?να υβριδικ? μοντ?λο, καθ?? το e ε?ναι το πρ?το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο αυτοκ?νητο τη? Honda - και π?σο εντυπωσιακ? ε?ναι αυτ?! ?χει τολμηρ? σχεδ?αση και τεχνολογ?α υψηλ?? κατηγορ?α?, παρ?χει στον οδηγ? οδηγικ? απ?λαυση, ?πω? αυτ? που βι?νει ο χειριστ?? εν?? go kart, εν? ?χει και μια τιμ?, η οπο?α ...εεε, π?? να το θ?σουμε καλ?τερα; Εντ?ξει, θα το πο?με ω? εξ??: Αυτ? το Honda ε?ναι μια απ?λαυση, μια πολ????? ακριβ? απ?λαυση.
Ακ?μα κι αν το οικονομικ? κ?νητρο αγορ?? απ? πλευρ?? -γερμανικο?- κρ?του? αυξηθε? στα 6.000 ευρ?, το Honda e θα παραμε?νει π?νω απ? τον π?χη των 30.000 ευρ?. Αυτ? ισχ?ει για την ?κδοση, που οδηγ?σαμε, την Advance, γιατ? η βασικ? στοιχ?ζει στη Γερμαν?α 3.000 ευρ? λιγ?τερα. Τι πα?ρνει, λοιπ?ν, κανε?? με αυτ? τα λεφτ?;
?


Αρχικ?, βι?νει ?ναν εντυπωσιασμ?. Το e δεν εφοδι?ζεται με εξωτερικο?? καθρ?φτε?, αφο? τη θ?ση του? ?χουν π?ρει δ?ο -standard- κ?μερε?. Τον?ζουμε πω? οι κ?μερε? αν?κουν στο βασικ? εξοπλισμ? του αυτοκιν?του, γιατ?, για παρ?δειγμα, στο Audi e-tron κοστ?ζουν στη Γερμαν?α επιπλ?ον 1.540 ευρ?. Επ?ση?, η υποδομ? του e για ταχυφορτιστ? ε?ναι standard, τη στιγμ?, που αυτ? στο VW e-Up κοστ?ζει 625 ευρ?. Ακ?μα και το σ?στημα "parking pilot", που καθοδηγε? το Honda e αμιγ?? αυτ?νομα στην εκ?στοτε θ?ση στ?θμευση?, δεν κοστ?ζει τ?ποτε επιπλ?ον. ?τσι, λοιπ?ν, σιγ?-σιγ? αρχ?ζει να εξηγε?ται η υψηλ? τιμ? του μικρο? ηλεκτροκ?νητου Honda. Και σ?γουρα, αυτ? δεν οφε?λεται στο μεγ?λο μ?γεθο? τη? μπαταρ?α?, η οπο?α με τα 35,5 kWh αρκε? για να διανυθο?ν με μ?α φ?ρτιση το πολ? 222 χιλι?μετρα.
Ωστ?σο, η Honda θ?τει ?λλε? προτεραι?τητε?. Για παρ?δειγμα στο εσωτερικ?, ?που το cockpit μοι?ζει αρκετ? με αυτ?, που φιλοδοξε? να ετοιμ?σει η κινεζικ? start-up Byton. Ε, λοιπ?ν, η Honda το ?χει ?δη. Οι οθ?νε? με την εικ?να απ? τι? κ?μερε?, που ?χουν π?ρει τη θ?ση των εξωτερικ?ν καθρεπτ?ν ε?ναι εργονομικ? κορυφα?ε? και η εικ?να του? ε?ναι πεντακ?θαρη, ?στω κι αν δεν ε?χαμε τη δυνατ?τητα να τι? δοκιμ?σουμε στη βροχ? ? στο σκοτ?δι. Ενδι?μεσα βλ?πουμε ψηφιακ?? ενδε?ξει? και δ?ο οθ?νε? αφ??. Το συνολικ? πλ?το? του ταμπλ? ε?ναι ?να... μνημε?ο συνδεσιμ?τητα?, που συμπεριλαμβ?νει και φωνητικ?? εντολ??. Κι ?λ αυτ? σε ?να μικρ? αυτοκ?νητο; Ναι, γιατ? π?σω απ? τα (μετρ?ω? ?νετα) καθ?σματα, στην π?σω σειρ? θ?σεων ο χ?ρο? αρκε? μ?νο για παιδι? ? μικροκαμωμ?νου? εν?λικε?. Ο δε χ?ρο? αποσκευ?ν (171 λ?τρα) ε?ναι μια χαρακτηριστικ? περ?πτωση για χειραποσκευ??.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频