8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Kia Xceed Plug-In Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 35057 αναγν?στε?

Το παν?μορφο και ανατρεπτικ? Kia Xceed κατ?φερε απ? την πρ?τη στιγμ? τη? κυκλοφορ?α? του, να κερδ?σει την αγορ? αλλ? και πολλο?? απ? του? ανταγωνιστ?? τη? κατηγορ?α?. Πλ?ον ?ρθε η ?ρα να οδηγ?σουμε και το Xceed με το αστε?ρευτο ταλ?ντο στην οικονομ?α καυσ?μου.

 
 
Π?σο αγαπ?με τα Plug-In Hybrid μοντ?λα, ξ?ρετε? Ξ?ρετε μ?πω?, πω? ?δη αυτ? η συμπαθητικ? οικογ?νεια αυτοκιν?των (με την εναλλακτικ? ονομασ?α), αυξ?νεται και πληθ?νεται, ?πω? τα... κουν?λια? Στη Γερμαν?α, το κρ?το? πριμοδοτε? την αγορ? μοντ?λων του ε?δου? με ?να... χαρτζιλ?κι ?ω? και 4.500 ευρ?, εν? ?σοι θελ?σουν να το αποκτ?σουν ω? επαγγελματικ? αυτοκ?νητο θα το π?ρουν, πληρ?νοντα? μ?λι? το μισ? αναλογο?ντα φ?ρο. Την ?δια στιγμ?, ?φελο? υπ?ρχει και για την κορεατικ? βιομηχαν?α, καθ?? με αυτ? το αυτοκ?νητο αυξ?νεται το περιθ?ριο ?ω? το αυστηρ? ?ριο εκπομπ?ν CO2 ολ?κληρου του στ?λου τη? KIA, γεγον?? που θα ωφελ?σει αποφασιστικ? το στ?χο τη? καταν?λωση? του εταιρικο? στ?λου.?τσι λοιπ?ν, γενν?θηκε το ν?ο Kia Xceed Plug-In Hybrid, με το αστε?ρευτο ταλ?ντο στην οικονομ?α καυσ?μου, που και το κοιν? αλλ? και η Κορεατικ? βιομηχαν?α, θα αγαπ?σουν. Εμε?? οδηγ?σαμε το εναλλακτικ? Xceed και σου μεταφ?ρουμε τι? πρ?τε? εντυπ?σει?.?Κ?τω απ? το μπροστιν? καπ? του τολμηρο? σε σχεδ?αση κορεατικο? μοντ?λου, μοιρ?ζονται το χ?ρο ?να? βενζινοκινητ?ρα? 1,6 λ?τρων με 105 PS, η ηλεκτρονικ? διαχε?ριση και ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? 44,5 kW (? 60,5 PS). Κ?τω απ? το δ?πεδο του χ?ρου αποσκευ?ν και το π?σω κ?θισμα ε?ναι τοποθετημ?νη μ?α μπαταρ?α δ?ο μερ?ν 8,9 kWh. Η συνδυαστικ? ισχ??, που μεταδ?δεται στου? μπροστινο?? τροχο?? μ?σω εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου διπλο? συμπλ?κτη, 6 σχ?σεων, φτ?νει τα 141 PS. Πρ?κειται για το ?διο σ?στημα που τροφοδοτε? επ?ση? το Ceed Sportswagon, και ειλικριν?, ταιρι?ζει πολ? καλ?τερα σε ?ναν τ?τοιο τ?πο οχ?ματο?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频