6 φωτογραφ?ε? ?

?χει κληρονομ?σει την κυβοειδ? σχεδ?αση απ? τον προκ?τοχ? του, παρ?λα αυτ? εξακολουθε? να δε?χνει μοντ?ρνο με την πρ?τη ματι?.

Οδηγο?με το ν?ο Land Rover Defender 110 D240

Διαβ?στηκε απ? 3707 αναγν?στε? - 16/11/2020

Ε?ναι απλ?? ?να ικαν? off-road μοντ?λο ? θα γ?νει κι αυτ? θρ?λο?; - Off-road, on-road, χ?ροι, ?νεση: Το ν?ο Land Rover Defender ε?ναι καλ?τερο απ? το παλι?. Πω? τα καταφ?ρνει, ?μω?, ?λα αυτ? με τ?ση ευκολ?α;

 
 
Αναμφ?βολα, το Land Rover Defender ε?ναι ?να εκτ?? δρ?μου ?χημα, το οπο?ο ?χει αφ?σει εποχ? και ?χει γρ?ψει πολλ? κεφ?λαια στην ιστορ?α του αυτοκιν?του. Μ?λιστα, η προηγο?μενη -πρ?τη- γενι? του κατασκευαζ?ταν απ? το 1948 μ?χρι και το 2016! Οι δυνατ?τητ?? του, ειδικ? π?ρα απ? τα ?ρια τη? ασφ?λτου, δεν τ?θηκαν ποτ? υπ? αμφισβ?τηση, ωστ?σο η κατασκευ?στρια εταιρε?α ?πρεπε κ?ποια στιγμ? να το εκσυγχρον?σει συνολικ?. Αυτ? η στιγμ?, λοιπ?ν, ?φτασε και εμε?? ε?χαμε την ευκαιρ?α να ?ρθουμε σε επαφ? με τη ν?α γενι? του.Πρ?κειται, ?μω?, πρ?γματι για ?να Defender; Αυτ? το ?νομα μ?? φ?ρνει εικ?νε? στο μυαλ? απ? τα πλ?ον δυσπρ?σιτα μ?ρη του πλαν?τη μα?: απ? ερ?μου? μ?χρι ζο?γκλε? και λ?σπε?: ?που δεν υπ?ρχε δρ?μο?, π?ντα ?να Defender κατ?φερνε να περ?σει! Και τ?ρα; Τι ?χουμε εδ? μπροστ? μα?; ?να υπερσ?γχρονο SUV, με μεταλλικ? χρ?μα και χωρ??… ρυτ?δε? στο αμ?ξωμα! Μ?α πρ?ταση, που ξεχειλ?ζει απ? τεχνολογ?α, μεγ?λε? οθ?νε? και ε?ναι π?ντα on line. Φυσικ?, κ?τι τ?τοιο δεν ?χει καμ?α σχ?ση με ?να Defender. Ή, μ?πω?, ?χει;
Τουλ?χιστον οι σχεδιαστ?? απ? την πλευρ? του? προσπ?θησαν να μεταφ?ρουν στο ν?ο μοντ?λο κ?ποια στοιχε?α απ? το παλι?. ?τσι, η σ?γχρονη ?κδοση ?χει… δανειστε? πολλ? πρ?γματα απ? το Defender των μ?σων του προηγο?μενου αι?να: το σχεδ?ν επ?πεδο καπ?, στρογγυλο?? προβολε?? και το κ?θετο π?σω μ?ρο?. Το β?βαιο ε?ναι πω? αυτ? το Land Rover δεν ε?ναι ?να πιστ? αντ?γραφο του αρχικο?, ?πω? συν?βη με τη Mercedes G-Class, στην οπο?α μ?νο οι πραγματικο? γν?στε? αναγνωρ?ζουν τι? αλλαγ??, που ?χουν γ?νει.Εσωτερικ?-Χ?ροι
Π?νω απ ?λα, ?μω?, υπ?ρχει πλ?ον διαθ?σιμο? χ?ρο?. Το Defender ?χει γ?νει κατ? 40 εκατοστ? μακρ?τερο και κατ? 20 εκατοστ? φαρδ?τερο. ?ποιο? καταφ?ρει να αποκτ?σει πρ?σβαση στο εσωτερικ? μ?σα απ? την υψηλ? ε?σοδο, θα καθ?σει σε μεγ?λε? πολυθρ?νε? και θα νι?σει σαν στο σπ?τι του στο Defender 110, ακ?μα κι αν ?χει ?ψο? σχεδ?ν δ?ο μ?τρων, κ?τι που ισχ?ει επ?ση? και στα π?σω καθ?σματα. Προαιρετικ?, θα διατ?θεται και μια τρ?τη σειρ? καθισμ?των. Π?ντω?, στο π?σω μ?ρο? καλε?στε να φροντ?σετε μ?νοι σα? για την ψυχαγωγ?α, καθ?? υπ?ρχουν αρκετ?? θ?ρε? USB και παροχ?? ρε?ματο? 12 Volt, που εξασφαλ?ζουν επ? μακρ?ν τη λειτουργ?α του κινητο? τηλεφ?νου και ?λλων ηλεκτρονικ?ν συσκευ?ν. Το ν?ο Pivi-Pro-Infotainment φροντ?ζει για την ψυχαγωγ?α των επιβατ?ν των μπροστιν?ν θ?σεων. Το σ?στημα με την οθ?νη αφ?? 12,3 ιντσ?ν και τα προσαρμοζ?μενα menu αντιδρ? πολ? πιο γρ?γορα σε σχ?ση με τα προηγο?μενα συστ?ματα τη? Land Rover και ε?ναι επ?ση? ε?κολο στη χρ?ση. Ο αμιγ?? ψηφιακ?? και συνδυαστικ?? π?νακα? οργ?νων, ο οπο?ο? ρυθμ?ζεται με τη χρ?ση διακοπτ?ν στο τιμ?νι, απαιτε? εξοικε?ωση. ?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频