Οδηγο?με το ν?ο Mazda CX-30 Skyactiv-X

Διαβ?στηκε απ? 41244 αναγν?στε? - 25/9/2020

?μορφο αμ?ξωμα, ?ξυπνο?... πυρ?να?: Το ν?ο Mazda CX-30 χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α του μικρομεσα?ου Mazda 3 και το σ?νολο βρ?σκεται μ?σα σε μ?α κομψ? crossover συσκευασ?α. Αρκο?ν ?λα αυτ?, για να το επιλ?ξετε αν?μεσα στα CX-3 και CX-5; Ο οδηγ?? αγορ?? μα? το ξεκαθαρ?ζει.

 
 
Κ?ρδισε το Χρυσ? Τιμ?νι τη? AUTO BILD και δεν ε?ναι μ?νο καλ?, ε?ναι και ?μορφο. Μ?νο η ονοματολογ?α του ε?ναι κ?πω? παρ?ξενη: Αν?μεσα στο CX-3 (μ?κου? 4,28 m) και το CX-5 (μ?κου? 4,55 m) η Mazda… παρκ?ρει το CX-30, που ?χει μ?κο? 4,40 m! Δεν καταλαβα?νετε; Μα, ε?ναι απλ? τα πρ?γματα. Οι Ι?πωνε? διαθ?τουν στην κινεζικ? αγορ? ?να coupe SUV με το ?νομα "CX-4". Οπ?τε μ?νει μ?νο το ερ?τημα: Ποιο CX-30 να αποκτ?σω;?Σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση, το CX-30 προσανατολ?ζεται περισσ?τερο προ? το μικρομεσα?ο Mazda 3, το οπο?ο αποτελε? και την τεχνολογικ? β?ση του. Οι ορατ?? διαφορ?? βρ?σκονται αρχικ? στη μα?ρου χρ?ματο? επ?νδυση των θ?λων των τροχ?ν, στην απ?σταση του αμαξ?ματο? απ? το ?δαφο? (175 ?ναντι 135 χιλιοστ?ν) και στο ελαφρ?? διαφοροποιημ?νο π?σω μ?ρο?. Απ αυτ? επωφελο?νται π?νω απ ?λα ?σοι κ?θονται στη δε?τερη σειρ? θ?σεων, αλλ? και ο χ?ρο? αποσκευ?ν (+92 λ?τρα).Αν η α?σθηση του μεγ?θου? των χ?ρων δε?χνει τερ?στια, στο Mazda CX-30 αυτο? ε?ναι κατ? τι μεγαλ?τεροι, εξαιτ?α? του αυξημ?νου ?γκου του χ?ρου για τα π?δια και για το κεφ?λι. Στην μπροστιν? σειρ? καθισμ?των οδηγ?? και συνοδηγ?? πα?ρνουν θ?ση στα καθ?σματα καινο?ργια? κατασκευ??, τα οπο?α ε?ναι πολ? ?νετα. Η ρ?θμισ? του? ε?ναι standard χειροκ?νητη, αλλ? με τη δε?τερη κατ? σειρ? εξοπλιστικ? ?κδοση Selection (+1.700 ευρ? στη Γερμαν?α) και το -επ?ση?- διαθ?σιμο ?πακ?το? δ?ρματο? (1.800 ευρ? στη Γερμαν?α) το CX-30 παρ?χει τη δυνατ?τητα τη? ρ?θμιση? του καθ?σματο? του οδηγο? ηλεκτρικ?. Επιπλ?ον: το κ?θισμα του οδηγο? εξοπλ?ζεται με σ?στημα μν?μη? των ρυθμ?σεων, καθ?? και χαμ?λωμα των εξωτερικ?ν καθρεφτ?ν ?ταν γ?νονται ελιγμο? στ?θμευση? ? -ακριβ?στερα- ?ταν ?χει επιλεγε? η ?πισθεν και το CX-30 κινε?ται προ? τα π?σω.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频