9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Mazda MX-30

Διαβ?στηκε απ? 51276 αναγν?στε? - 27/10/2020

Η Mazda επιθυμε? να κ?νει το δικ? τη? ταξ?δι στον κ?σμο τη? ηλεκτροκ?νηση? με ?να ?σο το δυνατ?ν ελαφρ?τερο μοντ?λο. Το ν?ο MX-30 κ?νει την αρχ?!

 
 
Η Mazda συνεχ?ζει να κ?νει τι? προσπ?θει?? τη? να αντιμετωπ?σει τι? τρ?χουσε? προκλ?σει? κ?πω? διαφορετικ?. Αυτ? τη φορ? μ?λιστα, με το πρ?το ηλεκτροκ?νητο ?χημα. Εν? σχεδ?ν ?λε? οι εταιρε?ε? που ασχολο?νται με τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα κ?νουν ?ναν αγ?να αυτονομ?α?, η Mazda υποστηρ?ζει ?τι ?λα αυτ? ε?ναι μια ανοησ?α! Ειδικ? για το περιβ?λλον.Γι αυτ? το λ?γο το μ?κου? 4,40 μ?τρων ν?ο Mazda MX-30 διαθ?τει μια συγκριτικ? μικρ? μπαταρ?α 35,5 kWh, η οπο?α ζυγ?ζει λ?γο π?νω απ? 300 κιλ? και θεωρητικ? παρ?χει αυτονομ?α 200 χιλιομ?τρων, σ?μφωνα με τη μ?θοδο WLTP. Η Mazda ?χει υπολογ?σει με ακρ?βεια ?τι αυτ?? ε?ναι ο καλ?τερο? δυνατ?? συμβιβασμ??, απ? την παραγωγ? ?ω? την ανακ?κλωση, σε σχ?ση με το οικολογικ? αποτ?πωμα. Οι Ι?πωνε? ονομ?ζουν ?λη αυτ? τη διαδικασ?α "rightsizing". Φυσικ?, π?σω απ? αυτ? υπ?ρχει και ?να μ?ρο? του marketing, αν και σε κ?θε περ?πτωση, η προσ?γγιση του κ?κλου ζω?? ε?ναι ενδιαφ?ρουσα.

Απ? τη θεωρ?α α? περ?σουμε στο αυτοκ?νητο
Η Mazda σκ?φτεται κι εδ? πολ? εναλλακτικ?. Οι εσωτερικ?? επενδ?σει? των θυρ?ν του MX-30 αποτελο?νται απ? ανακυκλωμ?να πλαστικ? μπουκ?λια, εν? στην αιωρο?μενη κεντρικ? κονσ?λα, η οπο?α ε?ναι απ? μ?νη τη? ?να μικρ? ?ργο τ?χνη?, υπ?ρχει φελλ?? απ? φλοι? δ?ντρων. Ωστ?σο, μερικ?? φορ?? οι καλλιτ?χνε? το παρακ?νουν με τη δημιουργικ?τητ? του?. Για παρ?δειγμα, οι π?ρτε? μεγ?λου μεγ?θου? και οι απουσι?ζουσε? μεσα?ε? κολ?νε? δεν ?ταν μια πραγματικ? καλ? ιδ?α. Δε?χνει cool, αλλ? ε?ναι και εκνευριστικ? στην καθημεριν?τητα. Αν κ?ποιο? θ?λει να καθ?σει π?σω ? απλ? θ?λει να ρ?ξει μια τσ?ντα εκε? π?ρα, θα πρ?πει π?ντα κ?ποιο? απ? ?σου? κ?θονται μπροστ? να βγει ?ξω. Β?βαια, τη σκοτειν?... σπηλι? στη δε?τερη σειρ? θ?σεων, στην οπο?α δεν μπορε?τε καν να ανο?ξετε τα παρ?θυρα, μπορε?τε να την εμπιστευτε?τε στο παιδ?κι σα?, το οπο?ο -?τσι κι αλλι??- ε?ναι συνεχ?? προσηλωμ?νο στο κινητ? τηλ?φων? του. Στο μπροστιν? μ?ρο? ?λα ε?ναι υποδειγματικ?.Υπ?ροχα καθ?σματα, ευχ?ριστα υλικ? και μπροστ? απ? την αιωρο?μενη κονσ?λα, μια κομψ? οθ?νη αφ?? για τον ?λεγχο του συστ?ματο? κλιματισμο? και, π?νω απ? αυτ?ν, μια κεντρικ? οθ?νη 8 ιντσ?ν. Το γρ?γορο σ?στημα πολυμ?σων "Mazda Connect" με Apple CarPlay και Android Auto, καθ?? και ?να head-up-display ε?ναι π?ντα διαθ?σιμα.
?
Α? ξεκιν?σουμε τη διαδρομ? μα?
Πολ? ?συχο, απ?στευτα ?συχο! Και π?ντα υπ? τη συνοδε?α εν?? συνθετικο? ?χου κινητ?ρα, ο οπο?ο? δ?νει μια α?σθηση τη? εκ?στοτε ταχ?τητα? του ν?ου Mazda MX-30. Αυτ? η προσπ?θεια ε?ναι σαφ?? επιτυχημ?νη, αλλ? θεωρο?με απ?στευτο π?? αφ?νει κανε?? τον εαυτ? του να χειραγωγε?ται ακουστικ?. Καλ?? ?λθατε στο ν?ο κ?σμο!Σε γενικ?? γραμμ??, η Mazda ?χει κ?νει πολλ?, για να εξοικειωθο?ν πολ? γρ?γορα οι... petrol heads με αυτ?ν το ν?ο τρ?πο οδ?γηση?. Το εκπληκτικ? στοιχε?ο για το MX-30 σχετ?ζεται με το γεγον?? ?τι κινε?ται εκπληκτικ?... κανονικ?. Ο επιλογ?α? του αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των στη θ?ση D, γκ?ζι, εκκ?νηση... Το τιμ?νι ε?ναι ακριβ??, τα φρ?να ευα?σθητα και η αν?ρτηση αρμονικ?. ?λα απολ?τω? ε?κολα. Και επειδ? το coupé SUV ζυγ?ζει ?μ?νο? λ?γο π?νω απ? 1,6 τ?νου?, το MX-30 κινε?ται εκτ?? π?λη?, στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο συγκριτικ? ε?κολα. Δεν υπ?ρχει το αυξημ?νο β?ρο?, που θα σα? ?βγ?λει? ?ξω απ? τη στροφ? κατ? το φρεν?ρισμα και δεν ?χετε ποτ? την α?σθηση ?τι οδηγε?τε ?να αυτοκ?νητο, που ?χει στοιβ?ξει βαρι?? ρ?βδου? ...χρυσο? απ? το υπ?γειο.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频