5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Mini Cooper SE

Διαβ?στηκε απ? 17263 αναγν?στε? - 18/9/2020

Περισσ?τερη οδηγικ? απ?λαυση, χαμηλ?τερε? εκπομπ?? ρ?πων, και οικονομ?α. Τι ?λλο να ζητ?σει κανε??? Με τον ηλεκτροκινητ?ρα, το MINI επιστρ?φει στι? παλι?? καλ?? εποχ??.

 
 
Επ? πολλ? χρ?νια η MINI μα? εξιστορο?σε την ?μορφη ιστορ?α με την οδηγικ? α?σθηση, που παραπ?μπει σε go kart, αλλ? τουλ?χιστον στην τελευτα?α γενι? ?λα αυτ? ?ταν μ?α απλ?... αν?μνηση. Τ?ρα ?μω?, το μικρ? μοντ?λο αλλ?ζει γον?δια και γ?νεται ?να... αυτοκ?νητο-scooter.
?ρθε, ?λλωστε, και η ?ρα. ?χουν περ?σει τελικ?, 10 χρ?νια απ? τ?τε που η μητρικ? BMW ε?χε εξηλεκτρ?σει μ?α μικρ? σειρ? του MINI,?ουσιαστικ?, για να χρησιμοποι?σει το σ?στημα κ?νηση? στο i3. Τ?ρα πλ?ον αναπτ?σσεται το project στο σ?νολ? του, αφο? μερ?διο επιτυχ?α? πρ?πει να γευτε? και το MINI: Απ? τον ερχ?μενο Μ?ρτιο λοιπ?ν, λανσ?ρεται το MINI ω? Cooper SE και θα διαθ?τει μπαταρ?α αντ? ρεζερβου?ρ βενζ?νη?.Ο ηλεκτροκινητ?ρα? των 135 kW (? περ?που 184 PS), ?πω? ακριβ?? και η μπαταρ?α των 32,6 kWh θα υιοθετηθο?ν χωρ?? καμ?α αλλαγ? απ? το BMW i3. Ηλεκτρικ? ρε?μα αντ? καυσ?μου: Αυτ? η αλλαγ? κ?νει το MINI να κινε?ται μ?σα στην π?λη με περ?σσεια ?ρεξη.?Πολ? γρ?γορο στι? εν κιν?σει επιταχ?νσει? (ρεπρ?ζ), σπιρτ?ζικο και ευ?λικτο, ?πω? κ?ποτε, ο οδηγ?? αισθ?νεται πρ?γματι πω? ελ?γχει ?να αυτοκ?νητο-scooter, ειδικ? ?ταν κινε?ται χαλαρ? το απ?γευμα, επιστρ?φοντα? απ? τη δουλει? στο σπ?τι.Ακ?μα και το συνηθισμ?νο... γρ?λισμα των εκδ?σεων Cooper δε λε?πει απ? τον οδηγ?, αφο? κατ? την εκκ?νηση το?
E-MINI ακο?γεται σαν... διαστημ?πλοιο
πριν απ? την εκτ?ξευσ? του: Βουουουουσσσ?!
Απ? την ?λλη πλευρ? τη? ταμπ?λα?, που δε?χνει τα ?ρια τη? περιοχ??, δηλαδ? στον ανοικτ? δρ?μο, η οδηγικ? απ?λαυση φθ?νει καθ οδ?ν, αφο? ο ηλεκτροκινητ?ρα? δεν εξασφαλ?ζει ταχ?τητα μεγαλ?τερη απ? 150 km/h. Και μ?λλον, ?να go kart δε θα ?πρεπε να τα ?πι?νει?...

Συμπ?ρασμα
Επιτ?λου?, επαν?ρχεται η οδηγικ? α?σθηση εν?? go kart στη MINI. Επιπλ?ον ε?δαμε υψηλ? ποι?τητα και πλ?ρη συνδεσιμ?τητα. Η τιμ? ε?ναι δυσ?ρεστη, εν? και η αυτονομ?α δεν ε?ναι τ?σο μεγ?λη.?Το ηλεκτροκ?νητο MINI ε?ναι προ? το παρ?ν το πιο προσιτ? MINI τη? γκ?μα?, ποιο? θα το π?στευε; Τουλ?χιστον μ?σα στην π?λη και στο επαρχιακ? δ?κτυο ε?ναι πραγματικ? θαυμ?σιο. Ωστ?σο, χαρακτηριστικ? για τη MINI ε?ναι η τιμ?: 32.500 ευρ? (στη Γερμαν?α) ε?ναι πολλ?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频