Οδηγο?με το ν?ο Peugeot 508 Plug in Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 28567 αναγν?στε? - 20/11/2020

Τα Peugeot 508 και 508 SW κυκλοφορο?ν πλ?ον και σε plug-in-υβριδικ?? εκδ?σει?. Τα plug-in-υβριδικ? μοντ?λα παρ?χουν περισσ?τερα μ?σω των δ?ο κινητ?ρων του?, αν και ζυγ?ζουν και κοστ?ζουν -επ?ση?- περισσ?τερο.

 
 
Τα στοιχε?α των μεσα?ων υβριδικ?ν μοντ?λων των Γ?λλων κ?νουν λ?γο για επιπλ?ον 300 κιλ? β?ρου? και συν 4.100 ευρ? στην τιμ? του? (στη Γερμαν?α). Αυτ?? οι διαφορ?? β?ρου? και κ?στου?, ε?ναι σε σχ?ση με τι? αντ?στοιχα ισχυρ?? βενζινοκ?νητε? εκδ?σει? στην εξοπλιστικ? ?κδοση (GT). Συνολικ?, η λιμουζ?να ζυγ?ζει 1.795 kg και το SW 1.820 kg. Απ? εκε? και π?ρα, το ?πριζ?το? 508 ?χει συνδυαστικ? ισχ? 225 PS, η οπο?α προ?ρχεται απ? ?ναν βενζινοκινητ?ρα 1,6 λ?τρων (181 PS) και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα με 110 PS. Για την επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h χρει?ζεται 8,1 δευτ., εν? η τελικ? ταχ?τητ? του ε?ναι 240 km/h. Σε σ?γκριση με τι? αντ?στοιχε? επιδ?σει? των ?αδερφικ?ν? 508 με το συμβατικ? βενζινοκινητ?ρα, αυτ?? του plug-in-hybrid μοντ?λου ε?ναι υποδε?στερε?.Στο πλα?σιο τη? μ?τρηση? τη? καταν?λωση? κατ? WLTP, το Peugeot 508 με τον κινητ?ρα προηγμ?νη? τεχνολογ?α? ε?ναι κατ? 1,3 με 1,6 λ?τρα (αν? 100 km) πιο οικονομικ?. Επ?ση?, αυτ? το μοντ?λο διαθ?τει και ηλεκτρικ? αυτονομ?α, η οπο?α φτ?νει τα 50 με 54 km, ?στω κι αν ο υπολογιστ?? ταξιδιο? του γαλλικο? αυτοκιν?του, αποδεικν?εται π?ντα πιο αισι?δοξο?, δε?χνοντα? μεγαλ?τερου? αριθμο??. Το ζ?τημα ?μω? ε?ναι, πω? εμε?? δεν καταφ?ρουμε να επιτ?χουμε καταν?λωση κατ?τερη των 6,7 λ?τρων/100 km, τιμ? που για ?να μεσα?ο μοντ?λο σχεδ?ν 1,8 τ?νων ε?ναι σαφ?? αποδεκτ?.

Σε ?,τι αφορ? τι? επιδ?σει? και την καθ οδ?ν ?νεση υπ?ρχουν λ?γα πρ?γματα για να ψειρ?σει κανε??. Μ?σα στην π?λη το 508 κινε?ται αθ?ρυβα, εν? στον αυτοκινητ?δρομο μπορε? να κινηθε? με ?λη την ισχ? του, χ?ρη και στη χρ?ση των τεσσ?ρων διαφορετικ?ν προγραμμ?των οδ?γηση?, που επιλ?γονται με το π?τημα εν?? διακ?πτη, που βρ?σκεται στην κεντρικ? κονσ?λα.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频