Οδηγο?με το ν?ο Peugeot E-Legend

Διαβ?στηκε απ? 69232 αναγν?στε? - 25/9/2020

Οδηγο?με σε αποκλειστικ?τητα το πρωτ?τυπο Peugeot E-Legend, και δοκιμ?ζουμε την αυτ?νομη οδ?γηση μ?σα απ? τη σχεδιαστικ? ματι? εν?? αειθαλο?? μοντ?λου.

 
 
Το ταχ?μετρο δε?χνει 16 χλμ./?ρα και μ?νουν ακ?μα 30 μ?τρα μ?χρι τον το?χο. ?ξω οι ?νθρωποι τη? Peugeot που παρακολουθο?ν, ?χουν αρχ?σει και ιδρ?νουν απ? αγων?α, καθ?? για πρ?τη φορ? δεν κατευθ?νουν οι ?διοι απ? μακρι? το showcar, αλλ? ?χουν αφ?σει τον ?λεγχο σε μ?να. Την κρ?σιμη στιγμ? το E-Legend σβ?νει και με 15 μ?τρα να υπολε?πονται, πατ?ω απ?τομα το πεντ?λ, αφο? τα φρ?να λειτουργο?ν και ?τσι. Στην αρχ?, θ?λαμε να κ?νουμε μια διαδρομ?, δε?χνοντα? παρ?λληλα την εικ?να απ? το εσωτερικ?, αλλ? οι ?νθρωποι τη? Peugeot, ?χουν διαφορετικ? ?ποψη…"?χι, δεν το θ?λουμε αυτ?", λ?ει ο Matthias Hossann, επικεφαλ?? των αυτοκιν?των σε μορφ? project. Αυτ? το εκπληκτικ? αυτοκ?νητο, το οπο?ο οδηγε?ται αυτ?νομα στο επ?πεδο 4, δ?νει ?σχημη εικ?να αν ελ?γχεται εξ αποστ?σεω? σαν να ?χει ?να μακρ? ηλεκτρονικ? λουρ?. Πρ?πει να διευκριν?σουμε κ?τι εδ?. Ακ?μα και αν πρ?κειται για αυτ?νομη οδ?γηση, με καινο?ργιε? ηλεκτρικ?? μον?δε? και εξαιρετικ? υλικ?, οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των δεν ρισκ?ρουν να τα δοκιμ?ζουν σε ακριβ? εξωτικ? αυτοκ?νητα που μπορε? να κοστ?σουν εκατομμ?ρια σε περ?πτωση ατυχ?ματο?.?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频