Οδηγο?με το ν?ο Peugeot e-2008

Διαβ?στηκε απ? 53326 αναγν?στε? - 4/12/2020

Επ?μενο?, παρακαλ?... Μετ? απ? το 208 ?ρχεται τ?ρα και το Peugeot 2008 ω? ηλεκτροκ?νητο. Το οδηγο?με με αμιγ?? καθαρ?... συνε?δηση.

 
 
Το κ?μα των SUV συνεχ?ζει να ρολ?ρει. ?λα β?βαια αποσπο?ν μεγ?λη κριτικ?? απ? ?σου? φροντ?ζουν το μ?γιστο δυνατ? για το κλ?μα και το περιβ?λλον. Προκειμ?νου, λοιπ?ν, να ξεφ?γει και απ? αυτο??, η Peugeot λανσ?ρει στι? αρχ?? του 2020 το ηλεκτροκ?νητο 2008, το e-2008. Την κ?νησ? του αναλαμβ?νει ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? με ισχ? 100 kW (? 136 ?ππων) και μ?γιστη ροπ? 260 Nm, που τροφοδοτε?ται απ? μ?α μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου, χωρητικ?τητα? 50 kWh, η οπο?α αρκε? για αυτονομ?α 320 km (κατ? WLTP).?πω? ?λα τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, ?τσι και το e-2008 ε?ναι ?να? στιβαρ?? sprinter, που μαγε?ει του? π?ντε? στην π?λη και του? κ?νει να χαμογελο?ν. Ακ?μα και τα δι?φορα GTI κτλ. χλωμι?ζουν, ?ταν ο ηλεκτροκ?νητο?... λ?ων επιταχ?νει. Και με αυτ?ν τη σχεδ?αση, εκτ?? των ?λλων, ο οδηγ?? κ?νει μ?σα στην π?λη και... εντ?πωση, κ?νοντα? το μποτιλι?ρισμα κ?πω? πιο ευχ?ριστο.

Μ?νο για την αν?κτηση ρε?ματο? πρ?πει ο οδηγ?? να κ?νει τι? δικ?? του ρυθμ?σει?, καθ?? ακ?μα κι αν μετακιν?σει τον επιλογ?α του κιβωτ?ου ταχυτ?των απ? τη θ?ση D στη θ?ση B και ?χει ?δη επιλεγε? το πρ?γραμμα οδ?γηση? Eco, το e-2008 περισσ?τερο κινε?ται παρ? επιβραδ?νει. ?τσι, θα λ?γαμε ?τι το γαλλικ? μοντ?λο μ?λλον απ?χει απ? τα ?λλα ηλεκτροκ?νητα σε ?,τι ?χει να κ?νει με το λεγ?μενο one-pedal-feeling.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频