4 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Peugeot e-Expert

28/12/2020

Το ν?ο Peugeot e-Expert κινε?ται με ηλεκτρικ? ρε?μα και ?χει φυσικ? τεχνολογικ? συγγ?νεια με τα αδελφ? μοντ?λα απ? τη Citroën και την Opel.

 
 
Μετ? απ? το Opel Vivaro-e, ακολουθο?ν τα τεχνολογικ? συγγεν? Peugeot e-Expert και Citroën ë-Jumpy, τα οπο?α ?χουν ?δη ξεκιν?σει να διατ?θενται σε κ?ποιε? ευρωπα?κ?? αγορ??. Μ?λιστα, το Peugeot ε?ναι διαθ?σιμο με δ?ο μεγ?θη μπαταρ?α?: ?να χωρητικ?τητα? 50 kWh, που (κατ? WLTP) εξασφαλ?ζει μ?γιστη αυτονομ?α 212 χιλιομ?τρων και ?να 75 kWh για ?ω? και 316 χιλι?μετρα. Με τη μικρ? μπαταρ?α η τιμ? στην ελληνικ? αγορ? ξεκιν? απ? τα 41.300 ευρ? και με τη μεγ?λη απ? τα 50.300 ευρ?.Η Peugeot και η Citroën διαθ?τουν το συγκεκριμ?νο μοντ?λο σε τρ?α μ?κη αμαξωμ?των: 4,61 μ?τρων (small), 4,96 μ?τρων (medium) και 5,31 μ?τρων (large), καθ?? και σε ?λλε? τ?σσερι? παραλλαγ??: ?να κλειστ? ελαφρ? ημιφορτηγ?, ?να διπλοκ?μπινο, ?να τ?που station wagon με υψηλ? οροφ? και ?να ?πλα?σιο? για ?χημα εμπορικο? ε?δου?. Με ?ψο? μικρ?τερο απ? 1,90 μ?τρα, οι υπ?γειοι χ?ροι στ?θμευση? δε θα αποτελ?σουν πρ?βλημα, το ωφ?λιμο φορτ?ο φτ?νει τα 1.275 κιλ? και το ρυμουλκο?μενο φορτ?ο τον ?να τ?νο.


?
Οδηγ?ντα?
Και ποια ε?ναι η οδικ? συμπεριφορ? του e-μεταφορ?α; Το e-Expert διαθ?τει οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν, συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο?, ?πω? ?ναν ανιχνευτ? τυφλο? σημε?ου ? υποβο?θηση π?δηση? ?κτακτη? αν?γκη?. Το ηλεκτροκ?νητο ημιφορτηγ? ε?ναι πολ? ε?κολο στη χρ?ση του κατ? την οδ?γηση, η ισχ?? των 136 PS και η μ?γιστη ροπ? των 260 Nm ε?ναι εντ?ξει, τιμ?? με τι? οπο?ε? το κλειστ? e-Εxpert με την μπαταρ?α των 75 kWh στη μεσα?α ?κδοση μπορε? να φτ?σει απ? στ?ση τα 100 km/h μετ? απ? 13,3 δευτερ?λεπτα, εν? η ταχ?τητα σταματ? να αυξ?νεται στα 130 km/h.Αν και η Peugeot ανακοιν?νει καταν?λωση τη? τ?ξη? των 27 kWh/100 km, εμε?? καταγρ?ψαμε π?νω απ? 30 kWh κατ? την πρ?τη δοκιμ? μα?. Επιπλ?ον, θα μπορο?σαμε να φορτ?σουμε ?ω? και κατ? 80% την μπαταρ?α μ?σα σε 45 λεπτ? σε ?να ταχυφορτιστ? 100 kW, αλλ? και με 11 kW οι μπαταρ?ε? γεμ?ζουν ξαν? μετ? απ? περ?που 6,5 ?ρε?.

Συμπ?ρασμα
Π?? θα κινο?νται στο μ?λλον οι τεχν?τε? και οι υπ?λληλοι των εταιρει?ν delivery στι? π?λει?; Ηλεκτρικ?! Μ?λι? εφαρμοστε? η απαγ?ρευση τη? χρ?ση? αυτοκιν?των με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?, τ?τοια ηλεκτρικ? van θα παρ?χουν τη λ?ση. Ε?ναι καλ?, που οι Peugeot, Citroën και Opel διαθ?τουν και παρ?χουν ?δη προτ?σει? του ε?δου?. Η χαμηλ? αυτονομ?α μ?? ε?ναι σχεδ?ν... αδι?φορη.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频