Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe για 212 χιλι?μετρα

Διαβ?στηκε απ? 4280 αναγν?στε? - 30/10/2020

Η Γαλλικ? βιομηχαν?α ?χει κ?νει πιο μοντ?ρνο το ηλεκτροκ?νητ? τη?. Ο κινητ?ρα? και η μπαταρ?α ε?ναι ισχυρ?τερα και το εσωτερικ? πιο ?μορφο.

 
 
Επειτα απ? 212 km στι? επαρχιακ?? οδο??, σε δι?φορε? ανωφ?ρειε? και μικρ?? π?λει?, ο υπολογιστ?? ταξιδιο? του ν?ου Renault Zoe μα? μεταφ?ρει το εξ?? μ?νυμα: ?Υπ?λοιπο 137 km?. Και το παλι?τερο ?γχο? για την αυτονομ?α; Δεν υφ?σταται πλ?ον. Π?? επετε?χθη αυτ? η πρ?οδο?; Χ?ρη στην επιπλ?ον σχ?ση B του κιβωτ?ου ταχυτ?των, με την οπο?α η επιβρ?δυνση ?ταν γ?νεται, ε?ναι πιο ?ντονη, και ?τσι η μπαταρ?α επαναφορτ?ζεται με περισσ?τερη εν?ργεια.Σ αυτ? το σημε?ο ακολουθε? το δε?τερο, μεγ?λο "Β": Η... bαταρ?α, που ε?ναι τοποθετημ?νη στο π?τωμα του αυτοκιν?του και αποθηκε?ει ?ω? και 52 kWh. ?τσι, το ν?ο Renault Zoe γ?νεται ?λο και πιο ?ριμο και σε επ?πεδο καθημεριν?? χρ?ση? τ?σο βολικ?, ?σο ?να βενζινοκ?νητο μοντ?λο.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频