Οδηγο?με το ν?ο Subaru Forester 2.0 e-Boxer

Διαβ?στηκε απ? 25014 αναγν?στε? - 24/9/2020

Το ν?ο Subaru Forester ε?ναι χτισμ?νo π?νω σε μια ν?α πλατφ?ρμα, που διαθ?τει περισσ?τερο χ?ρο και προσφ?ρεται αποκλειστικ? με υβριδικ? κινητ?ρα βενζ?νη?. Ο σχεδιασμ?? παραμ?νει πιστ?? στο διακριτικ? στυλ, ταξιδε?ετε πιο ?συχα και με περισσ?τερο χ?ρο στο π?σω μ?ρο?, εν? ο ηλεκτρικ?? μπ?ξερ ρολ?ρει καλ?.

 
 
Π?νω απ ?λα, ?πω? ?χουν ανακαλ?ψει οι υπε?θυνοι του τεχνικο? τμ?ματο? τη? Subaru, το σ?στημα αυτ? βρ?σκεται κ?που αν?μεσα στα απλ? ?πια υβριδικ? που κινο?νται με ιμ?ντα και τι? πλ?ρει? υβριδικ?? κατασκευ?? με επαναφορτιζ?μενε? μπαταρ?ε?. Οι Ι?πωνε? το ον?μασαν e-Boxer. Στην ουσ?α πρ?κειται για ?να κινητ?ρα ισχ?ο? 12,3 kW, ο οπο?ο? ενσωματ?θηκε στη μετ?δοση CVT. Παρ?λα αυτ?, χρει?στηκε μια ν?α πλατφ?ρμα για να φιλοξεν?σει τι? μπαταρ?ε? και τον απαρα?τητο προστατευτικ? εξοπλισμ? του?. Μετ? απ? το Legacy και το Outback τ?ρα ?ρθε η σειρ? και για το ν?ο Subaru Forester να το φορ?σει. Εκτ?? απ? την υβριδοπο?ηση, η π?μπτη γενι? του Forester διαθ?τει μεγαλ?τερη ακαμψ?α και καλ?τερη οδικ? συμπεριφορ?. Παρ?τι υποστρ?φει λιγ?τερο, παραμ?νει ευγενικ? και ελαφρ? στι? αντιδρ?σει? του, απορροφ?ντα? κατ?λληλα τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο?.Αυτ? ισχ?ει και για τη χρ?ση εκτ?? δρ?μου, κ?τι σημαντικ? για του? αγοραστ?? τη? Subaru. Επ?ση? διαθ?τει αρκετ? απ?σταση απ? το ?δαφο?, μια ισορροπημ?νη και ευα?σθητη τετρακ?νηση και σ?στημα πρ?σφυση? με δ?ο προγρ?μματα οδ?γηση? εκτ?? δρ?μου. Εδ? βοηθ?ει και ο ηλεκτροκινητ?ρα? δ?νοντα? μεγαλ?τερη ?θηση κατ? την εκκ?νηση. Στο δρ?μο, οι κινητ?ρε? συνεργ?ζονται ?ψογα με την συνεχ?? μεταβαλλ?μενη μετ?δοση ?χοντα? γρ?γορε? αντιδρ?σει?, ε?τε οδηγε?τε ?συχα ε?τε ?αλλ?ζετε με χειροκ?νητο ταχ?τητε? στο επτατ?χυτο κιβ?τιο.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频