Οδηγο?με το ν?ο Toyota C-HR των 184 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 37420 αναγν?στε? - 17/11/2020

Οπτικ? περ?εργο, και τεχνολογικ? ?ξυπνο. ?να ελαφρ? facelift και ?να? πιο δυνατ?? κινητ?ρα? με 184 PS δ?νουν στο Toyota C-HR 2.0 Hybrid περισσ?τερη ορμ?.

 
 
Σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση του Toyota C-HR, μπορε? ο καθ?να? να πει κ?τι. Το σ?γουρο ε?ναι πω? μ?νο βαρετ? δεν μπορε? να χαρακτηρ?σει κ?ποιο? το ιαπωνικ? μικρ? crossover, ?σο πολ? κι αν θ?λει να κ?νει το αντ?θετο. Και με το facelift και ?να ν?ο, ισχυρ?τερο υβριδικ? σ?στημα κ?νηση?, το μοντ?λο του 2020 δεν αλλ?ζει ιδια?τερα σε κ?τι. Ωστ?σο, το C-HR ποτ? ξαν? δεν ?ταν πιο ενδιαφ?ρον.Παρ? τα -καθ?λου λ?γα- 4,39 m του μ?κου? του αμαξ?ματο?, η παροχ? των χ?ρων στο εσωτερικ? δεν ε?ναι η πιο πλο?σια στην κατηγορ?α, εξαιτ?α? κυρ?ω?, τη? coupe γραμμ?? του μοντ?λου, η οπο?α δεν αφ?νει και πολλ? περιθ?ρια για τη δημιουργ?α εν?? θα?ματο? των χ?ρων. Επομ?νω?, ο ?γκο? των αποσκευ?ν πρ?πει να παραμε?νει μικρ??, για την ακρ?βεια απ? 358 ?ω? 1.141 λ?τρα, απαιτ?ντα?, μ?λιστα, και προσεκτικ? σχεδιασμ? για την πιο σωστ? κατανομ? των πραγμ?των στο διαθ?σιμο χ?ρο. ?τσι, ?λα βα?νουν καλ??, με μ?νη εξα?ρεση τη θ?α π?νω απ? τον ?μο του οδηγο?, η οπο?α δεν ε?ναι ξεκ?θαρη, αφο? το βλ?μμα του καταλ?γει περισσ?τερο στην π?σω κολ?να. Η συνδυαστικ? ισχ?? των -καθ?λου λ?γων- 184 PS βοηθ? το 2.0 Hybrid να κινε?ται με δυναμικο?? ρυθμο??. Πιο συγκεκριμ?να, για την επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h χρει?ζονται μ?νο 8,2 δευτερ?λεπτα, εν? το σπορ υβριδικ? μοντ?λο μπορε? να φτ?σει ακ?μα και τα 180 km/h.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频